logo

"Hyväksytty"
Toimitusjohtaja ____ "_______"
__________________________ nimi
" _________________________ 20_ _
(Painettu)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Hankkeen nimi

Tämä asiakirja on sisäinen asiakirja ____________ ja sisältää luottamuksellista tietoa liiketoiminnasta ja nykyisestä tilasta ____________. Kaikki tässä olevat tiedot ovat ____________: n omaisuutta. Tämän asiakirjan siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei ole sallittua. Tämän asiakirjan päällekkäisyyksiä osittain tai kokonaisuudessaan ilman ____________: n ennakkolupaa on ehdottomasti kielletty.

pitoisuus

1. HANKKEEN TIIVISTELMÄ
2. TIETOA PROJEKTIN OSALLISTUJISTA
3. MARKKINA-ANALYYSI JA PROJEKTIN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI
4. MARKKINOINTILAASTI
5. LOPPUUOTTEIDEN KUVAUS (PALVELUT)
6. TIETEELLINEN JA TEKNINEN MERKITYKSET
7. ORGANISAATIO-SUUNNITELMA
8. TUOTANTOTAPA
9. SIJOITUSTAPA
10. HANKKEEN TALOUDELLISTEN TULOSTEN ENNALTA
11. RISKIEN KUVAUS
12. LIITTEET

1. Hankkeen yhteenveto

Lyhyt kuvaus hankkeesta, jossa mainitaan tärkeimmät parametrit.

 • Hankkeen tarkoitus ja ydin;
 • Teknisen ratkaisun ominaisuudet;
 • Projektin maantiede;
 • Hankkeen ajoitus;
 • Hankkeen investointien määrä;
 • Hankkeen keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset suorituskykyindikaattorit;
 • Hankerahoituksen lähteet;
 • Hankkeen talousarvio (suunniteltu vuosi);
 • Hankkeen aloittaja.

2. Tietoa hankkeen osanottajista

Tässä osiossa on tietoja projektin osallistujista:

2.1. Project Initiator
2.2. Hankkeen toteuttamisesta vastaava yritys
2.2. kumppanit
2.3. Projektikonsultti
2.4. Hankkeen oikeudellinen rakenne, mukaan lukien:
• hankkeen toteuttamisesta vastaavan yrityksen nimi;
• sijainti ja oikeudellinen osoite;
• osallistumisen nimellisarvo, osake pääomasta (%).

3. Markkina-analyysi ja hankkeen toteutettavuuden arviointi

3.1. Markkinat ja kilpailija-analyysit

Tässä jaksossa on tarpeen kuvata ja muotoilla selkeästi markkinasektori / segmentti eli se osa markkinoita, joihin tavarat / tuotteet / työt / palvelut ovat suuntautuneita. Markkinoiden kuvaus voidaan esittää vapaassa muodossa, johon on kuuluttava seuraavat kysymykset:

 • Sektori / markkinasegmentti;
 • Kuluttajaryhmät ja heidän mieltymyksensä;
 • Kilpailijoiden läsnäolo segmentillä / markkinasektorilla;
 • Markkinoiden kehitysnäkymät.

Tarvitset myös tuoda asiantuntijalausuntoja näkymistä hankkeen Ehdottaja markkinoida tuotteita / tavara / töitä / palveluja, joiden odotetaan tuottavan, mukaan lukien mahdolliset myyntimäärät, ja niiden vaikutus markkinahintojen taso näiden tuotteiden / palveluiden.

Osassa "Sektori / markkinasegmentti" on esitettävä lyhyesti päämarkkinat ja niiden segmentit, markkinoiden koko, tärkeimmät suuntaukset ja odotetut muutokset. Lisäksi ilmoitetaan hintojen viitekohdat.

Markkinoiden ja markkinasegmenttien ominaispiirteet sisältävät tietoja markkinoiden ja sen segmenttien nimeistä sekä tietoja kyseisillä markkinoilla toimivilla yrityksillä. Se myös raportoi markkinoiden kapasiteetista - tämän tuotteen / työn / palvelun mahdollisesta myynnistä. Hinnoittelussa kuvaillaan sekä kyseisen tuotteen (palvelu) markkinoilla että sen tuotteiden arvioitua hintaa.

Kilpailijoiden osalta on tarpeen ilmoittaa, kuka on suurin samankaltaisten tuotteiden (palvelujen) valmistaja, kilpailijoiden tuotteiden tärkeimmät edut, kilpailijoiden tuotteiden hintataso ja kilpailijoiden tuotteiden mainonta. Kilpailutuotteiden analysoinnin jälkeen tehdään päätelmiä kilpailukyvyn asteesta.

3.2. Projektiriskit

Kuvaile projektin eri riskejä.

4. Markkinointisuunnitelma

Tässä osassa kuvataan lyhyesti markkinointisuunnitelma - tavat edistää tuotteita, tuotteita, töitä ja palveluja markkinoilla.

4.1. Markkinastrategia

On kuvattava yrityksen periaatteet valitulla markkinasegmentillä, arvioitu markkinaosuus ja keinot sen laajentamiseksi, mahdolliset käyttäytymisnäkymät markkinoiden volyymien muutosten ja kilpailijoiden käyttäytymisen yhteydessä sekä mahdollisuudet työskennellä näillä markkinoilla.

Seuraavat markkinastrategian näkökohdat olisi esitettävä:

• hinnoittelupolitiikka;
• kauppapolitiikka;
• mainonta ja tuotteiden myynninedistäminen;
• vastapuolet.

Hankkeessa käytettävien hinnoitteluperiaatteiden kattamiseksi on kiinnitettävä huomiota seuraaviin aloihin:

 • Hinnoittelupolitiikan käyttäminen markkina-asemien vahvistamiseksi;
 • Kuvaessaan kauppapolitiikkaa hankkeen puitteissa sen pitäisi näkyä, miten yritys aikoo markkinoida tuotteitaan / palveluitaan. Erityisesti tulee kuvata takuuehtojen ja huoltotuen ehdot jne.;
 • Suunniteltavaa mainontakäytäntöä kuvaettaessa on mainittava, kuinka resurssit, joiden avulla mainospalvelut otetaan käyttöön, yrityksen tuotteet tuodaan markkinoille ja mitä taloudellisia kustannuksia tarvitaan. Tietoja toimitettaessa on välttämätöntä kuvailla tietoja suunnitelluista jakelukanavista mainontaa ja muuta tietoa yrityksestä ja sen tuotteista / palveluista, jotta voidaan luoda ja kehittää yrityksen kuvaa ja edistää sen tuotteita. Väitetyn vastapuolen osalta on tietoja niiden kokemuksista näillä markkinoilla, niiden maineesta sekä kokemuksista, jotka koskevat suhteita aloittajiin ja perustajiin.

4.2. Myyntisuunnitelma

Tässä osiossa esitetään tuotteiden, teosten ja palveluiden myyntiä koskeva suunnitelma, jossa on otettava huomioon yhtiön tuotteiden kysynnän kausiluonteisuus, yrityksen teknologiset ja logistiset valmiudet, toimittajat, urakoitsijat, agentit ja kuluttajat.

Myyntisuunnitelman on oltava johdonmukainen tuotantosuunnitelman kanssa.

5. Kuvaus lopullisesta tuotteesta / palvelusta

5.1. Lyhyt kuvaus tuotteesta (palvelu);
5.2. Keskeiset parametrit;
5.3. Vaatimukset sertifiointiin, lisensointi.

6. tieteellisen ja teknisen toteutettavuuden perustelut

6.1. Tiedot prototyyppien tuottamisesta, niiden massatuotannon mahdollisuus;
6.2. Luettelo massatuotannon edellytyksistä (lisenssit, uudet materiaalit, ainutlaatuiset tuotantolaitokset, ainutlaatuiset laitteet ja välineet);
6.3. Hankkeen ympäristön turvallisuuden perustelut;
6.4. Markkinoilla olevien analogisten tuotteiden teknisten ominaisuuksien vertailu tai analogit, jotka saattavat näkyä samana päivänä kuin projektituotteet.

