logo

Yritykset Unkarissa: Verotuksen perusteet

Tässä artikkelissa puhumme verotuksen perusteista Unkarissa. Korostamme tärkeimmät sovellettavat verotyypit ja kerromme niistä hieman niistä.

Unkarin verojen kantamatta jättäminen on vakava loukkaus Unkarin lainsäädännössä. Lisäksi ulkomaalaisten tapausten käsittelyssä verojen säännöllisen ja täydellisen maksamisen aiheuttama paino kasvaa, lieventämällä asteikkoa toiseen suuntaan. Verojen maksun historia nousee myös, kun tarkastellaan oleskelulupaa tai pysyvää oleskelua koskevia vetoomuksia.
Unkarin verojärjestelmän syvempi ymmärtäminen puolestaan ​​auttaisi myös liiketoiminnan ja kaupan asianmukaisessa toteuttamisessa.

Jotta mennään kunnossa. Yritetään tarkastella tavallista kauppayhtiötä ja luokitella sen pakolliset maksut Unkarin tasavallan valtiokonttoriin. Unkarissa on kolme pääverkkoryhmää, jotka on maksettava joka tapauksessa riippumatta toiminnan lajista:

1. Tuloverot (Tarsasagi ado) - perusmaksu 18%
2. ALV (AFA) - perusmaksu 25%
3. Paikallinen teollisuusvero (paikallinen teolluzesi ado) - peruskorko 2%

Kerromme hieman lisää kummastakin niistä.

1.1 VOITTO TAX.

Unkarin Unkarissa toimivan unkarilaisen yrityksen on maksettava tuloveroa. Verokanta on 18%. Tulovero lasketaan seuraavasti:

(vuotuinen nettoliikevaihto - kaikki kustannukset ja kulut) * 0,18

Jos verohelpotuksia on vähennetty, nämä määrät vähennetään myös vuotuisesta liikevaihdosta ennen verojen laskemista. Esimerkiksi työntekijöiden ammatillisen koulutuksen (lisäkoulutuksen) kustannukset ovat 6 000 henkeä kuukaudessa.

Jos ulkomaalainen sijoittaja sijoittaa yli 1 miljardin forintin Unkariin, sitä pidetään suurena sijoittajana ja se voi luottaa joihinkin verohyvityksiin.

Tuloveron osalta ennakkomaksu vaaditaan yhtiön edellisenä vuonna maksaman veron määrän mukaisesti.

Jos edellisvuonna yhtiö maksoi alle 5 miljoonan forintin tuloveroa, kuluvan vuoden aikana yhtiö joutuu tekemään ennakkomaksun neljännesvuosittain.
Jos edellisvuonna yhtiö maksoi tuloveroa yli 5 miljoonalla forintilla, kuluvan vuoden aikana yhtiö joutuu maksamaan ennakkomaksun kuukausittain.
Yhtiön ensimmäisellä toimintavuodella ei ole velvollisuutta maksaa ennakkoa.
Odotettu vuotuinen tulovero on maksettava viimeistään 15.12.
Tuloverojen laskentajärjestelmä:

Arvioitu tuloverotus = Haihdutettu tulos ennen veroja * 0,18 = (Tulos ennen veroja + lisäyskorot - alennukset) * 0,18.

Tuloverot = Arvioidut tuloverot - investointiveron alennukset

Vähentäminen:

Siirretyt tappiot
Kaksikirjautuvassa kirjanpitäjäyrityksessä summa, joka kirjataan tuloveroina verovuonna, jota käytettiin odotettujen velkojen ja tulevien kulujen kohdetaseesta.
Laskennallinen määrä (aiempina vuosina, verokannan kasvattaminen) verovuonna liiallinen arvon aleneminen.
Positiivinen ero ympäristönsuojelun tavoitetasapainossa.
Verotusvuodessa saadut tulot siirroksi, avustus ilman maksuvelvollisuutta.
Saadut osingot, osakkeet, jotka laskettiin seurakuntana (lukuun ottamatta tilintarkastettavasta ulkomaisesta yhtiöstä saatuja osinkoja).
Taseesta siirretyn määrän antamiseksi yrityksen kehityksen tasapainon muodostamiseksi myönnettiin saldo vuoden viimeisenä päivänä. Enintään 25% verojen jälkeisestä tuloksesta tai enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.
Suorat tutkimus- ja kehityskustannukset kehityksen eduiksi kokonaisuudessaan verovuonna tai vuosittain poistoon asti.
Osallistuminen ammatilliseen koulutukseen, enintään 6000 HUF per opiskelija kuukaudessa.
20% lahjoituksista hyväntekeväisyysjärjestöille ja organisaatioille, enintään 20% verojen jälkeisestä tuloksesta.
Yrityksen lunastettavissa oleva osa, osakkeiden takaisinosto - osa seurakuntaa, sai nimellisarvoltaan suuremman osan.
Nostohinnat:

Verokannat otetaan huomioon verotettavan tulon pienentämisenä, mutta eivät ole riippuvaisia ​​yrityksen liiketoiminnan tyypistä, mikä tuo voittoa.

Päähinnat:

Auton ostokustannukset vuoden 1996 jälkeen. XII. 31, yli 6 miljoonaa (paitsi pakollisesta vastuuvakuutuksesta).
Tämä apu, käännökset ilman maksusitoumuksia, kirjanpitolaitoksen siirretyistä varoista aiheutuvat kustannukset, joita arvonlisäverovelvollinen ei ole maksanut, sekä veroa edeltävästä tuloksesta ja veronmaksajan velvoitteiden perusteella.
Hylättyjen ja veloitettujen varojen kirjanpitoarvo, jos peruutuksen syy ei ole perusteltua asiaankuuluvilla asiakirjoilla.
Sairausvakuutus sopimuksen perusteella.
Palvelu ilman arvonlisäveroa, yli 200 tuhatta euroa, jos suorituskykyä ei voida osoittaa, ja myös siinä tapauksessa, että se on ristiriidassa liiketoiminnan johtamisen kohtuullisten periaatteiden kanssa.

Muut vedot:

Lasketaan kuluksi kohdennetuksi saldoiksi
Suunniteltu poistot
Laskettu kulujen menetyksiksi jälkikäteen (lukuun ottamatta luottolaitoksia)
Sakot ja rangaistukset (paitsi itsetarkastusmerkki)
Kirjattu pois kuluksi peruutettujen jälkikäteiden (lukuun ottamatta luottolaitoksia)
Korko sidosyritykseltä saatua lainaa, joka johtuu sen osasta, joka ylittää yhtiön kolmen oman pääoman.

Verohelpotukset.

I. Ulkomaisen pääoman yritykset
(edellisen vuoden alennustoiminta 2003)

Yhtiön liikevaihto on 50% tuotannosta

investoinnin määrä (valtuutetun pääoman määrä)> 50 000 000 Ft
ulkomainen pääoma 30%

Verohuojennuksen koko: 1-5 vuotta: 60% 6-10 vuotta: 40%
50% yhtiön liikevaihdosta on tärkeä toimiala Unkarille

Investointimäärä> 50 000 000 Ft
ulkomainen pääoma? 30%

Verohuojennuksen koko: 1-5 vuotta: 100% 6-10 vuotta: 60%

II. Alennukset sijoittajille

Jos sijoitetaan yli 3 miljardin (yli kymmenen vuoden kuluessa) jäljessä olevalle alueelle, tietyin ehdoin sijoittaja saa 100 prosentin verohelpotuksen investoinneille 31.12.2002 saakka.
Investoinnit, jotka myötävaikuttavat yli 10 miljardin (yli kymmenen vuoden) arvoiseen tavaroiden tuotantoon, saavat 100 prosentin verohelpotuksen 31.12.2002 saakka.
17 prosenttia osuuskunnan ja sen seuraajan korvaukseen liittyvästä menetyksestä. (1998-2006 kaksivuotiskaudeksi)

III. Verohelpotus kehityksestä

Valtioneuvoston luvalla, tietyin edellytyksin, 31.12.2002 jälkeen, kehitysohjelman mukaisilla investoinneilla, seuraavan viiden vuoden käyttöönoton jälkeen voit saada veronalennuksen, jonka enimmäismäärä on investointikustannukset.

