logo

Tärkeimpien asiakirjojen valinta Tarjouspyynnön vuokraus (säännöt, lomakkeet, artikkelit, asiantuntijaneuvonta ja paljon muuta).

Artikkelit, kommentit, vastaukset kysymyksiin: Mainostilan vuokraus

Asiakirja on saatavana: kaupallisessa versiossa Consultant Plus

Asiakirja on saatavana: kaupallisessa versiossa Consultant Plus

Asiakirjojen muodot: Mainostilan vuokraus

Asiakirja on saatavana: kaupallisessa versiossa Consultant Plus

Asiakirja on saatavana: kaupallisessa versiossa Consultant Plus

Mainostilan toimittaminen

Seuraavassa on esimerkki mainostaulun vuokraamisesta rakennuksen julkisivulle mainostaululle.

Kun laitat mainostauluja, älä unohda samaa mieltä kaupunkitoimistosta ulkomainonnan kanssa, kehität passin mainontaa varten ja maksat ulkomainonnan sijoittamisesta.

SOPIMUS № __

mainostilan vuokraus

_______________ "___" __________ 201_

_______________, jäljempänä "vuokranantaja", jota edustavat ____________ toimivat ___________ ja yhtäältä ________________, jäljempänä ____________, jäljempänä ____________, jäljempänä ________, jäljempänä 'sopimuspuolet' ovat tehneet tämän sopimuksen, jäljempänä 'sopimus', seuraavasti:

ARTIKLA 1. SOPIMUS

1.1. Vuokranantaja vuokrataan ja vuokralainen vuokraa mainostilaa, joka on rakennuksen julkisivun mainosrakenne, joka sijaitsee osoitteessa: __________, _____________, d. ___, ____ neliö. m, koko __ x __ (jäljempänä "kohde").

1.2. Vuokranantaja omistaa tämän sopimuksen 1.1 kohdassa määritellyn rakennuksen yksityisomaisuuden oikeudesta "___" _______ _____ sarjan ________, N _____, valtion rekisteröintitodistuksen mukaisesti rekisteröintiä kiinteistöoikeuden ja liiketoimien yhdennettyyn valtionrekisteriin hänen kanssaan N ____ "__" ________ ____

1.3. Objektia käytetään asettamaan vuokralaisen mainostaulu ___ х ____ koko, ___ neliö. m, ____ (mainostaulu).

1.4. Kiinteistön haltijan saama tulo on sen omaisuutta.

1.5. Vuokralaisyhdistyksen, vuokranantajajärjestön uudelleenjärjestely sekä rakennuksen omistajan muutos eivät ole syy sopimuksen muuttamiseen tai irtisanomiseen.

1.6. Osapuolet kehittävät yhdessä yhteisymmärryksessä julkisen tilan passi, piirustukset tai suunnitteluprojektit, ulkomaisen mainonnan kiinteiden teknisten välineiden vuokrasopimukset (alivuotot), sopimukset asiakkaan kanssa mainostustietojensa sijoittamisessa, kiinteän teknisen ulkomaisen mainonnan välineiden sijoittaminen, palvelujen tarjoamisen ja (tai) mainostustietojen sijoittamiseen (jakeluun) tarkoitetun kiinteän teknisen keinon käyttäminen ulkomainoksissa.

1.7. Vuokranantajalla on lupa sijoittaa mainostorakenteet vuokra-alueelle.

2 ARTIKLA RENT TERM

2.1. Kohde on vuokrattu _______ vuotta ("vuokra-aika"), "__" __________ ____ g. "__" ________ ____ g.

2.2. Vuokralainen ottaa haltuunsa kohteen, joka alkaa "__" ______ ____

Kohde siirretään vuokrasopimukseen (jonka vuokralainen palauttaa) sopimuspuolten allekirjoittaman kohteen hyväksymis- ja siirtolain mukaisesti, jossa esineen tekninen kunto, maali- tai verhousmateriaalin läsnäolo ja muut objektin luonnehtivat tiedot vuokrasopimuksen ajankohdasta olisi täsmennettävä.

2.3. Sopimusta voidaan pidentää sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella, joka vahvistetaan sopimuspuolten lisäsopimuksella.

2.4. Vuokralleottaja on velvollinen sopimaan sopimuksen voimassaolon päättymisestä ____ päivän kuluessa luovutuksen kohteen vuokralle antajaksi hyväksyntätodistuksen alla, jonka on vastattava kohteen teknistä kuntoa siirron hetkellä.

3 ARTIKLA MAKSAMINEN SOPIMUKSEN SOPIMUKSEEN

3.1. Tämän sopimuksen mukainen vuokra on ________ (_______________) ruplaa kuukaudessa.

3.2. Maksu suoritetaan siirtämällä varat sopimuksen kohdassa 3.1 määrätyssä summassa vuokranantajan vaihtotaseeseen tai antamalla vuokralleantajalle sopimuksen kohdassa 3.1 määritelty summa Venäjän federaation lainsäädännössä vahvistetuissa rajoissa vuokralaisen kassalta viimeistään kunkin kuukauden 30. päivänä tämän sopimuksen voimassaoloaikaa.

4 ARTIKLA LAPSIN VELVOLLISUUDET

4.1. Vuokranantajan on:

4.1.1. Sopimuksen 2.2 kohdan mukaisesti siirrytään vuokralaiselle käytettäväksi hyväksyntätodistuksen alla.

4.1.2. Älä aseta vuokralaiselle vuokraa objektin lailliseen käyttöön.

4.1.3. Objektin uudistaminen omalla kustannuksellaan, elleivät sopimuspuolet sopineet jotain muuta.

4.1.4. Vuokralaisen pyynnöstä avustaa asianomaisten viranomaisten hyväksyntää ja sen jälkeistä esittelyä esineen ulkopuolella edellyttäen, että esineen rakenne, tyyli, koko ja sijainti vastaavat asianomaisen kunnallisviranomaisen vaatimuksia tällaisesta mainonnasta.

5 ARTIKLA TENANTIN VELVOLLISUUDET

5.1. Vuokralaisen on:

5.1.1. Käytä järjestelyä sopimuksen 1.3 kohdan mukaisesti.

5.1.2. Säilyttää esine hyvässä kunnossa ja asianmukaisessa hygieniaolosuhteissa ennen luovutusta vuokranantajalle.

5.1.3. Sopimukseen sisältyvän vuokran maksaminen sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

5.1.4. Ilmoita vuokralleantajalle kirjallisesti viimeistään ____________ tulevan laitoksen vapautus, mukaan lukien sen osat, sekä sopimuksen voimassaolon päättymisen yhteydessä että ennenaikaisen vapauttamisen yhteydessä.

5.1.5. Ilmoita välittömästi vuokranantajan edustajille esineen hätätilanteesta.

6 ARTIKLA RISKERIN OIKEUDET

6.1. Vuokranantajalla on oikeus:

6.1.1. Suorita korjaus- ja restaurointityöt, jotka voivat vaikuttaa kiinteistön kiinteistöön tai ulkonäköön tämän sopimuksen 1.1 kohdassa määritellyssä rakennuksessa, vain vuokralaisen suostumuksella. Kun rakennuksen tiloja käytetään, vuokranantajan on huolehdittava siitä, että sen työntekijät eivät aiheuta vahinkoa vuokraavalle esineelle ja toimivat myös mahdollisimman vähäisinä haittoina. Jos tavarat ovat vahingoittuneet, niiden poistaminen suoritetaan vuokranantajan kustannuksella. Vuokranantajan maksama korvaus vuokralaisen mainostaulusta tällaisten toimien seurauksena.