7. Organisaatiosuunnitelma

7.1. Organisaatiokaaviot on esitettävä kaikissa hankkeen toteutuksen tärkeissä vaiheissa.
7.2. Yhteistyön rakenne ja kunkin osanottajan rooli kuvataan.

8. Tuotantosuunnitelma

Tuotantosuunnitelmaan olisi sisällyttävä:

• tuotantoprosessin kuvaus;
• kuvaus hankkeen teknisestä ratkaisusta;
• tuotantolaitosten ja tuotanto- ja kauppa-infrastruktuurin saatavuus;
• raaka-aineiden, materiaalien, laitteiden hankintalähteet;
• työvoiman saatavuus;
• Suunniteltu tuotantoohjelma.

9. Investointisuunnitelma

 1. Hankkeen aikataulu;
 2. Investointien suunta;
 3. Rahoituslähteet.

Osassa annetaan tietoja hankkeen rahoituslähteistä.

Lainojen rahoituslähteistä on ilmoitettava varojen jakamista koskevat ehdot (toimikausi, vuosittaiset korvausmaksut varojen käytölle, rahoitusmuodot, varojen / talletusten palauttamismuoto, velkojan ja muut) rahoitusvarojen vahvistetun arvon ja nykyisten markkinaolosuhteiden mukaisesti.

Jos varat saadaan osakepääomaan tehtävien sijoitusten muodossa, on tarpeen antaa tietoja kunkin osallistujan osuudesta.

10. Hankkeen taloudelliset tulokset

Tässä jaksossa esitetään oletukset (standardit) hankkeen tulo- ja menoosuuksien muodostumiselle, hankkeen tärkeimmille toiminnallisille ja taloudellisille indikaattoreille ja sen tehokkuudelle.

10.1. Kuvaus hankkeen tulo-osasta tärkeimpien artikkeleiden mukaan

 • Indikaattorit: 1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta;
 • Tulotyypit.

10.2. Suorien ja toiminnallisten kulujen kuvaus tärkeimmistä eristä

 • Indikaattorit: 1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta;
 • Suorat kustannukset;
 • Toimintakulut

10.3. Pääomakustannusten jakautuminen

Indikaattorit: 1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta.

10.4. Suoritusindikaattorit

 • Indikaattorit: 1 vuosi, 2 vuotta, 3 vuotta, 4 vuotta, 5 vuotta;
 • Indikaattorin nimi.

10.5. Taloudelliset tulokset (voitotappiot)

10.6. Project Cash Flow

10.7. Suoritusindikaattorit

 • Nimi. Projektin arvo:
 • NPV $ (nykyinen nykyarvo) - arvo, joka on yhtä suuri kuin nykyisten diskontattujen rahavirtojen summa;
 • IRR% (sisäinen tuottoprosentti) - korko, jolla nettonykyarvo (nettoarvo - NPV) on 0;
 • Hankkeen takaisinmaksuaika.

10.8. Hankkeen herkkyyden analyysi.

11. Riskien kuvaus

11.1. Riskien kuvaus;
11.2. Toimenpiteet niiden minimoimiseksi.

12. Sovellukset

Määritä sovellusluettelo liiketoimintasuunnitelmaan.

Liiketoimintasuunnitelma - pienyrityksille

Liiketoimintasuunnitelma on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, erityisesti pienyrityksille, joiden pitäisi olla jokaisen yksittäisen yrittäjän käytettävissä, joka aikoo aloittaa oman yrityksen. Tässä suhteessa yrittäjän tulisi kuvata yksityiskohtaisesti kaikki tulevaisuuden liiketoiminnan tavoitteet ja kaikki mahdolliset keinot niiden toteuttamiseksi.

Lisäksi suunnitelmassa on oltava yksityiskohtaiset tiedot oman yrityksen tulevaisuudesta sekä taloudellinen osa, mukaan lukien tarvittava aloituspääoma ja hankkeen takaisinmaksuaika. Jotta voit olla selvempi siitä, mistä puhumme, harkitsemme liiketoimintasuunnitelmamallia esimerkkinä pienestä hotellista.

Liiketoimintasuunnitelma - Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen

Edellä mainitun asiakirjan ensimmäisellä sivulla yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaan sen sisältö on sijoitettava epäonnistuneesti. Tällaiset vaatimukset otetaan käyttöön niin, että kun tutustut liiketoimintasuunnitelmaan, sijoittajat tai kumppanit eivät vietä paljon aikaa etsimään tarvittavia tietoja, vaan he voivat perehtyä hankkeen ideaan ja taloudelliseen osaan lyhyesti.

Joten liiketoimintasuunnitelman sisällön tulisi sisältää seuraavat pakolliset kohteet:

 • hankkeen yhteenveto;
 • tiedot hankkeen henkilöstöstä ja rakenteista;
 • tulevaisuuden liiketoiminnan kannattavuuden subjektiivinen arviointi;
 • markkinointiosa;
 • kuvaus myydyistä tuotteista (tai tarjottavista palveluista);
 • tekninen osa;
 • organisatorinen osa;
 • tuotantosuunnitelma;
 • investointeja;
 • hankkeen takaisinmaksuaika;
 • mahdolliset riskit.

Nyt kun tiedämme, mitä sisältöä pitäisi näyttää, katsotaan jokaista erää erikseen.

Hankkeen yhteenveto

Tämä kohta sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen tulevasta liiketoiminnasta, mukaan lukien kaikki sen perusparametrit. Koska harkitsemme suunnitelman mallia, käyttäen esimerkkiä hotellista, meillä on tarvittavat parametrit.

Joten aluksi kannattaa ajatella tulevan liiketoiminnan nimeä. Meidän tapauksessamme tämä on OJSC "Hotelli". Lyhennys "OJSC" vaaditaan, koska hankkeen perehdyttämisen yhteydessä sijoittajat ja yhteistyökumppanit kiinnittävät erityistä huomiota yksityisen yrittäjyyden tyyppiin.

Seuraavaksi mainitsemme sen maantieteellisen sijainnin. Esimerkiksi hotelli sijaitsee 5 kerroksisessa rakennuksessa Moskovan kaupungissa, yhdessä nukkumisalueella, lähellä keskustaa. Tätä pidetään myös tärkeinä tiedoina, koska sen kannattavuus riippuu liiketoiminnan sijainnista tulevaisuudessa.

Seuraava yhteenveto on käynnistyspääoman ja investointien määrä sekä tämän hankkeen takaisinmaksuaika. Hotellissa todetaan, että liike-elämän projekti on suunniteltu 5 vuodeksi ja sisältää 100 huonetta, joiden kokonaismäärä on noin 750 000 ruplaa.

Sijoitusten osalta ne otetaan seuraavista lähteistä:

 • 200 tuhatta ruplaa - yksittäisten yrittäjien henkilökohtaiset varat;
 • 250 tuhatta ruplaa - pitkäaikaista lainaa pankissa kolmen vuoden ajan;
 • 300 tuhatta ruplaa - sijoittajien maksuosuudet.

Lisäksi on pakollista ilmoittaa, että yrityksen olemassaolon kolmen vuoden aikana yrityksesi pystyy palauttamaan otetun lainan. On kuitenkin syytä mainita, että nämä tiedot on vahvistettava reaalilaskelmissa rahoitusosassa.

Tietoa hankkeen osanottajista

Liiketoimintasuunnitelman toisen kohdan tulisi sisältää yhteenveto näistä kehyksistä tai rakenteista, jotka liittyvät oman liiketoiminnan avaamiseen.

Yleensä tämä luettelo näyttää tältä:

 • hanke-aloittaja (yksittäisen yrittäjän täydellinen nimi, joka aloittaa yrityksen perustamisen);
 • liiketoimintasuunnitelman toteuttamisesta vastaava henkilö tai yritys (tämä voi olla sekä aloija että henkilö, jonka yritys on antanut);
 • kumppanit (kaikki hankkeen rahoittavat yritykset ja oikeushenkilöt);
 • konsultti (jos sellainen on);
 • oikeudellinen rakenne (sisältää vastuussa olevan henkilön tai yhtiön juridisen osoitteen ja nimen sekä yhteen pääomaan kirjatun velan määrän).