IV. Pienet ja keskisuuret yritykset

40% kehityslainaan maksetusta korosta voidaan laskea verohyvitykseksi, jonka enimmäismäärä on 5 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä alennus koskee myös rahoitusleasingsopimuksella maksetut korot.

1.2 Veronmaksu (AFA)

AFA-vero on maksettava yhtiön liikevaihdon mukaisesti. Se toimii seuraavasti. Yhtiöllä on kulutilit ja tulotilit. Molemmissa tileissä ilmoitetaan AFA: n koko. AFA, joka on kirjattu kululaskelmiin, kutsutaan vähennyskelpoiseksi AFA: ksi. AFA, joka on merkitty luottotiliin, kutsutaan laskutuksi.

Jotta voisimme selvittää, onko meillä AFA (jäljempänä afa), jonka me tarvitsemme tai mitä voimmamme palauttaa, voimme tehdä näin seuraavasti: Tilille hyvitetyn summan summasta vähennämme vähennetyn AFU: n. Jos saatu summa on positiivinen, meidän on maksettava vero, jos se on negatiivinen, voimme palauttaa afu. Afa: n palauttaminen on mahdollista vain, jos yritys täyttää tietyt ehdot. Tärkein edellytys on, että vuotuisen seurakunnan tulisi saavuttaa 4 000 000 forinttia. AFA maksaa maahantuodut tavarat voidaan myös vähentää. Tällöin AFA: ta ei makseta APEH: ssä (vero) vaan VPOP: ssä (tulli). Tällöin afu on yleensä maksettava välittömästi tullin aikana tavaroiden raivauksen aikana. Tapauksesta on poikkeuksia, joita kuvataan tarkemmin tullin moduulissa.

Afa-koko voi olla 25%, 12%, 0%, verovapaa, ei-verovapaa.

Suurin osa tavaroista ja palveluista kuuluu 25 prosentin luokkaan (maatalouskoneisiin ja traktoreihin sisältyvät varaosat). 12%: n luokkaan kuuluvat etuuskohteluun oikeuttavat tavarat ja palvelut (elintarvikkeet, lääkintätarvikkeet ja lääketieteelliset laitteet, kuljetus, viihde). Vienti on 0% luokassa.

On joitain tavaroita ja palveluita, joita sinun ei tarvitse maksaa afu: esimerkiksi koulutus, postipalvelut, pankkitoiminta, asuntojen vuokraus jne. Esitetyt esimerkit luokitellaan verottomana aineena, joka eroaa 0 prosentista, koska kun afa-mittauksen mittaamista ei ole tarvetta raportoida afa: sta niille menoille, jotka liittyvät verovapaan luokkaan kuuluviin toimintoihin.

Ei-objektiivinen verovapaat luokat tarkoittavat sitä, että verovelvollisen ei tarvitse maksaa kyseistä ryhmää afu, vuotuisten tulojen määrä on enintään 2 000 000 euroa.

Afa-merkinnät ja sen maksaminen:

Vuosittain on välttämätöntä maksaa afu niille, joilla on vuotuinen tulo, joka ei ylitä 8 milj. Forintia ja vuosittainen verovelvollinen alle miljoona.

Neljännesvuosittain on välttämätöntä maksaa afu niille, joiden vuotuinen tulo on yli 8 miljoonaa, mutta vuosittainen maksamaksu on enintään 1 miljoonaa forinttia.

Joka kuukausi sinun on maksettava afu niille, jotka eivät kuulu kahteen ensimmäiseen luokkaan.

Ensimmäisellä työvuodella jokainen yritys maksaa neljännesvuosittain! Kuitenkin, jos ensimmäisen vuoden aikana afa: n vuotuinen vero nousee 1 miljoonaan euroon, niin heti tästä hetkestä alkaen se on velvollinen maksamaan afu kuukausittain!

On tärkeää, että verovähennys on mahdollista vain, jos yhtiöllä on jokin seuraavista asiakirjoista:

Lasku, yksinkertaistettu lasku tai korvaava asiakirja
Veropäätös (VPOP - tulli)
Muut asiakirjat, jotka vahvistavat virallisesti vähennyskelpoisen huijauksen olemassaolon.

AFA-vähennys? AFA palaa

Aha-tuen palauttaminen on mahdollista vain seuraavissa tapauksissa:

Jos vähennyskelpoinen vero on suurempi kuin lasku
Jos vuosituotto on suurempi tai yhtä suuri kuin 4 miljoonaa
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnan yhteydessä vähennetyn ja vielä takaisin hankitun hankintamenon on oltava vähintään 200 000 forinttia suurempi kuin maksettava vero.
Afa: n palauttaminen tapahtuu afa: n ilmoituksen kautta yrityksen verovirastolle.

Jos yritys palauttaa AFU: n yli miljoonan forintin kuukaudessa, verotarkastuksen mahdollisuus kasvaa. Yleisesti ottaen verohallinto kiinnittää yhä enemmän huomiota AF: n paluureisiin yrityksiin.

esimerkkejä:

1.) Yhtiö myi tavaroita 100 000 Ft + 25% afa. Tällä kertaa hänen kulunsa oli 80.000 + 25% afa. Kuinka paljon rahaa yhtiö maksaa verotoimistolle?

Toimitettu AF: 100.000 * 0.25 = 25.000 Ft
Vähennyskelpoinen määrä: 80.000 * 0.25 = 20.000 Ft
AFA-maksu: 25.000-20.000 = 5.000 Ft

2.) Yhtiö myi palveluja 3.900.000 + 25% afa Ft. Tällä hetkellä yrityksen vähennyskelpoisen rahan määrä oli 5.000.000 Ft. Kuinka paljon rahaa yhtiö maksaa verotoimistolle?

Laskettu AF: 975 000 Ft
Vähennysmaksu: 5.000.000 Ft
AFA-maksu: 975.000 - 5.000.000 = - 4.025.000
Tässä tapauksessa afa-maksu on negatiivinen, joten yritys ei maksa veroa verotoimistolle. Kuitenkin yhtiö ei tässä tapauksessa voi palauttaa 4,025 000 aF: ää, koska sen nettotuotot eivät nousseet 4 miljoonaan, mutta vain 3 900 000 Ft.

1.3 LOCAL INDUSTRIAL TAX (HELYI IPARUZESI ADO) - PERUSASTI 2%

Kolmas verotyyppi on paikallinen teollisuusvero. Veroa ei makseta verohallinnolle, vaan paikallishallinnolle - paikalliselle hallitukselle (local onkormanyzat) sen mukaan, missä yhtiö on rekisteröity. Veron määrä on enintään 2%. Usein on olemassa neuvostoja, jotka alentavat veroprosenttia 0,5 prosentilla tai 1 prosentilla.

laskelma:
(Vuotuinen kuitti - 100% materiaalikustannuksista) * 0,02

Tästä seuraa, että on järkevää rekisteröidä yritys osoitteessa, jossa teollisuusvero on alle 2 prosenttia. Esimerkiksi Gödöllissä (24 km Budapestista Pestin puolella) kahden ensimmäisen vuoden aikana, jos vuotuinen tulo on alle 3 miljoonaa forinttia, ei tarvitse maksaa paikallista teollisuusveroa.