7 ARTIKLA TENANTIN OIKEUDET

7.1. Vuokralla on oikeus:

7.1.1. Koordinoimalla vuokranantajan kanssa omalla kustannuksellaan ja omalla tavallaan asentaa tai näyttää objektin ulkopuolelle mainoksia, merkkejä, levyt virastoilmoituksille, julisteille, numeroille, kirjaimille, laskureille, lippuja, kohdevaloille sekä asentaa sen yrityssignin kohteelle että sen rakenne, tyyli, koko ja sijainti täyttävät kyseisen kunnallisviranomaisen vaatimukset tällaiselle mainonnalle.

7.1.2. Jos sopimus menee jonkin syyn umpeuduttua tai ennenaikaisesti irtisanotaan, se korvaa korvauksen suurista korjauksista aiheutuneista kuluista ja korvaa muut kustannukset, joilla pyritään parantamaan vuokratun kohteen suorituskykyä, mukaan lukien erottamattomien parannusten kustannukset. Vuokranantaja on velvollinen palauttamaan vuokralaisen kustannukset, jotka hänelle on aiheutunut määrätyistä syistä kokonaisuudessaan.

7.1.3. Milloin tahansa peruuttaa sopimus ilmoittamalla asiasta vuokranantajalle kirjallisesti tästä kuukauden kuluessa.

7.2. Vuokralla on edeltävä oikeus jatkaa vuokrasopimusta samoin edellytyksin uudelle toimikaudelle sekä tehdä uusi vuokrasopimus.

8 ARTIKLA RIVIEN SOVITTAMINEN

8.1. Kaikki tämän sopimuksen tai sen yhteydessä syntyneet riidat ratkaistaan ​​ensin sopimuspuolten välisissä ystävällisissä neuvotteluissa.

8.2. Jos osapuolet eivät ratkaise tällaista riitaa ____ kalenteripäivän kuluessa toisen sopimuspuolen kirjallisen ilmoituksen riidan olemassaolosta, riita ratkaistaan ​​välimiesoikeudessa __________.

8.3. Kaikilla muilla tavoin, joita ei ole määrätty tässä sopimuksessa, osapuolet ohjaavat Venäjän federaation nykyinen lainsäädäntö.

9 ARTIKLA OSAPUOLTEN VASTUU

9.1. Sopimuspuolet ovat velvollisia noudattamaan sovellettavaa lakia siinä tapauksessa, että sopimusta ei täytetä tai sopimattomasti täytetty.

9.2. Kumpikin osapuoli, joka aiheutti sopimuksen mukaisten velvoitteidensa noudattamatta jättämisen tai sopimattomien velvoitteiden täyttämisen vahingoittamasta toista sopimuspuolta, on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle __________ ruplan suuruisen määrän.

9.3. Jos sopimuksessa määrättyjä velvoitteita ei noudateta, syyllinen osapuoli on täysin vastuussa toisen osapuolen omaisuudesta ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista.

9.4. Jos tavoite vuokranantajan toimien seurauksena tai tarvittavien ja oikea-aikaisten toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen tapahtuu hätätilanteessa tai osittain tai kokonaan tuhoutuneena, vuokranantaja palauttaa sen omalla kustannuksellaan tai kompensoi vuokralaisen vahingon kokonaisuudessaan laissa säädetyllä tavalla.

9.5. Jos vuokralainen ei täytä tai laiminlyö velvollisuutensa, perustettu s. 3.1 ja 3.2 kohdan mukaisesti vuokralleottaja maksaa vuokranantajalle seuraamuksen, joka on ____% viivästysmäärästä jokaisesta viivästyspäivästä.

9.6. Seuraamusten ja vahingonkorvausten maksaminen ei vapauta syyllistyneeltä osapuolelta sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä.

10 ARTIKLA LISÄMÄÄRÄYKSET

10.1. Sopimus voidaan irtisanoa tai muuttaa milloin tahansa sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella, joka toteutetaan lisäsopimuksen muodossa.

10.2. Vuokralle ottajalla on etuoikeus laajentaa vuokrasopimusta samoin edellytyksin. Jos sopimuspuoli ei ole aikonut irtisanoa sopimusta yhden kuukauden ennen sopimuksen voimassaolon päättymistä, sopimuksen voimassaoloa jatketaan samana ajanjaksona samoin edellytyksin.

10.3. Tämä sopimus on laadittu ja allekirjoitettu kahtena kappaleena, kaikki kopiot ovat yhtä päteviä.

Dmitry Ryabovin blogi

Kaikki, mitä tarvitset rahaa Internetissä.

Päävalikko

Miten kannattavasti myydä mainoksia sivustossasi?

Ystävät, toivotan sinut tervetulleeksi! Tässä artikkelissa kerron, miten blogissani päätin kysymyksen siitä, miten myydä mainostilaa sivustossa. Voit myydä kymmenen paikkaa 3000 mainosbanneria kuukaudessa. Voit ansaita 30 tuhatta ruplaa kuukaudessa vain tämän tyyppisistä tuloista sivustolta.

Paikkoja bannereille voidaan myydä ja kalliimpaa, kaikki riippuu sivustosi liikenteestä. Hanki suuri osallistuminen ja ansaitse satoja tuhansia. Blogissani aion vain avata aiheen kuinka lisätä kävijöiden määrää, lukea artikkeleitani.

Mielestäni tällä tavoin on selvää, että sinun täytyy myydä mainostilaa tuloihin, mutta miten tämä tehdään? Nyt minä kerron kaiken järjestyksessä.

Ensimmäinen tapa myydä mainostilaa sivustolla on tehdä sivu, jossa yhteystiedot ja bannerihinnat ilmoitetaan.

Sinun on seurattava postia, otettava yhteyttä mainostajiin, neuvoteltava vapaapäivistä, kun paikka ei ole käytössä, anna maksutietosi maksuun, ansaitse rahaa ja saat bannerin asiakkaalta. Sitten määritellyllä päivällä lähetä se sivustollesi.

Miten niin? Ja jos on kymmenen asiakasta? Toimii katon yläpuolella! Henkilökohtaisesti heti hylkäsin tämän menetelmän välittömästi ja alkoi tarkastella muita.

Toinen tapa on rekisteröityä pörssiin, jossa ylläpitäjät ja mainostajat kohtaavat ja maksavat kustakin tilauksesta. Mielestäni on parempi, jos et jakaa tuloja kenenkään kanssa, eikö?

Lopuksi valitsin menetelmä BannerBro-järjestelmä. Saat komentosarjan, jonka asentat blogiin ja se tekee kaiken työn puolestasi.

Ostamalla tämän käsikirjoituksen saat vaiheittaisen videokuvan, jossa esitetään yksityiskohtaisesti ja selkeästi mainostilan myyminen sivustossa, ts. miten sijoittaa komentosarja sivustolle, perustaa valvomo, liittää robokassa, interkassa ja zepaymand. Kokeile opiskelijan kanssa.

Nyt kerron sinulle, miten BannerBro toimii. Sivustopalkissa näkyy kehys, jossa se sanoo "Osta banneri täällä". Tällainen kehys, voit asettaa minkä tahansa numeron paikoissa, joissa haluat myydä mainontaa.

Myös blogin jokaisen artikkelin alussa näet bannerimainoksen, se asennetaan myös BannerBron kautta ja tämä paikka on myytävänä. Myös jokaisessa artikkelissa voit myydä bannereita tämän komentosarjan kautta.