Yrityssuunnitelmassamme vuodesta 2018 lähtien kaikki edellä mainitut vaatimukset ovat täysin voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Liiketoiminnan kannattavuuden arviointi

Jotta voit arvioida yrityksesi tehokkuuden tulevaisuudessa, sinun on analysoitava markkinoita täydellisesti. On kuitenkin syytä korostaa, että tämän analyysin tulisi liittyä yksinomaan alueeseen, jossa aiot toteuttaa projektisi. Analyysitulokset kirjataan suunnitelmassa vapaassa muodossa ilman selkeitä puitteita.

Analyysin ainoa pakollinen vaatimus on vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • palvelujen tarjoaminen tai tavarat, joita olet edustanut (tämän alan perusteet, sen suuntaukset ja koko);
 • mitä kuluttajaryhmä odotat ja mitkä ovat heidän mieltymyksensä;
 • ovatko kilpailijat tarjoavat palveluja samalla alalla kuin sinä tai myyvät samaa tuoteryhmää (jos sinulla on kilpailijoita, sinun on täsmennettävä: kuka täsmälleen (yrityksen nimi) ja mitä ominaisuuksia heillä on?
 • kehityksen näkökulmista.

Myös projektin kannattavuus voi suurelta osin riippua sinun myytyjen tavaroiden määrästä tai tarjoamien palveluiden määrästä.

Markkinointiosa

Suunnitelmaan sisältyvä markkinointiosuus sisältää kuvauksen yksityisen liiketoiminnan mainostus- ja mainostamismenetelmistä, joita käytät suoraan.

Yksi suosituimmista markkinointityökaluista on:

 • mainostuotteita tai -palveluita sosiaalisissa verkostoissa;
 • mainonta bannereilla, ilmaisilla sivustoilla;
 • esitteitä tai lehtisiä, jotka sijaitsevat tungosta;
 • upeita mainosjulisteita.

Koska olemme harkitsemassa liiketoimintasuunnitelmamallia, esimerkkinä hotellin käyttäminen, meidän tapauksessamme olisi sopivinta käyttää mainontaa bannereilla. Sen sijaan se ei saa sijaita vapaissa sivustoissa, vaan niissä Internet-resursseissa, jotka liittyvät yrityssektoriisi. Esimerkiksi Moskovan lipun myyntiin tarkoitetut sivustot ovat ihanteellisia mainontaa varten. Loppujen lopuksi jokainen vierailija, etenkin ulkomaalainen, etsii ennen kaikkea paikan, jossa hän voi jäädä.

Tietenkin mainonta sosiaalisissa verkostoissa voi olla myös varsin tehokas. Mutta on erittäin tärkeää, että se olisi keskityttävä niihin ryhmiin, jotka tarjoavat lentopalveluja Moskovaan tai hotelleihin ja hotelleihin, joita pääkaupunki tarjoaa.

Palvelujen kuvaus

Suunnitelman tässä kohdassa sinun on täsmennettävä, mitkä palvelut tarjoat (tai minkälainen tavara myy) ja niiden perusparametrit ja ominaisuudet. Jos valitsemaasi tavara- tai palveluluokka vaatii erityisvarmentamista, tämä näkyy myös kuvauksessa.

Meidän tapauksessamme hotellin kanssa on tarpeen ilmoittaa, että tarjoamme seuraavia palveluja:

 • hotellikompleksi 100 kahden hengen huonetta (60 huonetta, joissa yksi iso parivuode ja 40 huonetta, joissa kaksi erillistä yhden hengen vuodetta);
 • catering-palvelut, joita edustavat 5 ravintolaa (yksi jokaisessa kerroksessa). Jokaisessa ravintolassa on puolestaan ​​20 paikkaa;
 • parkkipaikalle, joka sijaitsee kellarissa ja johon mahtuu jopa 100 autoa (luvattomille henkilöille, jotka eivät ole vierailijoita hotelliin, pysäköinti katsotaan maksetuksi).

Nämä tiedot ovat melko tarpeeksi, sekä teille, että avaat oman yrityksen, sijoittajiesi ja yhteistyökumppaneitasi, samalla tutustutte hankkeenne.

Tekninen osa

Tämä on ehkä yksi vaikeimmista asioista. Yleisesti hyväksyttyjen standardien osalta sen tulisi sisältää seuraavat tiedot:

 • tiedot myydyistä tuotteista (erityisesti sen prototyypeistä ja yleensä massatuotannosta) tai tarjottavista palveluista;
 • luettelo tarpeellisista olosuhteista, joilla varmistetaan asianmukainen liiketoiminnan harjoittaminen (laitteet, todistukset, luvat jne.);
 • yrityksesi ympäristönsuojelun taso;
 • vertaamalla yksityisen yrityksen ominaisuuksia ja piirteitä samankaltaisten yritysten ja yritysten kanssa.

Kaikki edellä mainitut tiedot auttavat tulevaisuudessa investoijia ja kumppaneita perehtymään nopeasti ehdotettuun projektiin.

Organisaatioosa

Tämän jakson nimi periaatteessa puhuu puolestaan. Tässä on kuvattava toimintojen järjestys ensimmäisestä vaiheesta alkaen ja yrityksen avaamisen päivään asti.

Meidän tapauksessamme tapausluettelo on seuraava:

 • etsimään sopivia vuokrattavia tai lunastettavia tiloja;
 • sopimuksen tekeminen omistajan kanssa vuokrattujen tilojen kanssa;
 • hankkimaan kaikki tarvittavat todistukset ja lupat hotellialalle;
 • huoneen kunnostus;
 • tarvittavien laitteiden hankinta ja sen asennus;
 • henkilöstön rekrytointi;
 • mainospaikat;
 • tapahtuman järjestäminen avajaisissa.

Tuotantosuunnitelma

Koska liiketoimintasuunnitelmamalli sopii sekä pienille että keskisuurille yrityksille, luetellaan yleiset vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat tätä kohtaa.

 • kuvaus tuotantoprosessista (miten tuotannon, myynnin tai palvelujen tarjoaminen);
 • suunnitelman teknisen ratkaisun kuvaus;
 • luettelo tehtaista (jos sellainen on);
 • tavaroiden luovuttaja (kun kyseessä on liiketoiminnan avaaminen, palvelujen tarjoaminen, tämä kohta voidaan ohittaa);
 • työvoimavarojen järjestämisen taso;
 • kuvaus tuotanto-ohjelmasta.

Yksinkertaisilla sanoilla tässä kappaleessa kuvataan tulevan liiketoiminnan kaikki vivahteet ja hienot yksityiskohdat.

investointi

Tämä kohta sisältää kaavioissa esitetyt hankkeen toteutussuunnitelmat. Näin sinun on helpompi seurata investointiesi tehokkuutta. Myös tässä on tarpeen ilmoittaa, mihin suuntaan sijoituksesi saavat. Sijoittajat ja kumppanit voivat kiinnittää erityistä huomiota tähän.

Ja lopuksi, ilmoittakaa rahoituslähteet. Meidän tapauksessamme tämä on: omat varat, pankkeja (pankin nimi on määritettävä) ja muut sijoittajat (kun ne esitetään yksityishenkilönä, koko henkilön nimi mainitaan, ja jos rooli yritys, se olisi ilmoitettava nimi).

Projektin takaisinmaksuaika

Tässä kohdassa mainitaan paitsi koko takaisinmaksuaika (meidän tapauksessa 4 vuotta), mutta myös tiedot kunkin vuoden nettotuloksesta. Samalla voitot lasketaan, tappioita välttämättä ilmoitetaan.

Tämä osa liiketoimintasuunnitelmaa on varsin tärkeä, koska se osoittaa kaikki rahoitusvirrat, vahvistaa ne todellisilla summilla ja osoittaa, miten takaisinmaksu tapahtuu. Kun rahoitusta pyydetään sijoittajilta ja yhteistyökumppaneilta, näillä tiedoilla on keskeinen rooli.