Auto liiketoimintaa. Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
edelleen

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta seuraava painiketta ja noudata lisäohjeita.

Nettotulos (kuukaudessa):

Haluatko tehdä yksityiskohtaisen laskelman liiketoimintasuunnitelmasta? Käytä ilmaista Android-sovellusta liiketoiminnassa Google Playssa tai tilaa ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelma liiketoiminnan suunnitteluasiantuntijalta.

Tärkeintä Unkarin veropolitiikasta - huomioikaa yksityishenkilöille ja oikeushenkilöille

Tarkastelkaamme eräitä Unkarin verojärjestelmän vivahteita, laajentamalla verkkosivustollamme jo saatavilla olevia tietoja verotyypeistä ja niiden roolista maan talouden kehityksessä.

Tuloverot

Yritysten vero

Yhtiöverotus kannetaan (voitto) Unkarista asuvilta yhtiöiltä, ​​mukaan lukien AO, LLC, lakitoimistot, julkiset säätiöt ja yliopistot sekä ulkomaiset yhtiöt, joilla on osuus voitoista liiketoimintayhdistyksissä, jotka omistavat kiinteistöjä maassa. 75% omaisuuden kirjanpitoarvosta.

Yksinkertaistettu verotusjärjestelmä Unkarissa koskee yrityksiä, joiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä 30 miljoonaa euroa

Veropohjaa arvioitaessa lain LXXXI 1996 mukaisesti otetaan huomioon tappiot, varaukset, poistot, aineettomat hyödykkeet, osingot, rojaltit, tutkimus- ja kehitystoiminnan kustannukset, investoinnit urheilun kehittämiseen sekä elokuva- ja teatteriteollisuuden sponsorointi. taiteet sekä sakot. Yritysten veroprosentti on 10 prosenttia veropohjasta 500 miljoonaa forinttiin ja 19 prosenttia muusta verokannasta (yli kynnysarvosta).

Verotukselliset edut ovat saatavilla yrityksille:

 • 1 miljardin euron investointi paikallishallituksen lainkäyttövaltaan perustetuissa tai toimivissa hankkeissa;
 • tarjoavat laajan valikoiman Internet-palveluja;
 • 100 miljoonan forintin ja sitä suuremmat investoinnit elokuva- ja videotuotantoon;
 • uusien työpaikkojen luominen;
 • joka tukee seuraavia urheilulajeja: jalkapallo, käsipallo, koripallo, vesipallo ja jääkiekko.

Pienyritysten verot (KIVA)

Yritykset, joiden henkilömäärä on keskimäärin enintään 25 henkilöä ja joiden liikevaihto on enintään 500 miljoonaa euroa ja joiden yhteenlaskettu summa on enintään 500 miljoonaa euroa 500, verotetaan 16 prosentilla.

Vähimmäisveropohja ei saa olla pienempi kuin henkilöstölle suoritettujen maksujen määrä. Tämä vero maksetaan kuukausittain, jos edellisenä vuonna maksetut summat ylittävät 1 miljoonaa forintia tai muutoin neljännesvuosittain.

Pienyritysten verotuksen tiheys riippuu edellisen kertomusvuoden maksujen määrästä.

Yksinkertaistettu järjestelmä (EVA)

Tämä verojärjestelmä soveltuu yrityksille, joiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä 30 miljoonaa euroa, ja bruttotulot ovat 30 miljoonaa euroa, kun taas verovelvollisen ei pitäisi omistaa muita oikeushenkilöitä. Verokanta on 37%, ja se korvaa pääsääntöisesti arvonlisäveron, yritysten, tulot ja osingot.

Tuloverot (PIT)

Tämäntyyppiseen verotukseen sovelletaan kaikkien maassa asuvien verovelvollisten tuloja. Ulkomaiden osalta verotetaan vain ne tulot, jotka saatiin Unkarin alueella ja jotka ovat verotettavia kansainvälisten sopimusten perusteella. Tässä on selvennettävä, että asukkaan katsotaan olevan:

 • mikä tahansa Unkarin kansalainen, lukuun ottamatta henkilöitä, joilla on kaksinkertainen kansalaisuus ilman asuinpaikkaa tai oleskeluoikeutta Unkarissa;
 • Unkarissa asuvat ETY: n kansalaiset yli 183 päivää vuodessa;
 • oleskeluluvan saaneiden kolmansien maiden kansalaiset;
 • henkilöitä, jotka asuvat vain Unkarissa.

Veropohja koostuu riippumattomien ja muiden toimintojen tulojen yhdistelmästä sekä kiinteistöjen myynnistä, koroista, osingoista, pitkäaikaisista sijoituksista ja muista tuotoista. Se lasketaan joko pitämällä kirjaa kuluista tai käyttämällä kustannussuhdetta 10%. Henkilökohtainen tuloveroaste on 16%.

Lapsiperheet voivat käyttää verohyvityksiä.

Perheille, joilla on lapsi, sovelletaan 62500 forintin verohyvitystä jokaiselle lapselle ja 206250 HUF - jos on vähintään kolme lasta. Näitä varoja ei oteta huomioon henkilöveron keräämisen yhteydessä, ja ne voidaan myös vähentää sairausvakuutuksen tai eläkemaksujen määrästä. Ulkomainen asuinpaikka voi käyttää tällaista lainaa, jos hän ei ole oikeutettu samaan tai samankaltaiseen lainaan muualla samana ajanjaksona ja jos 75 prosenttia hänen kokonaistulostaan ​​verotetaan Unkarissa.

Yksityisten yrittäjien on maksettava tulovero ja osinko. Veropohja on tulojen ja kulujen erotus. Yrittäjän tulovero on 10% veropohjasta 500 miljoonaan ja 19% veropohjan loppuosasta. Yrittäjällä on myös velvollisuus maksaa 16 prosentin osingonmaksu.

Palkanlisävero

Bruttopalkkavero maksaa työnantaja (sosiaaliturva - 27%, ammatillinen vähennys - 1,5%) ja työntekijä (henkilökohtainen tulovero - 16%, eläkemaksut - 10%, sosiaalivakuutus - 7%, työllisyys - 1,5%).

ALV (ALV)

Arvonlisäverovelvolliset ovat yrittäjätoimintaa harjoittavia oikeushenkilöitä tai organisaatioita riippumatta sijainnista, tarkoituksesta tai tuloksesta. Jos veronmaksaja ei ole rekisteröity Unkarissa ja harjoittaa arvonlisäverotusta tässä maassa, hänen on rekisteröitävä ja saatava verotunnus.

Verokanta on 27%. Sen lisäksi vuoden 2007 laki CXXVII: ssa on kaksi alhaisempaa verokantaa:

 • 5% - lääketieteellisistä palveluista ja lääkinnällisistä laitteista, kirjoista (mukaan lukien elektroniset), aikakauslehdistä ja eräistä palveluista;
 • 18% maidosta ja maitotuotteista, maissista, jauhoista ja eräistä kaupallisista palveluista.

Tietyille tavaroille ja palveluille ei makseta arvonlisäveroa, mukaan lukien henkilöautot ja niiden kunnossapito, polttomoottorit, asuinkiinteistöt ja elintarvikkeet.

Veronmaksajien on yleensä toimitettava veroilmoitus joka neljäsosaa lukuun ottamatta tiettyjä erityistapauksia (kuukausittain tai vuosittain).