Ja niin, napsautat kehystä ja heittää sinut banneriasetuksen asetusten ikkunaan. Kuten näette, myydään nyt kaksi paikkaa. Yksi artikkelin alussa, toinen sivupalkissa.

Näet, että toisessa kohdassa, jossa sanotaan "banneri sivupalkissa" on sana vihreillä kirjaimilla "alennus", tämä on myös konfiguroitu BannerBro-valvomoosi.

Valitse, missä mainoksesi on, ja klikkaa "osta banneri". Näyttöön tulee valintopaneeli, jossa bannerisi tulee näkyviin.

Kuten näette, valitsin numeron 10,11,12 ja me näytetään, kuinka paljon maksetaan 300 ruplaa - tämä on 100 ruplaa päivässä. Mutta sitten näet merkinnän "Kun tilaat yli 300 ruplaa, alennus on 20%. Otetaan toinen päivä ja näemme, kuinka maksettava summa muuttuu. Valitsen myös 14. luvun, ja saamme 20% alennuksen ja määrästä tulee 320 ruplaa. Näin pyritään lisäämään myyntiään - jotta mainostaja voi tilata suuria määriä ja saada alennusta.

Täytä "Nimi" -kenttä ja "Sähköposti" -kenttä ja napsauta alla olevaa painiketta. Olemme heittäneet vaiheeseen # 2, tässä sinun on määritettävä linkki, jota seuraa siirtyminen, kun napsautat banneria.

Seuraavassa kentässä sinun on kirjoitettava vaihtoehtoinen teksti, ts. teksti, joka näytetään, jos joku ei näytä kuvia tietokoneessa.

Kirjoita sitten captcha ja lähetä bannerikuvaasi. Tarvittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että kokojen tulisi vastata määriteltyjä. Tämän jälkeen on vain napsautettava "lataus" -painiketta ja mainostaja heittää tilauksen vahvistuksen.

Vahvistuksen jälkeen, joka suoritetaan napsauttamalla painiketta "maksumääräys", asiakkaasi heittää suoraan maksun. Voi olla yksi maksupalveluista, mutta yhdistän nyt kaikki kolme.

Kun banneri on maksettu, BannerBro-toimistossa näkyy vahvistustilaus. Tarkista bannerin ja, jos se vastaa sivustoasi, vahvista sen sijoittelu.

Haluan huomata, että voit määrittää toisen toimintosarjan. Esimerkiksi maksamisen jälkeen mainonta näkyy välittömästi sivustolla ilman kohtuullisuutta. Voit myös ensin tarkistaa ja hyväksyä bannerin, sitten asiakas maksaa. Mutta mielestäni kätevä tapa, joka kuvasi ensimmäisen.

No, kerroin, kuinka voit myydä mainostilaa sivustolla kätevästi. Ota rahat, osta BannerBro-käsikirjoitus ja aloita ansaitseminen. Jopa lukijoilleni, teen lahjoja, jotka saavat käsikirjoituksen linkini.

Kun olet maksanut, lähetät meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] tilausnumerosi ja lähetän sinulle kolme kurssia lahjaksi - tämä on ansaita rahaa M.videosta, ansaita rahaa kopiointipalveluun, rekrytoida kumppaneitasi yrityksellesi. Autan myös asentamaan käsikirjoituksen, jos yhtäkkiä jotain ei ole selvää, vaikka kaikki on hyvin yksinkertainen siellä.

Älä kuitenkaan unohda lisätä sosiaalisen verkoston painikkeita jakamaan tilaajasi sosiaalisten verkostojen kanssa. Ehkä jotkut niistä kiinnostuvat myös mainostilan myynnistä sivustossa.

Oma yritys vuokraus ja asennus mainostaulut

Yleiskatsaus mainostaulujen vuokrausmarkkinoihin

Tällä hetkellä on olemassa runsaasti mainostoimistoja, jotka vuokraavat mainostauluja (kutsutaan myös mainostauluksi), laajennuksia jne.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vastaavanlaisten palvelujen tarjoamiseen liittyvän mainostoimiston avaaminen ei ole kovaa ja kannattamatonta. Tosiasia on, että mikä tahansa liiketoimi, joka liittyy vuokraan, on itse asiassa "passiivinen".

Jos esimerkiksi vuokrataan tuotanto- tai toimistotilaa, tulosi ovat käytännöllisesti katsoen "ohuesta ilmasta" - vuokranantajan ei tarvitse yrittää saada sitä - paitsi löytää vuokralaisia.

Mainostaulut vuokrataan jonkin verran tavanomaiseen vuokraan verrattuna. Ne eroavat tietenkin tietyillä vivahteilla.

Ensinnäkin asiakkaan löytämisen lisäksi tällaisen organisaation on ylläpidettävä mainosrakenteiden teknistä terveyttä (jotka tietenkin ovat paljon enemmän kuin rakennukset, ovat ilmastollisia tekijöitä);

toiseksi, jotta varmistetaan mainosrakenteen oikea asennus ja sen oikea-aikaiset vaihto- ja korjaustyöt; ja lopuksi

Kolmas - seurata kehitystä paikallisten ja liittovaltion lakeja ja nopeasti ratkaista väistämättä tämän kysymyksen (esimerkiksi on kiellettyä mainostaa alkoholijuomia ja tupakkatuotteita, mainostaulu seistä tietyn etäisyyden päässä tien ja ei häiritse miten liikennettä ja tarkistaa esimerkiksi liikennevaloja tai tienviittoja jne.).

Huolimatta ilmeisen monimutkaisia, mainosalalla tämäntyyppisen on todella "passiivinen" - verrattuna tuotto, kustannukset on vähäinen sekä taloudellisesti että ajallisesti, ja jos asia pätevästi toimittaa ajoissa laajentaa, se tarjoaa sinulla on hyvin ihmisarvoiset tulot.

Etsi mainosrakenteita kannattavia paikkoja

On sanomattakin selvää, että asennat mainostaulun paikkaan, jossa monet ihmiset näkevät sen.

Lisäksi olisi otettava huomioon myös sellaiset tekijät kuin saatavuus lähellä puita (tarkemmin, suhde taulun tarkastelun läsnäolosta tai puuttumisesta lehtien), talonrakennusta ja muiden rakennusten (rakennettaessa mainostaulu voi olla saatavana silmämääräisesti) ja jotkut muut.

Ihanteellinen paikka paikkaan voi olla kaupunkimarkkinoita, mutta kaikkia paikallisviranomaisia ​​ei saa sijoittaa mainostekniikoita niihin. Mutta me koskettaa "hallinnollista" kysymystä myöhemmin, ja nyt harkitsemme perustilakorttien asettamista.

Mainostaulun säännöt

Ensimmäinen sääntö - suojauksen visuaalinen saatavuus suhteessa aikatekijöihin (puiden lehdet tai rakennustyömaat) on jo mainittu.

Toinen sääntö on kohdeyleisön valinta. Esimerkiksi lasten lelujen ja tavaroiden myymälät ovat paljon paremmin mainostettuja, ei kaukana kouluista ja päiväkodeista - joten heidät näkevät sekä lapset itse että heidän jälkeensä tulevat vanhemmat. Esimerkiksi autoja, miesten ja naisten lisävarusteita (kellot, nahkatavarat jne.) Pitäisi sijoittaa lähialueille. Sen on myös otettava huomioon asiaankuuluvuus.

Kolmas sääntö on mainonnan potentiaalisten kuluttajien huomioiminen: esimerkiksi on edullista asentaa mainostaulu liikennöintikadulle, jossa on paljon liikennettä. Yleensä tämä on totta.