Mahdolliset riskit

Hotelliprojektimme esimerkin avulla voimme osoittaa joitain riskejä, jotka todennäköisimmin esiintyvät meidän tavoin. Niinpä, kuten suurimmalla osalla yksityisyrittäjistä, suurin riski johtuu kilpailun läsnäolosta. Myös hankkeen epäonnistumisen riski voi hyvin riippua kaupungin kaupallisesta organisaatiosta. Loppujen lopuksi, jos kaupungissa ei ole viihdekeskuksia ja nähtävyyksiä, myös matkailijoiden virtaus vähenee voimakkaasti.

Miten tehdä liiketoimintasuunnitelma itse?

Kaikki yrittäjät pyrkivät kirjoittamaan liiketoimintasuunnitelman, joka monille on avain oman yrityksen menestykseen. Siksi meille kaikille on hyödyllistä selvittää mikä on mitä ja miten kirjoittaa. Tämä auttaa häntä määräämään työnsä laajuuden samoin kuin näkemään, mitä tulevaisuudennäkymiä hänellä on, ja kuinka paljon varoja siihen tarvitaan.

Alla on valmis liiketoimintasuunnitelma täyttääksesi ja kirjoittaaksesi omat tiedot, neuvot ja neuvot siitä, miten voit tehdä, rakentaa eri tavoin.

Miksi sitä tarvitaan?

Jokainen taloustieteiden oppimateriaali, PR-kurssi tarjoaa johdonmukaisen suunnitelman, jonka jälkeen voit tehdä liiketoimintasuunnitelman itse ilman paljon vaikeuksia. Tarve syntyy henkilöstä, joka haluaa esimerkiksi saada lainaa avata organisaationsa tai tehdä investointeja.

On selvää, että tällaisissa vakavissa tapauksissa sinun ei pidä turvautua tietosi, vaan mennä kokeneelle ammattilaiselle, joka tuntee kaikki taloudelliset ja oikeudelliset vivahteet ja auttaa sinua luomaan suunnitelman kaikkien olemassa olevien sääntöjen mukaan. Pääsääntöisesti siihen liitetään asiaankuuluvat asiakkaan vaatimusten laskelmat taloudellisista asioista ja asianmukaisesti toteutetuista asiakirjoista. Mutta tätä palvelua varten sinun on haaroitettava. Vain on tarpeen ottaa huomioon, että tällainen yksityiskohtainen ja vakavasti toteutettu suunnitelma on hyödyllinen, jos haluat aloittaa suuryrityksen.

Jos puhumme pienestä perheyrityksestä tai vain kaupankäyntivarastosta tai stallista, on naurettavaa mennä taloustieteilijöille liiketoimintasuunnitelmaan. Tämä on ensinnäkin ylimääräinen ajan ja rahan tuhlaus, ja toiseksi vain tarpeeton asia. Tällä alalla ei ole tarpeen tutkia tämän alan taloudellista tilannetta eikä kaukonäköisiä laskelmia.

Kokoustekniikat

Hyvä, hyvin harkittu liiketoimintasuunnitelma on välttämätön asiakirja, jota tarvitset pankissa lainaa haettaessa tai itsellesi, jos vähimmäispääoma on jo olemassa. Tulevan suunnitelman rakenteiden laatimiseen on olemassa useita menetelmiä, mutta entisen Neuvostoliiton maissa pääasiassa ensimmäinen.

Vakiorakenne

Hankarakenteessa on seuraavat keskeiset kohdat:

 1. Yrityssuunnitelman yhteenveto (lyhyt yhteenveto)
 2. Hankkeen tavoitteet ja tavoitteet
 3. Yrityksen kuvaus
 4. Teollisuuden analyysi ja sen kehityssuuntaukset
 5. Kohdemarkkinat
 6. kilpailu
 7. Strateginen asema ja riskinarviointi
 8. Markkinointisuunnitelma ja myynti strategia
 9. Liiketoiminta
 10. Tekninen suunnitelma
 11. Organisaatiosuunnitelma
 12. Henkilöstötaulukko
 13. Rahoitussuunnitelma
 14. Sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu
 15. Yrityksen menettämisen ehdot

UNIDO-menetelmän mukaisen liiketoimintasuunnitelman rakenne

Lyhyt nimi Yhdistyneiden Kansakuntien teollisen kehityksen järjestölle. UNIDO on YK: n erityisjärjestö, jonka pyrkimykset pyrkivät torjumaan köyhyyttä tuottavuuden lisäämisellä.

Yleisrakenteella olisi standardiensa mukaisesti oltava seuraavat parametrit:

 1. Yhteenveto
 2. Ehdotetun hankkeen idea (ydin)
  • Yleinen tausta ja olosuhteet.
  • Uuden tuotteen otoksen kuvaus.
  • Yritysten kokemusten arviointi.
  • Markkinoiden arviointi.
  • Uuden tuotteen kuluttajien kuvaus.
  • Kilpailijoiden arviointi.
  • Arvioi omat vahvuudet ja heikkoudet suhteessa kilpailijoihin.
 3. Markkinointisuunnitelma
  • Markkinointitavoitteet.
  • Markkinointistrategia.
  • Markkinointisuunnitelman rahoitustuki.
 4. Tuotantosuunnitelma
  • Uuden tuotteen valmistaja.
  • Saatavuus ja tarvittava tuotantokapasiteetti.
  • Aineelliset tekijät.
  • Tuotantoprosessin kuvaus.
 5. Organisaatiosuunnitelma
  • Yrityksen omistusoikeus.
  • Yrityksen organisaatiorakenne.
  • Vastuun jakaminen.
  • Tietoja kumppaneista.
  • Kuvaus yrityksen ulkoisesta ympäristöstä.
  • Yhtiön työvoimavarat.
  • Tietoa johtoryhmän jäsenistä.
 6. Rahoitussuunnitelma
  • Suunnittele tulot ja menot.
  • Suunnitella käteisrahaa ja maksuja.
  • Konsernin taseen varat ja velat.
  • Tauko-kaavio.
  • Rahoitusstrategia (varojen lähteet ja niiden käyttö).
  • Riskien arviointi ja vakuutus.
 7. hakemus

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin metodologia

 1. Otsikko-sivu
 2. Tietosuojakäytäntö
 3. Yhteenveto
 4. yhtiö
  1. Yrityksen ja sen valtion kehityksen historia liiketoimintasuunnitelman laatimishetkellä, kuvaus nykyisistä toiminnoista
  2. Omistajat, johtajat, työntekijät
  3. Nykyinen toiminta
  4. Taloudellinen tilanne
  5. ov
 5. projekti
  1. Yleistietoa projektista
  2. Investointisuunnitelma
  3. Markkina-analyysi, kilpailukyky
  4. Tuotantoprosessin kuvaus
  5. Rahoitussuunnitelma
  6. Ympäristöarviointi
 6. rahoitus
  1. Lainarahastojen vastaanoton ja takaisinmaksun aikataulut
  2. Vakuus ja takuu
  3. Laitteet ja työ rahoitetaan luotolla
  4. SWOT-analyysi
  5. Riskit ja toimenpiteet niiden vähentämiseksi
 7. sovellukset

video

Erittäin hyödyllinen video tästä aiheesta:

Sinun tarvitsee vain ottaa huomioon joitain tämän asiakirjan ominaisuuksia: ennen kaikkea sinun on arvioitava teollisuutesi vahvuuksia ja kykyjä, ajateltava liiketoiminnan taktiikkaa ja ennen kaikkea arvioida aikataulua voiton tuottamiseksi. Ei ole olemassa selkeää rakennetta liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, joten sinun on keksittävä paras vaihtoehto sinulle henkilökohtaisesti, mikä antaa sinulle mahdollisuuden kuvata täydellisemmin ja selkeästi kaikki tapauksen edut ja haitat sekä yksityiskohtaiset vastaukset kysymyksiisi kilpailukyvystä tässä asiassa.

sapluuna

Esittelemme sinulle valmiin mallin täyttämällä ja kirjoittamalla suunnitelmaasi, jossa voit syöttää tietojasi analysointia ja laskemista varten.