Jos arvonlisäveronmaksaja on rekisteröity EU: n toiseen jäsenvaltioon ja toimittaa tavaroita unkarilaiselle yhtiölle tai yksittäiselle henkilölle, joka ylittää 35 000 euroa vuodessa, tällainen luovutus verotetaan, ja summa muunnetaan Unkarin kansallisen keskuspankin kurssiin, joka oli voimassa Unkarin EU: hun liittymisen yhteydessä (ts. 35 000 euroa eli 8826650,4 forintia).

Paikallis- ja rakennusverot

Paikallisvero kannetaan kaikille yrittäjille, joiden toimistot ja sivukonttorit on rekisteröity tietyn kuntaan lainkäyttövaltaan, ja sen enimmäismäärä on 2 prosenttia. Veropohja lasketaan vähentämällä liikevaihdosta.

Rakenneveron enimmäismäärä vuodessa - 1100 HUF per 1 m 2

Tilapäinen elinkeinotoiminta (esimerkiksi rakennus- ja asennustyöt), jonka yrittäjällä ei ole toimipaikkaa 30-181 päivää, on paikallisen veron alainen, jonka enimmäismäärä on 5000 HUF päivässä.

Rakennuksen omistaja maksaa rakennusveron riippumatta siitä, käytetäänkö se asumiskäyttöön. Vuotuinen enimmäisvero on 1100 HUF per 1 m 2 tai enintään 3,6% kiinteistöjen markkina-arvosta. Se maksetaan 15. maaliskuuta ja 15. syyskuuta.

Verot autoon (kuljetus)

Moottoriajoneuvoihin liittyvät verot ovat jonkin verran.

Yritykset maksavat virallista henkilöautoa (jos omistajat eivät ole yksityishenkilöitä), riippumatta heidän henkilökohtaisesta käytöstäan. Auton ominaisuus- ja ympäristöluokasta riippuen kuukausittainen veron määrä on 7700-44000 HUF.

Unkarissa ja muualla maailmassa liikenneveron arvo riippuu autosi tehosta, painosta ja ympäristöluokasta.

Autovero maksaa Unkarin numeroilla olevien ajoneuvojen omistajat, ja sen määrä riippuu auton valmistusvuodasta, painosta ja tehosta. Verot vaihtelevat 140: stä 345: een prosenttiin henkilöautojen kapasiteetista 1 kilowattia kohti.

Rekisteröintivero peritään Unkarissa rekisteröidyistä ajoneuvoista. Se maksetaan tuontia, ostoa EU-maissa ja ajoneuvon muuttamista. Henkilöautojen verojen määrä vaihtelee 0 - 4,8 miljoonasta forintista riippuen tuotantovuodesta, ympäristöluokasta ja teknisistä ominaisuuksista (lukuun ottamatta hybridiautoja ja sähköautoja, joiden rekisteröintimaksu on 76 000 euroa).

Kiinteistöt

Kiinteistöjen myynnistä saadut tulot verotetaan 16 prosentin verokannalla. Yksilön määrää määräytyy hänen vuotuisella veroilmoituksellaan ja maksetaan sille asetetun määräajan kuluessa.

Kun olet viiden vuoden ajan omistanut kiinteistön Unkarissa, voit myydä sen maksamatta veroa

Asuntokanta

Jos yksityishenkilö myy asuntoa tai asuntoa, sen jälkeen, kun hän omistaa sen (ostopäivästä alkaen myyntihetkeen asti), verotettava tulo pienenee seuraavasti: verotetaan nollaan (ostovuosi) ja ensimmäinen vuosi on 100% tuloista; toisena vuonna - 90% tuloista; kolmannella - 60%, neljännessä - 30% ja viidennessä - 0% tuloista.

Esimerkiksi jos henkilö myy vuoden 2014 tai sitä aiemmin ostetun asuinrakennuksen vuonna 2014, veroa ei veloiteta.

Ei-asuntorahasto

Loma-asuntojen, toimistotilojen, autotallien ja muiden ei-asuinkiinteistöjen kiinteistöissä on muita kuin asunto-omaisuuden vaihtoehtoja veron perusteen alentamiseksi - riippuen siitä, mihin aikaan yritys myy. Joten, jos esine myydään ensimmäisten viiden vuoden aikana (2010-2015), koko myynnistä saatujen tulojen määrä verotetaan kokonaisuudessaan, minkä jälkeen se laskee vuosittain 10 prosentilla eikä veroteta viidentoista vuoden ajan. Esimerkiksi jos yksityishenkilö myy vuonna 1999 ostettua loma-asuntoa vuonna 2014, veroa ei kanneta.

Toinen esimerkki: vuonna 2014 yksityishenkilö myy loma-asunnon 20 miljoonalle forintille, joka hankittiin vuonna 2000 12 miljoonalla forintilla. 6 kuukautta ennen asuntojen myyntiä korjaus tehtiin 2,4 miljoonaan forinttiin, mikä ylittää viisi prosenttia tuloista ja siksi sitä voidaan pitää investointina, joten se alentaa veropohjaa. Kiinteistön siirtoon ja laskujen maksamiseen liittyvät kokonaiskustannukset olivat 0,6 miljoonaa euroa. Niinpä kustannusten huomioon ottaen summa pienenee ja se on miljoonasosaa: 20 - 12 - 2,4 - 0,6 = 15. Lisäksi 90% voidaan vähentää arvioidusta määrästä ottaen huomioon omistusoikeuden: 5 - 4,5 = 0,5. Näin ollen verotettava tulo on "vain" 500 tuhatta ja vero - 80 tuhatta euroa.

Kaikki numeeriset arvot ja lasketut tiedot ovat Unkarin verolainsäädännön mukaisia ​​vuoden 2014 lopulla - vuoden 2015 alussa, Unkarin kansallisen verotuksen ja tullihallinnon verkkosivuilla nav.gov.hu. Päivitä nykyiset tiedot alkuperäisen lähteen avulla, koska lainsäädäntöpohjaa päivitetään.

Jos artikkelin lukemisen jälkeen sinulla on kysyttävää, kysy heiltä kommentit. Ilmaise mielipiteesi ja jakaa mielenkiintoisia faktoja blogin lukijoihin!

Voit tilata blogimme!

Tilaamalla uutiskirjeemme saat ensimmäisenä hyödyllisiä ja kiinnostavia artikkeleita Unkarin elämästä ja työstä!

Arvostele tämä artikkeli:
(6 ääntä, keskimäärin: 4.83 / 5)

Tietoa Unkarin veroista ulkomailla asuville ja maan asukkaille

Perustiedot

 1. Kaikki henkilöt maksavat jopa 16% henkilökohtaisista tuloista.
 2. Oikeushenkilöille tarjottiin 9 prosentin korko. Korkea tulotaso - 19%.
 3. Myyntivoitot sisältyvät veropohjaan ja verotetaan 10 tai 19 prosentin verokannalla.
 4. Tärkein arvonlisävero - 27%, etuuskohtelu - 18%, 5% ja nolla.
 5. Vuosittaisen palautuksen valtionmaksu on 3000 unkarilaista, eikä leimaveroa veloiteta.

Valtiossa on yhteensä 18 erilaista tehtävää, joista suurin osa on tavallisia kansalaisia.

Suosittelemme, että tutustut yrityksen rekisteröintiin Unkarissa.

Unkarin tuloverot henkilöille

Maksu kerätään maan asukkailta, heidän on siirrettävä valtioon globaalin tulon veron puolesta. Toisin sanoen minkä tahansa lainkäyttöalueella laittomasti vastaanotetuista varoista. Myös työvoiman palveluksessa olevat tasavallan ulkomailla asuvat henkilöt kuuluvat verolainsäädännön piiriin, mutta korko koskee vain kotimaisia ​​voittoja.