Sinun tulisi kuitenkin miettiä, mikä on kuljettajan näkökulmasta tämä alue. Jos kyseessä on autobahn tai nopea katu, tällaisesta mainonnasta ei ole mitään järkeä - he eivät yksinkertaisesti kiinnitä huomiota siihen. Tai jos paikka, jossa mainostaulu on asennettu, on vaikea vaihto, niin kuljettaja kuin matkustaja eivät huomaa sitä uudelleen: ne keskittyvät liikenteeseen.

Mutta tiukasti täynnä ruuhka-aikoina, jotka ovat alttiita liikenneruuhkille ja kadun tukkeille - kaikkein kiitollinen materiaali mainostauluille. Tietoja heistä luetaan ainakin tylsistyksestä.

Käytä myös optimaalisesti tarjottua tilaa. On tarpeen valita mainosrakenteen asennus ja mikä tyyppi soveltuu tiettyyn tilanteeseen: yksipuolinen ("palomuuri" sijoitetaan rakennuksen seinään); kaksipuolinen (tasainen tai V-muotoinen) tai kolmiosainen (niin kutsuttu "prisma").

Tietenkin kaikki nämä vinkit ja säännöt ovat perustavia. Jokaisen kaupungin on otettava huomioon joitakin opportunistisia tai paikallisia tekijöitä.

Mainostaulujen tuotannon materiaalikustannukset

Materiaalikustannukset koostuvat pääasiassa toimistolaitteista. Koska eri kaupungeissa Venäjän hinnat sekä toimiston vuokrasta että ostosta poikkeavat huomattavasti, niiden olisi perustuttava paikallisiin olosuhteisiin.

Toinen tekijä: tuotannon kysymys. Se on, teetkö mainostaulut itse tai ostaisit ne. Tämä kysymys on perustavanlaatuisempi, joten se vaatii erillistä harkintaa.

Toisaalta tietenkin mainosrakenteiden tuottaminen on paljon kannattavampaa: etkö ole riippuvainen toimittajista, voit nopeasti tuottaa vaaditun mainostaulun asiakkaalle ja jopa myydä malleja muille yrityksille, samalla voittoa tuottaen myös kilpailijoista.

Mainosrakenteiden oma tuotanto edellyttää kuitenkin merkittäviä investointeja tiloihin, laitteisiin ja henkilöstöön.

Ensinnäkin tarvitsemme riittävän suuria (vähintään 100-150 m²). Teollisuustilat, joissa on leikkauskone (vähintään 20 tuhatta ruplaa), on asennettu erikoisvuoteeseen; 1-2 hitsaus yksikkö (vähintään 20 tuhatta. Rub. Kukin), puhumattakaan pieni käsityökalu rakentajien ja asentajien (porat, ruuvimeisselit, tongit, vasarat, jne) ja vaunun korin (varustettu ammattilainen tikkaat, teollisuuden laitteita ja kiipeilijä jne.), joka maksaa (ilman asianmukaisia ​​laitteita ja laitteita) vähintään 400 tuhatta ruplaa.

Tarvitset myös erityisiä laitteita, jotka toimivat PVC: n kanssa bannerkankaan kanssa - piirtäminen, leikkaaminen jne., Joka maksaa melko suuren määrän - esimerkiksi vain mustesuihkutulostimella on vähintään 500 tuhatta ruplaa.

Työntekijöiden (lukuun ottamatta 5-6 toimistoa) henkilöstöä täydennetään muun muassa 1-2 hitsaajalla; 3-4 asentajat ja 4-5 keräilijöiden, ei kuljettaja van ja sähköasentaja (mainostaulut voidaan varustaa ulkoisella valaistus - se tarjoaa näkyvyyttä pitkistä etäisyyksistä ja tehokkuutta mainonnan vaikutus kuvien pimeässä). Periaatteessa suurille kaupungeille nämä yleensä eivät ole liian suuria kustannuksia riittävän helposti.

"Syyt" järjestämisestä vuokramökki liiketoimintaa

Tärkeimmät liiketoimintaongelmat ovat kaikenlaisia ​​sopimuksia. Esimerkiksi mainoksen sijoittaminen talon julkisivulle edellyttää HOA: n tai asukkaiden yleiskokouksen suostumusta.

Kunta-aluetta koskeva mainostaulu edellyttää vuokrasopimuksen tekemistä suoraan kunnan tai vuokranantajan (tässä tapauksessa - tenvuokraussopimuksen) kanssa.

Sinulla on myös oltava erityinen lupa sijoittaa mainosmateriaalit asianomaisiin hallintoelimiin ja maksaa valtion maksut.

Pääkiinnike koostuu mainosrakenteen asennuksen koordinoinnista Art. 15 § liittovaltion laki "Mainonta" - "rikkomus ulkoisen arkkitehtonisen ulkonäön olemassa olevien rakennusten ratkaisun tai kaupunkialueella." Muista, että poikkeaminen säännöksistä uhkaa vähintään 50 tuhannen ruplan sakkoa. ja mainostorakenteen välittömän purkamisen.

Auto liiketoimintaa. Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
edelleen

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta seuraava painiketta ja noudata lisäohjeita.

Nettotulos (kuukaudessa):

Haluatko tehdä yksityiskohtaisen laskelman liiketoimintasuunnitelmasta? Käytä ilmaista Android-sovellusta liiketoiminnassa Google Playssa tai tilaa ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelma liiketoiminnan suunnitteluasiantuntijalta.

RAA Act

Mainosleasingsopimus

Mainostilan vuokraus voidaan tehdä missä tahansa "liiketoimessa" muodossa, mikäli tällaisten sopimusten lakia ei ole määritetty.

Sopimuksen paikkoja vuokrata mainontaa kirjallisesti voidaan tehdä laatimalla yhden asiakirjan osapuolet allekirjoittavat sekä vaihtamalla asiakirjoja postitse, lennätin, Teletype, puhelin, elektroninen tai muuta viestintää, jonka avulla luotettavasti todeta, että asiakirja on peräisin sopimusosapuolet.

Sopimuksen kirjallista muotoa pidetään noudatettuna, jos kirjallinen ehdotus sopimuksen tekemisestä annetaan siviililain 438 §: n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Mainosleasingsopimus