Älä myöskään unohda esimerkkejä liiketoimintasuunnitelmista, joiden avulla voit arvioida objektiivisesti kaikkia kuluja ja selvittää, miten muut ihmiset tekevät niistä.

Liiketoimintasuunnitelmat: Lataa valmiita esimerkkejä.

365 valmiita esimerkkejä liiketoimintasuunnitelmista

Huomaa, että alla esitetyt materiaalit sisältävät vain esimerkkejä tyypillisistä liiketoimintasuunnitelmista. Niissä annetut luvut voidaan pitää vain ohjeellisina, koska markkinat ja hinnat muuttuvat jatkuvasti. Samalla annetussa liiketoimintasuunnitelmassa voit saada karkean käsityksen toimenpiteistä, jotka on toteutettava kuvatun liiketoiminnan käynnistämiseksi.

Jos sinun täytyy kehittää oman liiketoimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon erityispiirteet alueella ja kykysi etsiä sijoittajia tai kumppaneille suositeltavaa pyytää apua asiantuntija portaalin Openbusiness.ru Allaverdyanu VV, jolla on suuri käytännön kokemusta sijoitusneuvonta, arvostus toiminta ja liiketoiminnan suunnittelu.

Lataa valmiita liiketoimintasuunnitelmia:

Autokaupan liiketoimintasuunnitelmat

Esimerkkejä valmiista liiketoimintasuunnitelmista, jotka liittyvät autoyritykseen, lastinkuljetuksiin, laitteiden valmistukseen ja kuljetuspalveluihin.

Palvelusektorin liiketoimintasuunnitelmat

Palveluyritysten valmiiden liiketoimintasuunnitelmien kokoaminen

Liiketoiminnan liiketoimintasuunnitelmat

Lataa esimerkkejä valmiista liiketoimintasuunnitelmista matkailusta ja vieraanvaraisuudesta.

Kauppaneuvojen liiketoimintasuunnitelmat

Kokoelma valmiita liiketoimintasuunnitelmia vähittäiskaupan yrityksille

Koulutus- ja konsultointisuunnitelmat

Valikoima ilmaisia ​​valmiita liiketoimintasuunnitelmia oppilaitoksille ja konsulttiorganisaatioille

Rahoitusalan ja B2B-liiketoiminnan suunnitelmat

Esimerkkejä rahoitussektorilla toimivien yritysten liiketoimintasuunnitelmista

Online-liiketoiminnan ja viestinnän liiketoimintasuunnitelmat

Internet-liiketoimintaan, huipputeknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvät liiketoimintasuunnitelmat.

Liiketoimintasuunnitelmat lääketieteessä ja lääkkeissä

Valmis liiketoimintasuunnitelmat lääketeollisuuden ja lääketieteen yrityksille.

Elintarvikeyrityssuunnitelmat

Esimerkkejä valmiista elintarvikealan tuotantosuunnitelmista

Catering liiketoimintasuunnitelmat

Kokoelma valmiita liiketoimintasuunnitelmia catering-organisaatioille.

Kiinteistöjen, rakentamisen ja suunnittelun liiketoimintasuunnitelmat

Kiinteistöt, rakentaminen, korjaus ja muotoiluyritykset ovat valmiita liiketoimintasuunnitelmia.

Kevyen teollisuuden liiketoimintasuunnitelmat

Valikoima ilmaisia ​​liiketoimintasuunnitelmia kevyen teollisuuden yrityksille

Maatalouden liiketoimintasuunnitelmat

Kokoelma valmiita liiketoimintasuunnitelmia maataloudelle

Urheilun liiketoimintasuunnitelmat

Kokoelma valmiita liiketoimintasuunnitelmia sprota

Liikeyritysten liiketoimintasuunnitelmat

Kokoelma valmiita liiketoimintasuunnitelmia lemmikkikaupasta

Julkaisu- ja mainosliiketoiminnan suunnitelmat

Valmiita esimerkkejä venäläisistä liiketoimintasuunnitelmista julkaisuyrityksille, mainonnalle, medialle ja viihdeteollisuudelle

Vinkkejä liiketoimintasuunnitelman itsensä kehittämiseen, katso:

Ensimmäinen investointi 8 miljoonan salon avaamiseksi, saaret 3 miljoonaa, brändiosuus 500 tuhatta. Ei kiinteämääräistä palkkiota. Rataosuudet 2,73%. Korujen lunastuksen takuu.

Voitto jopa 600 000 ruplaa kuukaudessa, takaisinmaksu 16 kk

Zoome - katso ongelmasi kasvot.

Haluatko tietää, milloin yritys maksaa ja kuinka paljon voit todella ansaita? Vapaa sovellus "Yritystulokset" on jo säästänyt miljoonia.

Selvitä, millaista liiketoimintaa tulevien vuosien aikana on suuntaus investoida viisaasti. Vertaile satoja franchiseja kolmessa päivässä tai anna ideasi satoille potentiaalisille kumppaneille. 230 tuotemerkkiä ja 8 000 franchiseja 25 maasta. Nähdään BUYBRANDissa!

Vain ne, jotka ovat todella kiinnostuneita, näkevät tarjouksesi.

Investoinnit 100 000 ruplaa, riippuen kaupungista. Verkostossa on yli 100 kaupunkia Venäjän federaatiosta ja IVY-maista. Lisätietoja.

Pääsy 700 000 potentiaaliseen kumppaniin, jälleenmyyjään ja tukkuliikkeeseen. Myymme myynnin liittovaltion tasolla.

Etsi huone. Opettajat. Tarjoamme mainontatuen. Täysi liikeautomaatio.

Mallin liiketoimintasuunnitelmaan

kaupungissa, alueellisella alueella

 1. Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet ja liiketoiminnan tavoitteet
 2. Yritys ja sen tuotteet (erikoistuminen, palvelut)

2.1. Yrityksen sijainti ja ominaisuudet

2.2. Teknologia ja tuotteet (erikoistuminen, palvelut) yrityksille

3.1. Markkinatilanne (palvelut)

3.2. Raaka-aineiden markkina-analyysi

 1. Investointisuunnitelma
 2. Manpower-suunnitelma
 3. Tuotanto (kauppa, palvelut) suunnitelma

5.1. Liikevaihdon laskeminen

5.2. Kustannuslaskenta

5.3. Tuloksen laskeminen ja kannattavuus

 1. Markkinointistrategia, myynti ja myynninedistäminen
 2. Rahoitussuunnitelma. Lainan takaisinmaksuaikataulu
 3. Riskianalyysi ja tehokkuuslaskenta. johtopäätös

1. LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TAVOITTEET JA LIIKETOIMINNAN TEHTÄVÄT

Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet ovat:

 1. Valitun toimintatavan - tuotannon (kauppa, palvelut).......................................... kannattavuuden perustelut vuokrattujen (omien) tuotanto- (kauppa) alueiden ja kotimaan (ja ulkomaisten) markkinoiden myynnin osalta;
 2. Tunnistaa markkinaolosuhteet ja ennustetaan valmiiden tuotteiden (palvelujen) myynti, samalla kun tuotantokapasiteettia kasvatetaan (kauppa, palvelut - lisäksi t-y) investointijakson aikana;
 3. Arvioidaan liiketoiminnan odotetut taloudelliset tulokset ja yrityksen rahoitusstrategian rakentaminen.

Yrityksen tavoitteet sijoituskauden aikana ovat:

 • toteuttamaan yrityksen jälleenrakennusta valmistelemiseksi tarjota............................ joka perustuu.........................
 • suorittaa teknisen uudelleenkoulutuksen tukirakenteelle, uudistaa puisto......................... hankkii ja asentaa tarvittavat tekniset laitteet.................... Tuotteet (palvelut) kuukaudessa;
 • rekrytoida tuotannon, teknisen ja johdon henkilöstön tuotannon, varastoinnin ja kaupallisen toiminnan varmistamiseksi;
 • kouluttaa ja kouluttaa korkeasti koulutettua henkilöstöä.............................;
 • saada jalansijaa ja laajentaa hallittua markkinasegmenttiä......................... suorien sopimusten perusteella.........................
 • varmistaakseen lopputuotteiden tuotannon ja myynnin tuottaman voiton massan kertymisen riittäviksi kulutuksen tyydyttämiseksi ja tuotannon jatkokehittämiseksi.