Tulli - 16 prosenttia. Maksu peritään väestön palkasta. Tällöin henkilöt eivät täytä ilmoitusta eivätkä siirrä henkilökohtaisesti tietoja kassasta - kaikki työnantaja suorittaa heille kaikki toiminnot. Yritystoiminnasta tai muusta tulotyypistä perittävää maksua vastapuolella on velvollisuus ilmoittaa itsenäisesti vakuutuslomake ja täyttää se sekä ilmoitettava kaikki määrät ja voitot.

Valtion tilivuosi on yhtä suuri kuin kalenterivuosi, ilmoitus on jätetty raportointikautta seuraavan vuoden toukokuun 20. päivään. Maksu on suoritettava tällä hetkellä. Joissakin tapauksissa on mahdollista viivästyttää arkistointia kuuden kuukauden ajan. Asiakirjan myöhästyneelle toimitukselle on asetettava rangaistukset kansallisen keskuspankin hyväksymällä kaksinkertaisella korolla. Maksujen alittavuuden tai veronkiertämisen osalta 50 prosentin sakko ilmoituksessa ilmoitetusta määrästä.

Oikeushenkilöt

Asukkaat maksavat palkkion kaikista sivuliikkeistä ja edustustoista sekä Unkarissa että ulkomailla. Ulkomailla asuvat henkilöt siirtävät veroja valtion saamasta määrästä. Ainoastaan ​​yritysten rahoitustulot verotetaan. Vakiokanta yrityksille, joiden voitto on yli 500 miljoonaa paikallisessa valuutassa, on 19 prosenttia, muut järjestöt maksavat 9 prosenttia. Palkkion laskennassa vähennetään kaikki liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavat kulut.

 1. Tuloverot Sitä ei oteta huomioon, jos yhtiöllä on vapautus osinkoista. Jos korotus tapahtui sen jälkeen, kun yhtiön osakkeet oli myyty sellaisen maan asukkaille, jolla ei ole sopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämisestä, korko on 19 prosenttia. Kaikissa muissa tapauksissa maksu on 10 prosenttia.
 2. Kaikki osingot, lukuun ottamatta ulkomaisilta yhtiöiltä saatuja tuloja, on vapautettu verosta.
 3. tappiot 50 prosenttia suunnitellusta voitosta ensi vuonna, niitä lykätään mihin tahansa kauteen, ja tappioita on kielletty.
 4. Verovuoden pituus ehkä alle 12 kuukautta, mutta sopiva kalenteri vuosi on tervetullut.
 5. Siellä on hyötyjä tutkimuskeskusten ja sijoitusyhtiöiden verohyvitysten muodossa.

Jos maksetaan osinkoja, rojalteja tai korkoja ulkomailla asuvalle yhtiölle, veroprosenttia ei ole. Jos varat siirretään ulkomaille, verotuksen taso on 16 prosenttia, paitsi jos liiketoimi on suojattu sopimuksella kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä.

Arvonlisävero Unkarissa tänään

Tulli on tyypillistä tuonnille sekä tavaroiden ja palvelujen kotimaisille tavaroille. 0% koskee rahoitus- ja sijoituspalveluja, 5% painotuotteista sanomalehdissä ja kirjoissa sekä lääkkeissä. 18% - tuoretta ruokaa: leivonnaisia, maitotuotteita, lihaa ja niin edelleen. Kaikkien muiden tavaroiden ja palveluiden ryhmät verotetaan 27 prosentilla.

Yritysten rekisteröintiä ei ole alv-kirjanpidossa. Jos yhtiön vuotuinen liikevaihto ei ylitä 5 miljoonaa forinttia, sen ei tarvitse rekisteröityä. Muiden yritysten osalta kuukausittaisten tai neljännesvuosittaisten raporttien pakollinen toimittaminen. Maksu on liitetty ilmoitukseen.

Slovakia ja Unkari verrattiin eräisiin verotuspisteisiin

Slovakian ja Unkarin vertailu joihinkin verotuspisteisiin (tiedot ovat voimassa vuodesta 06/25/2018)

Tässä artikkelissa esitämme Slovakian ja Unkarin vertailun joissakin verotuspisteissä näissä maissa päätösten tekemiseksi lainkäytön valinnasta yrityksen rekisteröimiseksi. Sekä Slovakia että Unkari ovat maita, joita usein käytetään äskettäin kansainvälisessä verosuunnittelussa ja joilla on joitain tärkeitä etuja, jotka voivat kiinnostaa yrittäjiä. Esimerkiksi molemmat maat eivät ole EU: n, Venäjän ja muiden suosittujen maiden lakien mukaisia.

Verotuksen kannalta tärkein asia on se, että lähdeveroa ei ole, kun maksetaan osingot ulkomailla asuvalle oikeushenkilölle, ja myös Unkarin henkilökohtainen tulovero on hyvin vähäinen Euroopan maille - vain 15 prosenttia.

Johtava yritysportaali
offshore-teollisuus venäjäksi

11. kesäkuuta 2018 29. heinäkuuta 2014

Unkari - alhainen verotus

Tuskin on maa, joka ei olisi tyytyväinen ulkomaisiin sijoittajiin. Koska offshore-palvelujen markkinat on jaettu verovapaisiin ja matalaan verotukseen perustuvilla lainkäyttöalueilla, yritysten perustamisessa ja investointien suunnittelussa on kiinnitettävä enemmän huomiota maan todellisiin palveluihin. Tänään Unkari, Euroopan unionin jäsenenä, odottaa ulkomaisia ​​sijoittajia, yritysten perustajia tai liikemiehiä, jotka oleskelevat pysyvästi alueellaan ja joilla on paljon etuja kaikille kansainvälisille sijoittajille.

EU: ssa sisäisen valvontajärjestelmän tiukentamisen ansiosta vain muutamat alhaiset verotusvallan alaiset maat, kuten Malta ja Kypros, ovat toistaiseksi pysyneet. Emme saa unohtaa, että ennen unioniin liittymistä Unkari oli myös suosittu maa offshore-yhtiöiden perustamiselle. Mutta menneisyys on osoittanut, että maa tarvitsee nykyään yhä enemmän ja tarvitsee yhä enemmän ulkomaisia ​​sijoittajia. Ja heidän luottamuksensa voidaan saada vain antamalla verohelpotuksia ja yksinkertaistettua paperityötä. Unkaria ei nykyään pidetä lainkaan offshore-keskuksena, mutta luottamus unkarilaisiin yrityksiin on paljon parempi kuin sellaisten maiden yrityksissä, joiden offshore-toiminta on erottamaton osa näiden valtioiden kuvaa.

Mitkä ovat Unkarin verojärjestelmän tärkeimmät edut?

- Julkisen verokanta ennen veroja 1,7 miljoonaa euroa on 10 prosenttia verrattuna Kyproksen 12,5 prosentin ja Malti 35 prosentin verokantoihin.

- Tilatyypin tuloja (osingot, tytäryhtiön myynnistä saadut voitot) ei veroteta.

- Kun kyseessä on unkarilaisen yrityksen, joka maksaa rojalteja, efektiivinen veroaste on vain 5 prosenttia.

- Maksut, jotka lähtevät maasta, ei peritä lähdeveroa.

Mikä on unkarilaisen yrityksen paikka kansainvälisessä rakenteessa?

Euroopan unionin jäsenmaana Unkari ei ole musta tai harmaata kansainvälisten järjestöjen luetteloa ja kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi maa on tehnyt yli 70 sopimusta. Ottaen huomioon, että maassa ei ole korkoja, rojalteja tai osinkojen veroja, ne voidaan vapaasti peruuttaa kansainväliseltä yhteisöltä. Koska maksut missä tahansa lainkäyttöalueella suoritetaan verovapaana, unkarilainen yritys on paras yhteys offshore- ja onshore-yrityksiin.