Mainosleasingsopimus

Moskova
___ 20__

FE "____________" (rekisterinumero ___________________), jäljempänä nimellä "vuokranantaja" edustaa _______________, toisaalta, ja "___________", jäljempänä nimellä "Vuokralainen", jota edustaa pääjohtaja _________________ nojalla päätti perusoikeuskirjan kanssa jäljempänä "sopimuspuolet", ovat tehneet tämän sopimuksen, jäljempänä "kiinteän vuokrasopimuksen", seuraavalla tavalla:
1. Sopimuksen kohde
1.1. Vuokranantaja vuokrataan ja vuokralleottaja vuokraa mainostilaa, joka on osa osoitteessa Moskovassa sijaitsevaa rakennuksen ulkoista seinää (julkisivua). ______________________, d. ___ (jäljempänä "rakennukset") mainostila on ____ neliö. m, koko __ x __. Käytännöllisyyden vuoksi mainostilaa kutsutaan nimellä Object.
1.2. Vuokranantaja omistaa 1.1 kohdassa määritellyn kohteen. Vuokrasopimus kiinteistöstä, oikeutta yksityisomaisuuden mukaisesti todistus Valtion rekisteröinti oikeus "___" _________ 20__ sarjassa ________, N _______________, rekisteröinti ennätys Unified valtion rekisteriin Rights Real Estate ja Liiketoimet Kielellä N ___________________ mistä "___" _________ 201_
1.3. Sopimuspuolten suostumuksella laitetta käytetään asettamaan vuokralaisen mainostaulu ___ х ____ koko, ___ neliö. m. Mainostaulu on seuraavanlainen: _____________________________________________.
1.4. Vuokralainen on vastuussa siitä, että mainostaulu, sen tyyli, koko ja sijainti täyttävät Moskovan kaupungin asianomaisten lupaviranomaisten asettamat vaatimukset tällaisesta mainonnasta. Vuokralainen takaa, että mainostauluissa olevat tiedot eivät loukkaa muiden moraalisia, moraalisia ja uskonnollisia tunteita eikä riko muita Venäjän federaation lakeja.
2. Mainostilan vuokrauksen kesto
2.1. Kiinteistön vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi sopimuspuolten allekirjoittamishetkestä lähtien ja on voimassa yhdentoista kuukauden ajan.
2.2. Jos jompikumpi sopimuspuolista 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen sopimuksen päättymistä ei ole ilmoittanut toiselle sopimuspuolelle kirjallisesti halustaan ​​irtisanoa sopimus, sen jälkeen kun 2.1 kohdassa mainittu sopimus on päättynyt, katsotaan automaattisesti tehdyksi (11 kuukautta), tätä ehtoa sovelletaan myös kiinteän vuokrasopimuksen ehtojen myöhempään pidentämiseen.
3. Maksuehdot
3.1. Vuokrasopimuksen sopimuspuolten sopimuksella kuukausimaksu on mainostilaa varten yhtä suuri kuin _______ (______________) rupla __ kopeckeja, eikä vuokranantajan soveltamasta yksinkertaistetusta verotusjärjestelmästä aiheudu arvonlisäveroa. Osapuolet sopivat, että jos sopimuksen voimassaoloa jatketaan 2.2 kohdan mukaisesti. Seuraavan toimikauden sopimuksen mukaisesti tämän sopimuksen mukaisen kuukausittaisen vuokran määrä nousee automaattisesti 10 prosentilla (kymmenen prosenttia) laskemalla kuukausittaisen vuokran määrä samasta aikaisemmasta vuokrasopimuksesta.
3.2. Vuokralleottaja sitoutuu vuokraamaan vuokrasopimuksen vuokrasopimukset vuokrasta riippumatta (ilman vuokranantajan laskuja) ennen seuraavan maksuaikaa (kuukausi) edeltävän kuukauden viides (viides) päivä.
3.3. Vuokralleottajan velvollisuus maksaa kiinteän käyttömaksun katsotaan täyttyvän siitä hetkestä, kun varat on vastaanotettu vuokranantajan vaihtotaseessa tai vuokranantajan pankin maksamaa siirtää varoja vuokranantajan ilmoittamaan kolmansien osapuolten tileihin.
3.4. Jos Vuokralainen maksaa vuokran ja siirtää muut sopimuksesta johtuvat maksut vuokralleantajalle, vuokralainen maksaa vuokralleantajalle 0,5 prosentin (nolla pisteen, viiden prosentin) velan määrän jokaista viivästyspäivää kohden.
3.5. Osapuolet sopivat, että kaikkien Venäjän federaation säädösten mukaisten maksujen, maksujen ja maksujen maksaminen on yksinomaan sen osapuolen vastuulla, jolle maksu on määrätty lailla.
4. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
4.1. Vuokranantaja sitoutuu:
4.1.1. Lähettämään ja Vuokralainen hyväksyy vastustaa kolmen (3) päivän allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen sen todellinen kunto alla Acceptance siirtokohdetunnisteen (Liite № 1), allekirjoittaminen lain vuokralainen vahvistaa siirtokohdetunnisteen antajan ja sen hyväksymisen vuokralainen.
4.1.2. Ei estetä vuokralaisia ​​käyttämään suoraan tai epäsuorasti järjestelyä, eivätkä häiritse vuokralaisen tuotantoa tai taloudellista toimintaa edellyttäen, että ne ovat kiinteän vuokrasopimuksen määräysten mukaisia.
4.1.3. Antaa pääsyn Objektiin vierailijoille ja henkilöille, jotka työskentelevät tai tekevät yhteistyötä vuokralaisen kanssa.
4.1.4. Hyväksy objektin vuokralaisesta asiakirjan hyväksymisestä ja luovutuksesta sopimuksen päättyessä;
4.2. Vuokralainen sitoutuu:
4.2.1. Käytä leasing-objektia 1.1 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. kiinteän vuokrasopimuksen.
4.2.2. Siirto Vuokranantaja kohteen tilassa, jossa se lähetettiin alun perin mukaan hänen Acceptance siirtokohdetunnisteen kohteena normaalista kulumisesta, ja jos vuokra-ajan varten antajalle tai Vuokralaisparannukset valmistettu parannuksia vastustaa sitten myös tilin. Vuokralainen on velvollinen siirtämään vuokralleottajalle kohteen ilman vuokralaisen omaisuutta siinä kunnossa, jossa kohde siirrettiin alun perin tämän kiinteän vuokrasopimuksen mukaisesti.
4.2.3. Sisältävät objekti teknisesti hyvässä kunnossa, noudatetaan terveys- ja palomääräykset, poistaa paljasti loukkaukset näitä sääntöjä ja niiden vaikutuksia määrittelemien ehtojen nykyisen vuokrasopimuksen kiinteistön siten, että se aiheuttaa objektin tilassa, jossa hän täyttää nämä vaatimukset.
4.2.4. Tee omalla kustannuksella objektin nykyinen korjaus, jos on tarpeen pitää objekti samassa kunnossa, jossa se siirretään vuokralaiselle ottaen huomioon luonnollinen kuluminen ja pidä myös nämä parannukset kohteelle, joka tehtiin vuokra-ajan kuluessa.
4.2.5. Jos tavoite on vahingoittunut (paitsi normaali kuluminen), joka tapahtui vuokralaisen vian vuoksi, ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin seurausten poistamiseksi. Maksaa vuokranantajalle aiheutuneet vahingot, jotka aiheutuvat vuokralaisen syyn vuoksi tapahtuneesta vahingosta, viiden (viiden) työpäivän kuluessa siitä, kun vuokranantaja laskee laskun.
4.2.6. Hätäpalvelujen henkilökunnan, vuokranantajan edustajan, vuokranantajan turvahenkilöstön häiriö- ja / tai hätätilanteissa tapahtuvan esteettömän ja välittömän pääsyn järjestelmään.
4.2.7. Älä lähetä mitään lisämerkkejä, mainostaulukoita tai muita tietoja, paitsi yksi (ne), joista vuokranantaja on antanut etukäteen suostumuksensa. Samalla vuokraajan suostumus ei vapauta vuokralaista hankkimasta tarvittavia lupia ja hyväksyntöjä Moskovan viranomaisilta ja viranomaisilta tapauksissa, joissa tällaisten lupien saaminen on säädetty liittovaltion ja / tai kuntien lainsäädännön ja muiden säädösten mukaisesti.
4.2.8. Merkitse kiinteän vuokrasopimuksen mukaiset kuukausittaiset palvelusopimukset kolmen (kolmen) työpäivän kuluessa siitä, kun ne on saatu vuokranantajalta. Jos vuokralainen ei kolmen (kolmen) työpäivän kuluessa näiden säädösten vastaanottamisesta anna vuokralleantajalle allekirjoitustaan ​​yhdestä kappaleesta jokaisesta näistä toimista, sen katsotaan olevan vuokralainen allekirjoittanut, ja kiinteistöjen vuokraussopimukset suoritetaan oikea-aikaisesti asianmukaisella tavalla.
4.2.9. Antaa vuokranantajan edustajille tavoite seurata sen käyttöä kiinteistön vuokrasopimuksen mukaisesti.
4.2.10. Sopimuksessa määrätyin edellytyksin tehdä maksu kiinteistön vuokrasopimuksen perusteella.
4.2.11. Älä suorita Laitoksen, jälleenvarustuksen ja muiden korjausten rekonstruointia ilman lupakirjan suostumusta. Objektin erottamattomat parannukset on suoritettava omalla kustannuksellaan ja ainoastaan ​​vuokranantajan kirjallisella luvalla. Vuokranantaja ei palauta vuokralaisen tekemien erottamattomien parannusten kustannuksia.
4.2.12. Noudata paikan päällä sääntöjä paloturvallisuudesta, työterveydestä ja turvallisuudesta.
4.2.13. Nimetään sertifioitujen henkilöiden joukosta viiden (viiden) työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona laitosta koskeva paloturvallisuuslaitos on hyväksytty ja luovutettava, ja ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti lähettämällä jäljennös vastuussa olevien nimeämisestä. Osapuolet sopivat, että näillä henkilöillä on valtuudet vastata ja edustaa vuokranantajaa vuokranantajalle palontorjuntalaitteista.