Valittu toimintatyyppi yhdistetään alueellisten ja valtion kehittämisohjelmien kanssa......................... talouden alalle ja väestön tarjonnan lisäämiselle ensiapua tarvitsevilla tuotteilla.

2. YRITYSTOIMINTA JA SEN TUOTTEET

2.1. Yrityksen sijainti ja omistus

Ehdotettu liiketoimintasuunnitelma sisältää tuotannon organisoinnin.........................,............................ kapasiteetti......................... kuukaudessa perustuen nykyiseen yritykseen LLC Pupkin and Co.

Yritys sijaitsee kaupungissa........................,.......................... Se on Venäjän federaation liiketoimintayksikkö.

Tuotannolle, joka on tällä hetkellä jaettu teollisuus-, varasto- ja toimistotila, kokonaispinta-ala on............................ m²,......................... rakennuksen kokonaispinta-ala on............................ m²

(kuvaus kaikesta mitä haluat)

......................... korjattu ja varustettu eläinlääkinnällisten ja terveyttä koskevien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Täysin ISO-2000-vaatimusten mukainen ja HASP-vaatimusten mukainen.......................... -tuotanto on varustettu tarpeellisilla teollisuus-, apu- ja kotitiloilla.

Yhtiö valmistaa (myy, tuottaa) enemmän kuin............................ lajit......................... omilla eritelmillään ja GOSTilla. Kaikki......................... sertifioitu. Laatu......................... seurataan jatkuvasti eläinlääkintä- ja terveyspalvelujen kautta.

Tilavuus............................ tällä hetkellä......................... keskiarvot keskimäärin......................... kuukaudessa eri..........................

Yhtiön tuotteita myydään alueella............................ alueet,......................... ja tulee......................... Venäjän federaation alueita.

2.2. Teknologia ja yrityksen tuotteet

Päätoimiala on..........................

......................... merkitty GOSTin vaatimusten mukaisesti ja toimitettu henkilökohtaisella viivakoodilla.

Päätyyppeihin............................. ovat:

(tuotteiden kuvaus, kauppa, palvelut)

Tärkeimmät korkealaatuiset tekniset laitteet

Mikä antaa tarjota......................... nauttivat väestön jatkuvan ja suuren kysynnän.

Suunniteltu määrä......................... on......................... päivässä.

Teknologinen sykli......................... tekee enintään viisi päivää, mikä lisää merkittävästi toiminnan kannattavuutta. Keskimääräinen täytäntöönpanovauhti vientituen ajankohtaan......................... ei ylitä......................... kalenteripäiviä.

......................... varastointi......................... vähentää tappioiden riskiä ja tasoittaa kausiluonteisia ja kriisinvaihteluita kysynnässä.

3.1. Valmiiden tuotteiden markkinatilanne (t-y)

Tuotteiden jakelun ja tukkumarkkinoiden konjunktion (ITCOR) tutkimuslaitoksen mukaan Venäjän markkinoiden määrä........................... kasvaa keskimäärin 3-7% vuodessa. Markkinoiden kasvu>......................... alue on Venäjän tasolla ja on noin 5-10 prosenttia.

Markkinat......................... on omat erityispiirteensä. Väestön osuus........................., Asiantuntijoiden mukaan, kasvaa tasaisesti. Ihmiset nykyaikaisissa olosuhteissa mieluummin......................... korkealla tasolla.

Kulutuksen rakenne määräytyy ensisijaisesti jo perustetuista kuluttajien mieltymyksistä. Huolimatta tapojen ja makujen vähittäisestä muutoksesta tietylle osalle maamme väestöä......................... edelleen rakastettu (tarpeen)>......................

Myynti......................... käytännössä ei ole kausivaihtelua. Vaikeimmat kuukaudet......................... - elokuu ja helmikuu. Tärkein osuus......................... laskee syksy-talvella. Tänä aikana.......................... Mukaan ITKOR taso myyntimäärien talvikuukausina, korkeampi kuin myynnin muina vuodenaikoina: 13% verrattuna myynnin tasosta kesäkuukausina, 2% - syksyllä, 5% - keväällä.

Markkinoilla kysyntä kasvaa.............................. Tämä............................, kuluttajien mukaan, sopii paremmin terveen elämäntavan kanssa. Kuluneen vuoden aikana kulutus kasvoi selvästi........................., Noin 15% vuodessa (ITKOR: n mukaan).

(kuvaus HASP: n eduista yrityksille ja se on merkki taatusta myynnistä;

tuotanto......................... ja valmis........................., joka vähentää tappioita..........................

- vähentää tuotantolaitosten ja apuohjelmien ylläpitokustannuksia.

Miten tehdä liiketoimintasuunnitelma - askel askeleelta ohjeita

Tässä artikkelissa analysoidaan vaiheittaiset ohjeet liiketoimintasuunnitelman laatimisesta. Tämä on yrityksellesi todellinen etenemissuunnitelma, joka auttaa sinua kasvamaan nopeasti. Voit myös käyttää sitä todisteina ideoistasi, kun neuvottelet potentiaalisten sijoittajien kanssa.

Lopussa artikkelin annan sinulle linkin ladata liiketoiminnan suunnitelma malli Excel-muodossa. Ja alla oleva teksti on periaatteessa ohjeet tämän mallin käyttämisestä oikein.

sisältö:

Analysoimme ensin viisi kaikkein kauhistuttavaa virheitä, joita usein tehdään liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa. Nämä virheet voivat hylätä kaikki lisätoimet.

5 suurta virheitä liiketoimintasuunnitelman laatimisessa

Joten päätät aloittaa oman yrityksen, ettet koskaan auro "setäksi", ansaitse miljoonia dollareita ja tulla vapaa henkilö. Päätös on erittäin kiitettävä. Ja kuulit, että ensin sinun täytyy tehdä liiketoimintasuunnitelma.

Et todellakaan ymmärrä, miksi se on nimenomaan tarpeen ja miten se laatii sen. Mutta se on välttämätöntä - se tarkoittaa, että se on välttämätöntä. Ja koska tässä tapauksessa, ensin keskusteltava siitä, miten EI tehdä liiketoimintasuunnitelmaa. Tässä ovat viisi yleisintä virheestä aloittelijoille.

Virhe # 1 - Emme kirjoita liiketoimintasuunnitelmaa lainkaan

Kyllä, minun täytyy sanoa tämä ensin. Venäläinen on ehkä hyvä asia, ja meitä jatkuvasti pelastetaan myös silloin, kun monimutkaisempi tieteellinen tutkimus ei auta. Mutta yrityksille, sinulla on oltava ainakin esimerkinomainen toimintasuunnitelma. Joka tapauksessa älä yritä pitää kaikkea "päälleni".

Paperilla on maagisia ominaisuuksia. Heti kun alkaa kirjoittaa - päämme alkaa heti melko eri tavalla. Epäilen, että tämä on jotenkin sidoksissa hermopäätteisiin, jotka ulottuvat sormenpäästä aivojen syvempiin kerroksiin, mutta minulla ei ole tarkkoja tietoja. Yksi tapa tai toinen - sinun on ehdottomasti rekisteröidyttävä suunnitelma.

Sitä, mitä sinun tarvitsee määrätä jokaisesta projektista, myös olemassa olevassa yrityksessä. Haluatko avata uuden suunnan? Ota vaiheittaiset ohjeet, jotka annan alla ja laita suunnitelma.

Virhe # 2 - kirjoittaminen liian iso liiketoimintasuunnitelma.