Yritysten perustamiseen liittyvä Unkarin hallinto on yksi EU: n nopeimpia. Jokainen englantilaisen yrityksen omistaja tietää, että arvonlisäverotunnisteiden saaminen voi kestää jopa 9 kuukautta tai esimerkiksi Kyproksessa saadakseen yrityksen toiminnan kannalta välttämättömän rekisterinumeron, sen on toimitettava sopimuksia ja pro forma -laskut. Unkarissa alv- ja EORI-numeroita pyydetään automaattisesti yrityksen perustamisen yhteydessä.

Unkarilaisen yrityksen johtaja voi olla ulkomaalainen, tässä tapauksessa on mahdollisuus hankkia verotuksellinen asuinpaikka.

Ohut pääoman suhde - 3: 1. Tämä tarkoittaa sitä, että unkarilaisen yri- tyksen arvoa suuremmat velkavastuun korkomenot eivät ole veron vähennyksiä. Tappiot voidaan siirtää loputtomiin seuraavina vuosina tai ilman aikarajoitusta, joka katetaan seuraavien vuosien voitolla. Vähennys ei kuitenkaan saa olla yli puolet yhtiöveropohjasta.

Paikallinen teollisuusvero on enintään 2%. Koska sen taso määräytyy paikallisviranomaisten mukaan 0-2 prosenttiin yrityksen sijainnista riippuen, täysi vapautus tällaisesta verosta voidaan taata.

Siirtohinnat Unkarissa

Siirtohinnoittelua Unkarissa säännellään OECD: n suositusten mukaisesti erittäin harvinaisilla poikkeuksilla. Lisäksi on mahdollista pyytää alustavaa arviota siirtohinnoittelusta Unkarin veroviranomaiselta. Joka tapauksessa siirtohinnat on dokumentoitava Unkarissa. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) kuitenkin vapautetaan tästä velvoitteesta. Unkarilaiset yritykset voivat luokitella pieniksi ja keskisuuriksi yrityksiksi, jos niiden työntekijöiden määrä ei ylitä 250 henkilöä ja nettotulot ovat alle 50 miljoonaa euroa tai kaikki varat ja velat eivät ylitä 43 miljoonaa euroa.

Unkari ALV

Unkarin arvonlisävero (VAT) -asetus vastaa EU: n vastaavia direktiivejä. Unkarilaiset yritykset voivat pyytää arvonlisäverotunnuksia ja Euroopan unionin EORI-tunnuksia. Rahoitustoiminta (mukaan lukien ryhmärahoitus) on vapautettu arvonlisäverosta. Unkarissa on kolme arvonlisäverokannetta: 27% (vakiokanta), mutta myös etuustullit ovat 18% ja 5%.

Ottaen huomioon unkarilaisen verotuksen normit käy selvästi ilmi, mitkä edut odottavat sijoittajia maassa. Yleensä Unkari on maa, jolla on alhainen verotus, joka täyttää kaikilta osin EU: n ja muiden kansainvälisten järjestöjen vaatimukset ja odottaa ulkomaisten sijoittajien olevan etuuskohtelevia veroja. Unkari on kansainvälisen rakenteen paras tilaisuus yhdistää off-shore-toiminta ja yritykset.

Crystal Worldwide Oy
Amerikan str 59.
H-1145 Budapest
Unkari
Puhelin: +36 1 383 0333
Faksinumero: +36 1 383 0433
Web: http://www.crwwgroup.net
Sähköposti: [email protected]

Tilaa sähkeemme kanavalle ja kerro tuttavillesi siitä.

Auta tekemään portaalista yksityiskohtaisempi, tärkeämpi ja hyödyllisempi sinulle ja yrityksellesi.

Kirjoita kysymys tai kommentti artikkelista! Tähän kommentoitaviin ja kysymyksiisi, jotka ovat meille arvokkaita, tätä artikkelia voidaan täydentää ja parantaa.

VAROITUS! Kaikki viestit, jotka sisältävät piilotettuja mainoksia, yhteystietoja ja tietoja, jotka eivät liity tähän julkaisuun, ei pidä hukata portaalin ylläpitäjä julkaisua varten.

Pienyritykset ja verot Unkarissa - miten yritys avataan venäläisille, verot: kiinteistöt, voitot, verot yksityisille

Unkarissa asuvien maahanmuuttajien määrä kasvaa joka vuosi. Valtionhallitus tekee kaikkensa pankkijärjestelmän luotettavuuden ja vakauden ylläpitämiseksi, yrityslainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja infrastruktuurin nykyaikaistamiseksi.

Yritysten muodot Unkarissa

Kun maa tuli Euroopan unionin täysjäseneksi, muutettiin yrityksiä ja yritysten perustamista koskevaa lainsäädäntöä. Offshore-yhtiöt purettiin, ja heidän suosituimmuuskohtelunsa muutosten mukaisesti päättyi joulukuun 2005 lopusta lähtien.

Unkarin lain mukaan voit luoda vakiintuneen yrityksen eri aloilla. Suosituimmat ovat kuitenkin Unkarissa seuraavat lomakkeet:

KFT. Suljettuun, rajoitetun vastuunalaisen yrityksen perustamiseen vaaditaan vain yksi osakkeenomistaja. Se on sekä yksilöllinen että oikeushenkilö, riippumatta siitä, onko kyseessä valtion tai ulkomaalaisen kansalainen. Se täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Yhtiön toiminnan vähimmäismäärä on 3 miljoonaa forinttia. Lisäksi tehdään seuraava erittely - 30 prosenttia talletetuista varoista maksetaan rahamääräisinä varoina sijoittautumisajankohtana. Siinä tapauksessa, että maksu suoritetaan kiinteistöarvojen perusteella, niiden mitattavuus arvioidaan Unkarin riippumattoman asiantuntijan arvioinnin avulla.
 • Organisaatiolla ei ole lainmukaista valtaa omien arvopapereidensa avoimessa myynnissä.
 • Yhtiön hallinnoi yksi henkilö - johtaja, joka on yksilö.
 • Jos yrityksen raha- ja kiinteistöomaisuuden liikevaihto ylitti yhteensä 50 miljoonaa ja työntekijöiden määrä ylittää 200 yksikköä, hallintoneuvosto valitaan yhtiön johtajien valvonnasta.
 1. Rajoitetulla vastuullisella osakeyhtiömäärällä ei rajoitu perustajien lukumäärään, sillä on seuraavat lainsäädännölliset valtuudet:
 • Valtuutetun rahaston vähimmäiskoko ei ylitä vahvistettua 20 miljoonan euron määrää. Rahana maksetaan 30%: n summa osakepääoman kokonaismäärästä säätiön aikana. Kun kiinteistöarvot lisätään rahavarojen sijasta, niiden arvo arvioidaan riippumattomana unkarilaisena asiantuntemuksena.
 • Yhtiön omistajilla on oikeus luovuttaa osakkeita haltijalle tai myydä arvopapereita avoimesti.
 • Hallitus osallistuu organisaation johtoon, jonka jäsenten lukumäärä vaihtelee 3: stä 11: een henkilöön. Jäsen voi olla vain yksilö.
 • Yhtiön perustajien vastuulla on valintalautakunnan valinta valvomaan hallintotoimissa tehtyjä päätöksiä.