4.2.14. Jos tällaisten henkilöiden luetteloa muutetaan, vuokralaisen on ilmoitettava vuokralleantajalle viimeistään näiden henkilöiden rikoksentekopäivänä tehtäviensä hoitamiseksi.
4.2.15. Suorita työntekijän kanssa, joka on valtuutettu esineeseen, työterveys-, työturvallisuus- ja teollisuushygienian tiedotustilaisuus, joka on tietueella vuokralaisen pitämässä erikoislehdessä.
4.2.16. Anna vuokranantajalle jäljennökset lisensseistä, todistuksista, jotka liittyvät sopimuksen kohteeseen.
4.2.17. Ei siirrä kohdetta, kokonaan tai osittain, luovuttaa tai käyttää kolmansiin osapuoliin ilman omistajan kirjallista lupaa.
4.2.18. Objektien hätätilanteiden havaitsemisen jälkeen ilmoittakaa siitä välittömästi vuokranantajalle;
4.2.19. Voit palauttaa kohteen itsekseen omalla kustannuksellaan tai korvata vuokralle aiheutuneet vahingot lain edellyttämällä tavalla, mikäli kohde on hätätilanteessa vuokralaisen toimien vuoksi tai jos ei ole toteutettu tarpeellisia ja oikea-aikaisia ​​toimenpiteitä.
4.2.20. Ilmoita vuokranantajalle kirjallisesti viimeistään 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää laitteiston tulevasta vapauttamisesta (mukaan lukien osat) sekä kiinteistön vuokrasopimuksen yhteydessä että ennenaikaisen vapauttamisen yhteydessä.
4.2.21. Palaamassa Vuokraaja vuokranantajalla Object virallistetaan hyväksymisasiakirjaan - siirto esineiden, allekirjoittaa sopimus päivänä päättymisestä vuokra-ajan tai päivänä ennenaikaiseen päättymiseen sopimuksen tai kieltäytyy täytettävä sopimus, edellyttää ennalta suorituskykyä Object tuoton säädetyn menettelyn nojalla.
4.2.22. Hanki kaikki tarvittavat luvat mainostaulun sijoittamiseksi kohteeseen ja Moskovan viranomaisten ja hallintojen hyväksyntä tapauksissa, joissa tällaisten lupien saaminen on säädetty liittovaltion ja / tai kuntien lainsäädännön ja muiden säädösten normien mukaan. Ennen mainostaulun asettamispäivää Objektille siirrä vuokralleottajalle kopiot kaikista edellä mainituista lupakirjoista, jotka on vahvistettu vuokralaisen sinetin avulla.
4.2.23. Jos vuokralaisen suorien toimien yhteydessä valtion elin määrää maahantuojalle sakkoja tai muita seuraamuksia tai tekee vuokralaisen toimista ja / tai rikkomuksista johtuvat tilaukset tai ilmoitukset (kaikki epäjohdonmukaisuudet valtion tai kuntien viranomaisten kanssa Jos tällaiset sopimukset olisi suoritettava voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti jne.) Ja samaan aikaan osoitettava heille vuokranantajalle, vuokranantajan on välittömästi esitettävä on sellainen valitusten vaateita ja sakot vuokralainen ja vuokralainen suostuu maksamaan, viimeistään kolme (3) pankkipäivän kuluessa siitä päivästä esityksen perusteella laskun vuokranantajan tällaiset sakot kokonaan ja välittömästi ryhdyttävä toimiin korjatakseen rikkomukset välittömästi johda esineen tilassa, jotka vastaavat tällaisessa ohjeessa tai ilmoituksessa mainittuja, ja ryhtymään toimenpiteisiin vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi myöhemmin.
4.3. Vuokranantajan oikeudet:
4.3.1. Jos viimeinen päivä vuokrasopimuksen vuokraaja ei vie pois kaikki heidän omaisuutensa esineeseen, vuokranantajalla on harkintavalta siirtää kaikki mainittuun omaisuuteen tai sen osaan esineellä, joutumatta maksamaan Vuokralaiselle katoamisesta tai vahingosta, sekä Vuokralainen vastaa kaikista kustannuksista jotka aiheutuvat tällaisesta liikkumisesta ja varastoinnista.
4.3.2. Kuukausittain lähetettävä vuokralaiselle allekirjoittamaan tehdyt toimeksiannot kiinteistöjen vuokrasopimuksesta.
4.3.3. Vaaditaan korvausta vuokralaisen, sen liikekumppaneiden ja työntekijöiden syyksi aiheutuneista tappioista, jotka johtuvat kiinteän omaisuuden vuokrasopimuksen myöhästyneen maksun tai muiden sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä johtuvien sääntöjen rikkomisesta.
4.3.4. Suorittaa korjaus- ja restaurointityöt rakennuksessa, myös sen ulkoseinällä, jossa kohde sijaitsee, ilman vuokralaisen suostumusta edellyttäen, että ne eivät vaikuta kohteen mainostaulun paikkaan ja / tai ulkonäköön. Suorita korjaus- ja restaurointityöt rakennuksessa, myös sen ulkoseinällä, jossa kohde sijaitsee, vaikuttaen kohteen esineiden mainospaikan sijaintiin ja (tai) ulkonäköön vasta vuokralaisen kirjallisen hyväksynnän jälkeen.
4.3.5. Sulkemalla julkiset tilat tai tekemällä muutoksia niiden suunnitteluun, suunnittelujärjestelmiin, päärakenteisiin, mukaan lukien sen rakennuksen seinä, johon kohde sijaitsee, sekä lopettamaan niille tarjotut palvelut edellyttäen, että nämä vuokranantajan toimenpiteet eivät merkittävästi heikentä käyttöehtoja Vuokralaisen kohde.
4.3.6. Palvelun suorittaminen kokonaan tai osittain, jos vuokranantaja viivästyy vuokran ja / tai muiden maksujen suorittamisesta sopimuksen (tai sen osan) perusteella yli 10 kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona vastaava maksu on suoritettava kiinteistöjen vuokrasopimuksella. Tällainen vuokranantajan velvoitteen suorittamisen lopettaminen ei ole kiinteän vuokrasopimuksen loukkaus vaan operatiivinen vaikutus, jolla pyritään vähentämään vuokranantajan menetyksiä. Venäjän federaation siviililain 328 §: n mukaisten velvoitteiden asianmukainen täyttäminen johtuu vuokralaisen velvoitteiden moitteettomasta toteuttamisesta, eikä sitä voida suorittaa ennen kuin vuokralaisen velvoitteet on asianmukaisesti täytetty. Osapuolet ovat sopineet, että vuokranantaja on yksipuolisesti ilman vuokralle antamista ilmoittautunut lopettamaan sopimuksen kokonaan tai osittain tarjotun palvelun tarjoaminen yhdestätoista (yhdestoista) kalenteripäivästä laskettuna päivästä, jona vastaava maksu on suoritettava ehtojen mukaisesti kiinteän vuokrasopimuksen.
4.3.7. Art. 3 kohdan mukaisesti. 450 §: llä on oikeus yksipuolisesti evätä kiinteistön vuokrasopimuksen täytäntöönpanoa etukäteen kirjallisella ilmoituksella vuokralaiselle 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen sopimuksen odotettua päättymispäivää. Osapuolet ovat sopineet, että sopimus irtisanotaan automaattisesti yksipuolisesti kalenteripäivästä 31 (kolmekymmentä ensimmäisen) alkaen sopimuksen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.
4.3.8. Art. 3 kohdan mukaisesti. 450 §: llä on oikeus yksipuolisesti evätä tämä sopimus etukäteen ilmoittamalla vuokralaiselle 10 (kymmenen) työpäivää ennen sopimuksen odotettua päättymispäivää seuraavissa tapauksissa:
a) kiinteän vuokrasopimuksen ehtoja ei ole korjattu 10 (kymmenen) työpäivän kuluttua siitä päivästä, jolloin vuokranantaja on ilmoittanut vuokralaiselle tarpeesta korjata rikkomus kirjallisesti;
b) kun Vuokralainen käyttää objektia tai sen osaa sallitun käytön soveltamisalan ulkopuolelle;
c) jos Vuokralainen tahallaan tai huolimattomuudesta pahentaa objektin tai sen osan tai koko rakennuksen tilan, johon kohde sijaitsee;
d) jos vuokralainen on tehnyt parannuksia kohteeseen tai sen osaan ilman vuokraajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
4.3.8.1. Osapuolet sopivat, että kiinteän vuokrasopimuksen katsotaan automaattisesti päättyvän yksipuolisesti 4.3.8 kohdassa määritellyillä perusteilla. Sopimuksen 11: nnen (yhdennentoista) kalenteripäivän kuluttua siitä päivästä, jona sopimus kirjataan irtisanomiseen.
4.4. Asukkaiden oikeudet:
4.4.1. Käyttää kohdetta vapaasti ja rauhallisesti puuttumatta asioihin, vaativaan vapauttamiseen ja muihin vaatimuksiin vuokranantajalta edellyttäen, että Vuokralainen noudattaa kiinteän vuokrasopimuksen ehtoja.
4.4.2. Tehdä vuokranantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta parannuksia, jotka eivät riko Venäjän federaation lainsäädännön mukaisia ​​vaatimuksia, jotka koskevat tällaista esinettä. Erilliset parannukset ovat vuokralaisen omaisuutta.
4.4.3. Yksipuolisesti kieltäytyä toimittamasta sopimusta etukäteen kirjallisella ilmoituksella vuokranantajalle tällaisesta kieltäytymisestä 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää ennen kiinteän vuokrasopimuksen päättymispäivää. Osapuolet sopivat, että kiinteän vuokrasopimuksen katsotaan irtisanoutuvan automaattisesti yksipuolisesti kalenterivuorokauden 31 (kolmekymmentäyksi ensimmäisestä) päivästä alkaen sopimuksen irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.
4.5. Vuokranantaja ei ole vastuussa vuokralaisen häviöistä, jotka ovat välittömiä tai epäsuoria seurauksia kiinteistöjen vuokrasopimuksessa määriteltyjen palvelujen tarjoamiseen liittyvien laitteiden toimintahäiriöistä tai keskeytyksestä edellyttäen, että nämä menetykset eivät johdu Landlordin tarkoituksellisista toimista.