Uuden aloittelijan toinen ääri on yritys laskea ja määrätä ehdottomasti kaiken. Tällaiset ihmiset löytävät satoja sivuja liiketoimintasuunnitelmia Internetissä ja uskovat, että näin on tapa tehdä se. Itse asiassa kaikki nämä monisivuiset liiketoimintasuunnitelmat ovat vain koulutustyötä. Ne on kirjoitettu laitoksissa ja oppilaitoksissa.

Heillä on myös omat "ohjeet", mutta niillä ei ole mitään tekemistä todelliseen elämään. Koska näitä "suunnitelmia" ei koskaan käytetä todellista liiketoimintaa varten. Lähetetty - läpäissyt - sai luokituksen. Sinulla ja minulla on vakavia tehtäviä.

Liiketoimintasuunnitelmasi tulisi olla enintään 1-2 sivua. Kyllä, vain pari sivua. Koska käytät niitä myöhemmin. Ja sen pitäisi olla mukava. Eli sinulla on välittömästi kaikki numerot ja laskelmat silmäsi edessä. Siksi älä "laske" kaikkea etukäteen. Joka tapauksessa, laskea väärin.

Virhe # 3 - Kirjoitamme liiketoimintasuunnitelman "sijoittajille"

Seuraava usein väärinkäsitys on se varmuus, että liiketoimintasuunnitelma on kirjoitettava tietyille "sijoittajille". Aloittelevat liikemiehet menevät ns. "Bisnesenkeleitä" sivustoihin ja foorumeihin, ja he yrittävät löytää rahaa, joka suostuu sponsoroimaan koko yrityksensa prosenttiosuudelle tulevaisuudessa.

Ja miten vakuuttaa henkilö rahaa, että projekti on todella todellinen ja kannattava liiketoiminta? Luonnollisesti - näytä hänelle laadukas liiketoimintasuunnitelma. Jos tämä on sinun tapauksesi, sinun on pettynyt sinua vakavasti. Kukaan ei koskaan anna sinulle rahaa, jos sinulla on upea liiketoimintasuunnitelma vähintään sata kertaa.

Liiketoiminta ei tee sitä. Jokaisella varakkaalla henkilöllä on suuri joukko läheisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat rahaa. Ja ääretön määrä ei ole kovin läheisiä ihmisiä, jotka haluavat päästä hänelle rakkaansa.

Ja hänellä on aina minne investoida ilman projekteja. Ja vaikka yhtäkkiä sijoittajat haluavat investoida käynnistykseen, he eivät koskaan arvioi elinkelpoisuuttaan liiketoimintasuunnitelmassa olevien lukujen perusteella. He katsovat ihmisiä - mikä on yrityksesi kokemus, kuinka monta menestyvää hanketta olet tehnyt ja niin edelleen.

Näin ollen unohda "enkelien liiketoiminta". Liiketoimintasuunnitelma koskee sinua. Ja vain, jotta todella ansaita rahaa, eikä vetää sitä pois joistakin ihmisistä, varoista ja valtiosta.

Mistake # 4 - Piirrä "kaunis satu"

Tämän virheen avulla ymmärrämme perusteellisesti jäljempänä vaiheittaiset ohjeet. Ja tässä vain sanon lyhyesti - meillä kaikilla on taipumus ylittää voimakkaasti odotetut tulokset. Ja vielä - aliarvioi suuresti aikaa, rahaa ja muita resursseja, joita tarvitaan tämän tuloksen saavuttamiseksi.

Ja jos, kun laadit liiketoimintasuunnitelmaa, yhtäkkiä saat kuvan, joka ei ole kovin "kaunis" - missään tapauksessa älä säädä numeroita sopivaksi toivomuksesi. Ole rehellinen itsellesi. Emme myöskään ole kovin hieno projekti, joka pystyy tekemään makeisia. Mutta ensin sinun on tiedettävä tarkat lähdetiedot.

Virhe # 5 - Kirjoitamme liiketoimintasuunnitelman ja unohdamme sen.

Jotta yrityksesi suunnitelma todella toimisi, ja yrityksesi - todella tuoda rahaa, sinun on tehtävä muutoksia dokumenttiin määräajoin. On yksinkertaisesti mahdotonta laskea kaikkea etukäteen oikein. Mukautuksia, uusia olosuhteita ja uusia ideoita on aina olemassa.

Muista, kiitos, ilmaus - "Tavoitteiden on oltava kiviä ja suunnitelmia - kirjoitettu hiekkaan." Tämä tarkoittaa sitä, että sinun on muistettava, mitä aiotte, mutta kokeile jatkuvasti erilaisia ​​vaihtoehtoja.

Liiketoimintasuunnitelma on vain kartta. Ja todellisuus - se on täysin erilainen. Samoin voit tarkastella paikan karttaa ja sitten olla hyvin yllättynyt, kun tulet tähän paikkaan elää. Kaikki on siellä erilainen. Siksi pidä aina liiketoimintasuunnitelma kädessäsi ja älä pelkää "pettää" alkuperäisiä ideoita ja laskelmia. Tämä ei ole petos, vaan "tulen säätö".

Ja nyt siirrymme vaiheittaiset ohjeet liiketoimintasuunnitelman luomiseen. Se koostuu viidestä vaiheesta.

Askel askeleelta ohjeet liiketoimintasuunnitelman tekemiseen

Vaihe # 1 - Tavoitteen määrittäminen

Kuten aina, jokaisen hankkeen pitäisi alkaa tavoitteiden asettamisesta. Eli ennen laskelmien tekemistä - yritä asettaa itsellesi erityinen tavoite, jonka haluat saavuttaa.

Esimerkiksi - "Haluan saada yrityksestä 300 tuhatta ruplaa nettotulosta kuukaudessa." Tämä on hyvä tavoite. Itse käynnistys voi olla hieman viileä, mutta periaatteessa se menee. Liiketoimintaohjelmasi ei saisi vastata kysymykseen "Mitä voi tapahtua, jos avaan tämän liiketoiminnan." Hänen on vastattava kysymykseen - "Miten voin tehdä liiketoimintaa, jotta saan mitä haluan".

Tämä on erittäin tärkeä asia. On olemassa paljon "mitä voi tapahtua" vaihtoehtoja. Ja sinun täytyy tietää vain yksi asia - miten saada täsmälleen mitä tarvitset ja mitä kaikki tämä on alkanut. Siksi ensimmäinen askel on määrittää tavoitteesi ja määräaika sen saavuttamiseksi. Vain silloin, kun on tietty päämäärä ja tietty ajanjakso - vain silloin "unelmasi" muuttuvat "hankkeeksi".

Vaihe 2 - Polven markkinointitutkimus

Nyt meidän on ymmärrettävä, onko ideallamme olemassa oikeus tai ei. Toisin sanoen, onko projekti toteuttamiskelpoinen vai tuleeko jokin, joka alunperin epäonnistui.

Tätä varten suositellaan yleensä "markkinointitutkimusta". Jotenkin - "kohderyhmien" kerääminen, "kohdeyleisön analyysi", "ihanteellisen kuluttajan muotokuva", laskea "myyntimäärät". Ja niin edelleen ja niin edelleen.

Kaikki nämä tutkimukset ovat ensinnäkin yksinkertaisesti epärealistisia, varsinkin jos olet uusi yritys. Ja toiseksi, vaikka teet niitä, he eivät anna sinulle mitään konkreettista vastausta. Koska "kohderyhmissä" ihmiset yleensä sanovat yhdestä asiasta, ja kun kyse on liiketoiminnasta, osto on aivan toinen.

Siksi meidän on tehtävä nopea markkinatutkimus. Ja me teemme sen ilmaiseksi, ja me saamme lähes 100% tarkan vastauksen - onko yritys voinut tehdä rahaa vai ei.

Pieni liikeidea

Tapa on hyvin yksinkertainen. Katso, onko markkinoilla toimivia yrityksiä, jotka jo menestyvät menestyksekkäästi yrityksen, jonka haluat avata. Tästä 90% kaikista liikeideoista on kasaantumassa. Jostain syystä ihmiset uskovat, että vaikka avaamme yrityksen, se on vain eräänlainen ainutlaatuinen, joka ei ole missään muualla (ja sinä itsekin ymmärrät kilpailijoita).