Keskusvastapuolet. Valtuutetun pääoman käyttöönottoa ei vaadita, kun muodostetaan rajoittamaton vastuu, ja siihen liittyy seuraavat vaatimukset:

 • Uuden yhtiömiehen perustamiseen osallistuvien osapuolten vähimmäismäärä on enintään kaksi henkilöä, sekä laillisia että luonnollisia henkilöitä, joilla on tai ei ole Unkarin kansalaisuutta.
 • Yleiskumppaneiden oikeudet ja velvollisuudet ovat samat kaikille, virallisten ja muiden velvoitteiden osalta vastuu on rajoittamaton.
 • Kumppaneilla ei ole oikeutta siirtää osakkeitaan ulkopuolisille ilman yhtiön muiden jäsenten suostumusta.
 • Jokainen yhteistyökumppani on vastuussa yhteistyöpöytäkirjan noudattamisesta huolimatta siitä, että se osallistuu organisaation johtoon.
 1. Osakepääomaa ei vaadita osakeyhtiön perustamisen yhteydessä, mutta sillä on seuraavat ominaisuudet:
 • Vähimmäismäärä kumppaneita, jotka voivat olla ulkomaalaisia ​​ilman oikeushenkilöä, ei ylitä 2 henkilöä.
 • Yhteistyö merkitsee yleisten ja rajoitettujen perustajien läsnäoloa.
 • Yleiskumppaneiden velvollisuuksiin kuuluu yhdenvertainen hallinto ja velkapääomat rajoittamattoman vastuun rajoissa.
 • Yhteistyökumppaneilla ei ole toimivaltaa siirtää omia osakkeitaan muille ihmisille ilman yhtiökokouksen hyväksyntää.
 • Vain yleiskumppaneilla on oikeus hallinnoida yhtiötä assosiointisopimuksen määräysten mukaisesti.

Yrityksen avaaminen Unkarissa

Seuraava kysymys, jota monet aloittelevat yrittäjät huolehtivat, on kuinka avata yritys Unkarissa. On vain muutamia kohtia, sinun tarvitsee vain varata varoja maksamaan tuloja ja maksamaan valtuutetulle pääomalle. Kaikki muu edistetään tiukasti perustetun järjestelmän mukaisesti:

 1. Tule esiin 3 nimeä uudelle yritykselle. Niihin on liitettävä luettelo asiakirjoista, jotka sisältävät täydelliset tiedot kaikista osakkeenomistajista tai yhteistyökumppaneista sekä johtajasta ja mahdollisesta toiminta-alueesta. Kaikkien vieraan kielen asiakirjat kääntävät ja sertifioivat notaarin toimisto. Kaikki toimenpiteet voidaan suorittaa valtuuttamalla.
 2. Tilapäisessä pankkitilissä, joka on yhtä suuri kuin yrityksen lakisääteinen rahasto.
 3. Viimeinen vaihe on yrityksen rekisteröinti kaupparekisterin tietokantaan.

Prosessi kestää useimmissa tapauksissa enintään 7 päivää. Voit rekisteröityä käyttämällä online-palveluita asianajajan tai notaarin avulla. Yrityksen liiketoiminnan täydelliseksi toteuttamiseksi sekä Unkarissa että ulkomailla on tarpeen kerätä yritystoiminnan viisumin käsittelemistä koskevat asiakirjat.

 • Ulkomaalaisille on takaaja, joka on Unkarin edustaja, jolla on oleskelulupa tai kansalainen. On myös huolehdittava oikeudellisen osoitteen, eli yrityksen todellisen sijainnin, olemassaolosta.

Varojen osoittamista koskeva todistus sallii luotettavan asianajajan rekisteröitymisen kauppakamarin ja rekisteröintituomioistuimen puoleen saadakseen rajoitetun rekisteröinnin. Tuomioistuin tekee päätöksen viimeistään 60 päivää.

Yhtiö voi aloittaa toimintansa vasta veroluvun, KSH: n ja sairausvakuutuksen antamisen jälkeen.

Valtion rekisteröintihakemus hyväksytään sillä edellytyksellä, että varat, jotka ovat 50% yhtiön rahasto-osuustasosta, eivät ole unkarilaisen pankin tilille.

Unkarin liiketoiminta venäläisille ja ulkomaalaisille

Ulkomaalaiset saavat etuoikeutetut edellytykset oman yrityksen johtamiselle Unkarissa:

 • Hallintoviranomainen osallistuu aktiivisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen.
 • Byrokraattisten menettelyjen määrä vähenee merkittävästi vuosittain Euroopan unionin tuen vuoksi.
 • Ottaa oma yhtiömme Unkarissa tulee kannattavaksi ja arvokkaaksi johtuen matalasta vuokrauksesta ja edullisista kiinteistöhinnoista.

Joka tapauksessa on olemassa oikeusperusta siirtää pääomasi eurooppalaisille pankeille ja aloittaa yhteistyössä samalla alustalla tunnettujen Euroopan unionin yritysten ja yritysten kanssa.

Oikeussubjektien rekisteröintiä on useita oikeudellisia asiakirjoja:

 • Laki 5 vuodelta 2013 "Siviililain".
 • Vuoden 2013 laki "Luottolaitoksista ja rahoituslaitoksista".
 • Vuoden 2006 laki "Yritysten tiedon julkisuudesta, valtion rekisteröintimenettelyistä ja lopullisesta laskelmasta".
 • Laki vuodelta 2006 "Osuuskunnista".

Miten ostaa yritystä Unkarissa?

Jotta selvennettäisiin kaikki tähän kysymykseen liittyvät vivahteet, on otettava yhteyttä ammattilaiseen asianajajaan tai notariin, koska informaatiota sisältävät artikkelit sisältävät yleisiä hyödyllisiä tietoja, joita on vaikea liittyä yksittäiseen tapaukseen.

Uuden liiketoiminnan avaaminen ei ole paljon erilainen kuin jo rekisteröitynyt. Riittää valita mukava toiminta-alue ja sijoittaa varoja sen muuttamiseen. Tällaiset ongelmat ratkaistaan ​​ilmainen internet-sivustoilla, kuten businessesforsale.ru tai dengodel.com. Muista muistaa, että ostaessasi valmisliiketoiminnan pitäisi ainakin suorittaa uudistustyöt ja sitten lakisääteisen rahaston peruskorjaus.

Jäädytetyn yrityksen saaminen ei onnistu sovellettavan lain mukaisesti. Organisaatiota olisi vaadittava suorittamaan valitun kentän mukaista toimintaa.

Suosituimmat toiminta-alueet ovat edelleen:

 • autoteollisuus;
 • Elektroniikka;
 • energia;
 • logistiikka;
 • maataloudessa.

Valmis liiketoiminnan ostamisen jälkeen yrittäjä sitoutuu täyttämään seuraavat velvoitteet:

 • Oleskeluluvan saamisen jälkeen on tarpeen uudistaa vuosittain.
 • Unkarin poissaolo yli 183 päivää rangaistaan ​​lain mukaan.
 • Ilmoittautumisvahvistuksen tulee tapahtua maan asuinpaikassa.
 • Vuosittain on tarpeen vahvistaa vähimmäismäärän - 5 tuhatta euroa vuodessa - tarvittavan määrän olemassaoloa.
 • Asuinpaikan kesto yli viiden vuoden aikana antaa oikeuden saada pysyvää asuinpaikkaa.
 • Erittäin tehokkaan liiketoiminnan läsnäolo maan taloudelle lupaa jatkuvaa kehitystä ja kykyä tulla kansalaiseksi.

Unkarissa oikeushenkilöiden verot

Yritysten verotus tapahtuu Unkarin maassa asuvien yhtiöiden suhteen, jotka on kirjattu seuraaviin organisaation ja oikeudellisiin omistusmuotoihin - AO, LLC, lakimies, julkiset säätiöt ja korkeakoulut. Jos ulkomailla asuvalla yrityksellä on omistusosuutta kiinteistöosakkaille, jotka muodostavat 75 prosenttia yrityksen hallussa olevasta määrästä, verotus suoritetaan sekä asukkaille.