5. Osapuolten velvollisuudet
5.1. Sopimuspuolet ovat velvollisuutensa täyttämättä jättämisestä tai sopimattomasta täyttämisestä sopimuspuolten vastuulla sovellettavan lain ja tämän sopimuksen nojalla mainostilan vuokraamisesta.
5.2. Rikkomisen tai sopimusehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi syyllinen osapuoli korvaa sopimuksen toisen sopimuspuolen kaikista tästä aiheutuneista välittömistä vahingoista.
5.3. Suorien tappioiden korvaaminen ei vapauta syyllisyyttä sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä.
5.4. Kiinteistövuokrasopimuksen voimassaolon päättyminen ei vapauta sopimuspuolia vastuusta rikkomuksistaan, jotka on tehty sen voimassaoloaikana.

6. Ylivoimaisen esteen tilanne
6.1. Sopimuspuolet ovat vastuussa perustamissopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattamatta jättämisestä, jos tämä epäonnistuminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, nimittäin tulipaloista, tulvista, maanjäristyksestä ja sotatoimista, jos nämä olosuhteet vaikuttavat suoraan sopimuksen ehtojen täyttymiseen. Tällöin sopimusvelvoitteiden täyttymisaikaa pidennetään määriteltyjen olosuhteiden keston ajan.
6.2. Sopimuspuolet, jotka eivät pysty täyttämään sopimusvelvoitteitaan, ilmoittavat välittömästi toiselle osapuolelle näistä olosuhteista johtuvien toimien aloittamisesta ja joka tapauksessa viimeistään viiden (viiden) työpäivän kuluessa niiden toiminnan aloittamisesta.
6.3. Jos tietyt olosuhteet kestävät yli 14 (neljätoista) kalenteripäivää, kukin sopimuspuoli voi tarjota sopimuksen irtisanomista. Sopimuksen purkamisessa tässä artiklassa säädetyistä syistä kummalla sopimuspuolella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta toiselta osapuolelta. Samanaikaisesti sopimuspuolet tekevät tarvittavat keskinäiset sovintoratkaisut, joihin liittyy sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttäminen ja aiemmin siirrettyjen varojen palauttaminen täyttämättömistä velvoitteista johtuen ylivoimaisen esteen sattuessa.