Itse asiassa se on päinvastoin. Jos markkinoilla ei ole tällaista liiketoimintaa, todennäköisesti sitä ei yksinkertaisesti tarvita kenenkään mukaan. Ja kukaan ei tarvitsisi tuotettasi. Ja tilaat toivottoman yrityksen, jossa on investointi ja rahan menetys. Älä pelkää kilpailun kustannuksella, puhumme siitä nyt.

Mitä tehdä kilpailijoiden kanssa?

Toinen vaihe tutkimuksessamme on arvioida kilpailijoiden määrää markkinoilla. Jos niitä on paljon, niin tämän tuotteen kysyntä on myös hyvin suuri. Joten kilpailu on erittäin korkea. Ja sinun on todennäköisesti tarpeen valita kapeampi kapealla markkinoilla.

Se ei ole esimerkiksi avata vain sataa kirjakauppaa kaupungissa vaan avata myymälä, joka myy yksinomaan kirjallisuutta vieraalla kielellä. "Desponding" näytät erikoistumisesi, ja sinä olet uskottavampi kuin "universaali". Ja voit tarjota laajemman valinnan kuin samat generalistit.

Ja jos harvoilla kilpailijoilla on, niin rauhallisesti tee sama asia kuin he tekevätkin. Osa markkinoista siirtyy automaattisesti sinulle.

Muuten, "monta / muuta" olisi tietenkin arvioitava suhteessa kaupungin väestöön, jossa aiot työskennellä. Ja jos puhumme Internetin liiketoiminnasta, niin suhteessa koko maan väkilukuun.

Vaihe 3 - Kustannus- ja tuloennusteet

Tämä on tärkein ja herkin hetki koko liiketoimintasuunnitelmassa. Meidän on arvioitava karkeasti, kuinka paljon rahaa meidän on investoitava liiketoimintaamme ja kuinka paljon rahaa me voimme ansaita siitä. Ja (muista Vaihe 1) - se sopii tavoitteemme vai ei.

Kustannukset on helpompi laskea kuin tulot. Voimme karkeasti kuvitella heidät. Siksi se on heidän kanssaan ja alkaa.

Kustannusennuste

Kustannukset ovat kahta tyyppiä - kiinteä ja muuttuva. Meillä on kiinteät kulut kuukausittain riippumatta siitä, onko meillä myynti vai ei. Esimerkiksi toimistovuokra on aina maksettava. Ja sinun on vielä maksettava palkat työntekijöille, maksettava Internetistä, sähköstä. Kaikki tämä on kiinteitä kustannuksia.

Täällä meillä on ne ensiksi ja piste meidän liiketoimintasuunnitelma (lopussa artikkelin on linkki ladata liiketoimintasuunnitelman mallia, jonka voit täyttää). Kopioimme säännölliset kuukausittaiset kulut koko liiketoimintakauden ajan. Mallistossani liiketoiminta-aika on 6 kuukautta. Tänä aikana on jo selvitettävä, toimimmeko yrityksemme vai ei.

Lisäksi määrittelemme kertaluonteisia kuluja. Nämä ovat kuluja, joita me kantamme vain kerran (yleensä työn alussa). Esimerkiksi - meidän on ostettava toimistotuolit, pöytä, tulostin, toimistotarvikkeet. Tuomme kaikki nämä kustannukset "kertaluonteisesti" -osioon.

Seuraava kulutyyppi on muuttuvia kuluja. Nämä ovat kuluja, jotka "ilmestyvät" vain silloin, kun teemme myynnin. Esimerkiksi - tämä on tavaroiden hinta. Tai prosenttiosuus siitä palvelusta, jota maksamme lopulliselle esittäjälle.

Anna muuttuvien kustannusten koko yrityssuunnitelmamallin sopivaan kenttään.

Nyt meillä on käsitys siitä, mitä investointeja meidän on "torjuttava" voidakseen aloittaa ansaitsemisen.

Tuloennuste

Nyt kun näemme kuluja, on paljon helpompaa suunnitella tuloja. Kolme skenaariota on yleensä määrätty.

Ensimmäisessä - pienin - kun hylkivät investointimme "nolla" (eli ei mitään todellisuudessa eivät ansaitse). Toinen - keskellä - tämä on, kun me karkottaa kaikki kustannukset ja ansaita pieniä rahaa ylhäältä ( "pieni" - se on noin kymmenesosa siitä, mitä olemme asettaneet tavoitteeksi).

Kolmas - maksimi - tämä on, kun olemme voittaneet pois kaikki kulut, ja ansaitsi peräti halusi. Jos asetat tavoitteeksi 300 tuhatta nettotuloa kuukaudessa, niin kuudennella kuukaudella sinulla pitäisi olla nettotulos vain 300 tuhatta ruplaa.

Eli sinulla ei ole velvollisuutta täyttää täydellistä suunnitelmaa ensimmäisestä kuukaudesta. Mutta sinun täytyy tulla hänen luokseen määrätyn ajanjakson ajan.

Ja nyt tarkastella lukuja ja kerro itsestäsi rehellisesti - jos voit tehdä tällaista myyntiä, mikä on välttämätöntä suorittaa ainakin minimaalinen suunnitelma? Jos näin on, tämä ei ole huono. Ja keskimäärin? Ja maksimi? Jos ei, joko pienennä ihanteellisen tavoitteen kokoa tai lisää liiketoiminta-aikaa.

Joten alkaen kustannuksista saamme likimääräisen kuvan siitä, kuinka paljon me tarvitsemme myyntiä. Ja jo tässä useimmissa tapauksissa on mahdollista arvioida "silmällä" - ovatko me todellisia, jos asetamme tavoitteita itsellemme vai ei.

Tärkein askel

Ja nyt, kun kaikki numerot liiketoimintasuunnitelman olemme tyytyväisiä, ja myynti lasketaan ja eriteltyjä - meidän täytyy tehdä yksi erittäin tärkeä asia. Jaa tulot kahdella, ja kustannukset, päinvastoin - kerrotaan kahdella.

Ja nyt näet, kuinka kauan sinun tulee saavuttaa suunniteltu myynti. Siinä on kyse ja odottaa yrityksesi todellisuutta.

Kyllä, yritimme olla rehellisiä itsellemme. Kyllä, me hillitimme ruokahalujemme, eivätkä ne olleet kustannusten kuvauksessa. Mutta silti - piirimme sadun. Teemme aina sen. Siten jakaa tulot kahdella ja kaksinkertaista kulut kunkin suunnitelman lopussa. Sitten saat enemmän tai vähemmän objektiivisen kuvan.

Excel-liiketoimintasuunnitelman malli

Kuten lupasi, tällä linkillä voit ladata liiketoimintasuunnitelman Excel-muodossa. On vain kaksi sivua, mutta emme tarvitse lisää. Voit tietenkin täydentää ja laajentaa sitä.

Mutta mikä on jo periaatteessa riittävä yrityshankkeen enemmän tai vähemmän objektiiviselle suunnittelulle.

johtopäätös

Jos etsit askel askeleelta ohjeet kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma järjestyksessä, olen varma, että pettynyt läksyt yliopistolla. Koska todellisilla liiketoimintasuunnitelmilla ei ole mitään tekemistä tämän kirjoittamisen kanssa.

Mutta jos aiot vakavasti tehdä työsi, niin minun liiketoimintasuunnitelma on juuri sitä mitä tarvitset. Nyt voit suunnitella kaiken "silmät auki", eikä sitten ihmetellä miksi asiat eivät suju niin kuin oli suunniteltu.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkeihisi ja jaa se ystäviesi kanssa. Olisin hyvin kiitollinen siitä. Älä unohda ladata kirjaani "Hitchhiker's Guide to Million". Siellä näytän sinulle nopeimman tien nollasta ensimmäiseen miljoonaan Internetiin (purista henkilökohtaisesta kokemuksesta 10 vuotta =)

Top