Yritysten veroaste on 10 prosenttia perusmäärästä 500 miljoonaan forinttiin. Määrä asetettua kynnysarvoa verotetaan 19 prosenttiin.

Pienyritysten verotus tapahtuu, kun työntekijöiden määrä on korkeintaan 25 henkilöä ja liikevaihto on alle 500 miljoonan forintin tasolle ja samanlainen määrä yrityksen taseessa kiinteällä 16 prosentilla.

Yksittäinen verotusjärjestelmä on erinomainen vaihtoehto yrityksille, joiden vuotuinen pääomataso on enintään 30 miljoonaa euroa, kun bruttotulojen vuotuinen määrä on 30 miljoonaa. On yksi ehto - verovelvollinen ei vaadi omistusta muiden yritysten tai yritysten arvopapereista. Yksittäisen verokannan määrä ei kuitenkaan ylitä 37: tä prosenttia, mikä korvaa muut verotuksen muodot.

Työnantajan sosiaaliturvamaksut täyttävät palkkaveron - 27 prosenttia ja ammatilliset vähennykset - 1,5 prosenttia.

27%: n arvonlisäveron maksaminen edellyttää vain oikeushenkilöitä tai organisaatioita, jotka tekevät liiketoimintaa riippumatta sijainnista, laajuudesta ja suorituskyvystä. Jos yrittäjällä ei ole pysyvää oleskelulupaa Unkarissa, on välttämätöntä käydä rekisteröintimenettely ja saada verotunnus. Vuoden 2007 CXVII: n lainsäädännön mukaisesti vahvistettuun verokantaan perustetaan kaksi ennakkomaksua:

 • 5% - lääketieteelliseen suuntaan, painettuihin ja sähköisiin julkaisuihin ja palveluihin nähden;
 • 18% - maidon ja maitotuotteiden, jauhojen ja valikoivien kaupallisten palvelujen osalta.

Verotulot jätetään neljännesvuosittain lukuun ottamatta tekijöitä, jotka edellyttävät erityisehtoja.

Paikallisveroa maksaa kaikki liikemiehet, joiden toimistot ovat saaneet rekisteröinnin tietyn kunnallisen viranomaisen rajoissa ja jonka enimmäismäärä on 2 prosenttia.

Jos yrittäjä harjoittaa toimintaansa ilman rekisteröityjä tiloja enintään 181 päivää, verokanta on 5 tuhatta euroa päivässä.

Rakennusveron maksaminen tapahtuu toiminta-alueesta riippumatta. Maksusuoritustaso on 365 päivää enintään 3,6% kiinteän omaisuuden kiinteästä kiinteästä arvosta. Maksu tehdään maaliskuun ja syyskuun toisella vuosikymmenellä.

Auton verot asetetaan hieman. Yritysten on maksettava 7700-44 tuhannen forintin määrä henkilöautojen omistamisesta ja käytöstä. Ympäristöluokka määrittelee maksun lopullisen määrän.

Voit myydä kiinteistöjä maksamalla veroa 16%. Tiedot ilmoitetaan ilmoituksessa ja ne toimitetaan asetetussa määräajassa. Jos kiinteistön omistusoikeus on viisi vuotta, veroa ei vaadita.

Palkkioiden lisäksi sijoittajille on kannustimia ottaa käyttöön etuuksia verojärjestelmään. Tällaisia ​​toimenpiteitä sovelletaan yrittäjiin vakiintuneiden investointien verohyvitysten muodossa.

Luotonanto määräytyy sellaisten muuttujien, kuten investointien, toimialan ja alueen mukaan. Joka tapauksessa kehitetään varausta aineelliseen investointiin, joka poistetaan verotettavista rahastoista ja ei ylitä 2 miljoonaa euroa.

Tutkimukseen ja kehittämiseen liittyy kaksinkertainen vähennys tutkimusrahastoista. Mutta veron perusteen vähentämiseksi on tarpeen noudattaa valtion asettamia vaatimuksia.

Yritysten vastuuvelvollisuus

Kaikkien maassa rekisteröityjen oikeushenkilöiden on pidettävä kirjaa. Valtion kieli on ensisijainen dokumentin liikkeessä.

Kaikki Unkarissa olevat yhtiöt ja yhtiöt ovat velvollisia toimittamaan vuositilinpäätöksen ja sähköisen asioinnin raportin valtionhallinnon ja oikeusministeriön kanssa. Tilinpäätösten saatavuus on avoin kaikille ministeriöiden sivustolle. Asiakirjat voidaan valmistaa euroina, forintina tai Yhdysvaltain dollareina. Tämä järjestelmä ei ole ristiriidassa vakiintuneiden standardien kanssa kansainvälisten määräysten mukaisesti.

Tilikausi vastaa lähes kokonaan kalenterivuotta eräillä poikkeuksilla. Ulkomaisten yritysten sivuliikkeissä ulkomaalaisen kalenterivuoden mukaan on jonkin verran poikkeamia.

Unkarin yksilöiden verot

Tuloverot (PIT)

 • verotetaan asukkaiden tulojen määrästä. Ulkomailla asuvien osalta verotetaan vain ne maat, jotka on maksettu maan alueella. Verotettava peruste summataan riippumattomasta tai muusta toiminnasta saaduista varoista. Tähän voi sisältyä kiinteistöjen, korko-, investointi-, osinkotuotto- ja paljon muuta myyntitapahtumien tuottoja. 16% kiinteäkorko.

Yksityisten liikemiesten osalta määritetään kiinteä tulo- ja osinko-osuus. Niiden on maksettava valtiolle 10 prosenttia enintään 500 miljoonan euron tuloista, ja jäljelle jäävä määrä ylittää tämän virstanpylvään 19 prosenttia. Osinkojen verokanta on enintään 16%.

Palkanlisävero

 • Työntekijä on yksityishenkilölle henkilökohtaisista tuloveroista vähennetty - 16%, eläke - 10%, sosiaalivakuutus - 7% ja työllisyys - 1,5%.

Autovero

 • sellaisten henkilöautojen omistajille, jotka ovat saaneet rekisteröintinumeron Unkarissa, riippuvat suoraan käyttöiästä, painosta ja moottoritehosta, jolloin koko on 140-345 HUF virran kW.

Kiinteistövero

Asuntokannassa yksityishenkilöiden myymät omaisuuserät ovat laissa säädettyjä veroja tietyllä ajanjaksolla. Siinä tapauksessa, että omistaja päättää myydä kiinteistön, ensimmäisen vuoden aikana korko on 100% tuloista, ensi vuonna 90%, kolmantena vuonna - 60%, neljännessä - 30%. Kun viisi vuotta on omistava omaisuus, maksua ei vaadita.

Muiden kuin asuinkiinteistöjen myynnin osalta vahvistetaan muut verokannan alentamista koskevat parametrit. Kun esineen myynti toteutetaan ensimmäisen viisivuotiskauden aikana, koko myyntivoiton määrä verotetaan. Sitten vuosittain on 10% alennuksen. 15 vuoden jälkeen vero on 0%.

Lopuksi

Asiantuntijat huomaavat, että yrityksen avaamiseksi tai hankkimiseksi on välttämätöntä hakea apua välittäjäorganisaatioilta. He pystyvät suojelemaan ostajaa epärehellisiltä yrittäjiltä ja auttamaan omalla toiminnallaan Unkarin lakien mukaisesti.

Top