7. Muut ehdot
7.1. Kiinteistön vuokrasopimus tehdään kahdessa kappaleessa, joilla on sama laillinen voima, joka on numeroitu ja sinetöity vuokralle omistajan ja vuokralle antajan sinetteillä ja allekirjoituksilla: yksi on vuokranantajan ylläpitämä ja yksi on vuokralainen.
7.2. Seuraavat liitteet ovat erottamaton osa sopimusta:
7.2.1. Liite № 1 - Object of Acceptance Act.
7.2.2. Liite nro 2 - Omistusoikeus esineeseen.
7.2.3. Liite nro 3 - Kuukausikatsaus.
7.3. Sopimuksen täytäntöönpanon aikana syntyvät riidat käsitellään Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Osapuolet pyrkivät kaikin tavoin ratkaisemaan kiistanalaiset asiat neuvottelulla, ja vain jos sopimusta ei ole ja kompromissi ei ole mahdollista, kiistanalainen asia siirretään Moskovan välimiesoikeuteen.
7.4. Kaikissa muissa asioissa, joita sopimuksessa ei määrätä, osapuolet ohjaavat Venäjän federaation voimassa olevaa lainsäädäntöä.
7.5. Vuokrasopimuksen ehtojen muutokset mainostilaa varten sallitaan vain sopimuspuolten suostumuksella. Osapuolet ovat ottaneet käyttöön lisäyksiä ja muutoksia kuukauden kuluessa ja, jos sopimuspuolet pääsevät sopimukseen, virallistetaan lisäsopimuksella. Jos sopimuspuolet eivät pääse sopimukseen, sopimus on voimassa samoin edellytyksin.
7.6. Sopimuksen ehdot sitovat osapuolten seuraajia.
7.7. Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että lukuun ottamatta tietoja, jotka Venäjän federaation lainsäädännön mukaan eivät voi olla oikeushenkilön kaupallinen salaisuus, sopimuksen sisältö samoin kuin kaikki sopimuspuolten keskinäisen sopimuksen yhteydessä toimittamat asiakirjat pidetään luottamuksellisina ja kuuluvat osapuolten kaupalliseen salaisuuteen. ei saa luovuttaa ilman toisen sopimuspuolen kirjallista suostumusta.
7.8. Viittaukset sanaan tai termiin perustamissopimuksessa yksikössä sisältävät viittaukset sanaan tai termiin monikossa. Viittaukset useisiin sanaan tai termiin sisältävät viittaukset kyseiseen sanaan tai termiin yksikössä. Tätä sääntöä sovelletaan, jollei sopimuksen tekstissä toisin määrätä.
7.9. Sopimusehtona vuokralleottaja ja vuokranantaja tarkoittavat myös niiden valtuutettuja henkilöitä sekä niiden mahdollisia toimeksisaajia.
7.10. Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja asiakirjat lähetetään kirjallisesti seuraaville osoitteille:
7.10.1. Vuokranantajalle: ________________________________________.
7.10.2. Vuokralaiselle: _________________________________________.
7.10.3. Kaikki viestit ovat voimassa toimituspäivästä vastaavan kirjeenvaihdolle.
7.10.4. Jos osapuolten yksityiskohtia muutetaan, hänen on ilmoitettava asiasta välittömästi toiselle osapuolelle edellyttäen, että uusi kirjeenvaihto voi olla vain Moskovan osoite. Muussa tapauksessa sopimuspuolen suorittamia edellisiin yksityiskohtiin liittyviä velvoitteita pidetään mainostilan vuokraussopimuksen mukaisten velvoitteiden asianmukaisena suorituksena.

8. Osapuolten tiedot

9. Osapuolten allekirjoitukset

vuokranantajalta
____________________
vuokralaiselta
____________________
MP

Mainospaikka Yanaulissa

Mikä on banneri?
Banner - graafinen (staattinen tai animoitu) elementti verkkosivujen sivuilla, joissa on lyhyet houkuttelevat tiedot, jotka stimuloivat napsautusta. Kun napsautat banneria, käyttäjä siirtyy sivulle, jossa on tarkemmat tiedot mainostetuista tuotteista, töistä tai palveluista.

Läpivienti bannerissa otsikossa
Normaalikokoinen 728-banneri, jossa on aktiivinen linkki, joka sijaitsee sivuston jokaisella sivulla, suoraan otsikossa, mikä lisää sen napsautettavuutta. Asumiskustannukset ovat 2000 ruplaa kuukaudessa.

Kautta banneri oikeaan sarakkeeseen
Banner 240 leveys ja korkeus 100 - 400px aktiivisella linkillä sijaitsevat oikealla sarakkeessa olevasta ensimmäisestä näytöstä jokaisella sivuston sivulla. Kustannukset 1000 ruplaa kuukaudessa 100px: n bannerikorkeuteen, plus 300 jokaista 100px: tä kohti.

A-bannerin oikeassa sarakkeessa "Mainokset" -osiossa
Jokaisen sivun oikeassa sarakkeessa oleva banneri, jonka leveys on 240 ja korkeus 400px, on yli 400 sivua. Esimerkiksi pystysuunnassa voi liikkua pystysuunnassa siten, että autokauppaan liittyvä mainos on autojen myynnin mainosten vieressä. 400 ruplaa kuukaudessa ilman aktiivista linkkiä, 800 ruplaa, joilla on aktiivinen linkki.

Muut mainosvaihtoehdot sivustossa
On olemassa muita vaihtoehtoja mainosjulisteiden sijoittamiselle sivustoon, tiettyihin sivuihin, kuten mainontaan taksilla sivuilla, joilla on linja-aikataulu jne. Sekä mainosluonteisten tavaroiden sijoittamisesta. Valmis harkitsemaan kaikkia ehdotuksiasi.

Tietoja sivustosta "Option-52"

Sivusto luotiin yli viisi vuotta sitten. Julkaistu uutisia, viitetietoja, yksityisiä ilmoituksia. Sivusto on saavuttanut suuria asemiaan. Hyvin indeksoitavat hakukoneet.
Temaattinen indeksi viitaten sivuston tänään -

Kuinka tehdä rahaa vuokraus mainostaulut

Mainostoiminta eri markkinoiden taloudellisesta tilanteesta riippumatta on johdonmukaisesti kysyntää eri ryhmiin kuuluvien yrittäjien keskuudessa. Mainostaulut antavat mahdollisuuden kasvattaa liiketoiminnan kasvua, houkutella uusia asiakkaita ja lisätä brändin tunnettuutta. Ulkomainonta ei menetä asiaankuuluvuuttaan, uuden suunnittelun löytöjen ja ratkaisujen ansiosta, mainostaulut herättävät huomiota, muistuttavat yrityksen tai mainostetun tuotteen nimeä.

Jos haluat järjestää mainostaulut vuokralaisiksi, sinun on saatava useita mukana toimitettavia asiakirjoja kunkin mallin asennusta varten. Tärkein sääntelylainsäädäntö on mainontaa koskeva laki, jossa määritellään säännöt ja menetelmät tiedon välittämiseksi kohdeyleisölle.

Ulkomainonta yrityksessä

Liiketoiminta mainostauluissa sisältää kolme keskeistä näkökohtaa:

 • etsiä ja houkutella uusia asiakkaita;
 • etsimään uusia paikkoja levytilaa varten;
 • rakenteiden ylläpito ja niiden turvallisuuden varmistaminen.

Ensisilmäyksellä voi näyttää siltä, ​​että mainostilaa vuokrattavalle yritykselle voi tehdä rahaa ilman vakavia investointeja, mutta tämä on täysin väärä lausunto.

Liiketoimintasuunnitelma: ulkona mainonta

Ulkomainontayrityksen liiketoimintasuunnitelma auttaa ottamaan huomioon tämän liiketoiminnan kaikki osa-alueet ja optimoimaan kustannukset. Sen tulisi koostua seuraavista osista:

 • taloudellisen tilanteen analysointi ja kilpailijoiden arviointi;
 • oikeudelliset näkökohdat;
 • markkinointitutkimus;
 • palvelukuvaukset;
 • kuvaus toimipisteen sijainnista ja toimistosta asiakkaiden kanssa työskentelyyn;
 • yksityiskohtaiset kustannusarviot;
 • kannattavuuden laskeminen ja ennakoitu voitto.

Voit luoda tämän asiakirjan sekä itsenäisesti että ottamalla yhteyttä erikoistuneeseen organisaatioon. Se kootaan erikseen jokaiselle yritykselle ottaen huomioon alueen erityispiirteet ja tulevan liiketoiminnan budjetin.

Oikeudelliset näkökohdat

Toiminnan aloittaminen riittää hakea verotuspalvelua asuinpaikassa ja saada yksittäisten yrittäjien rekisteröintitodistus. Se myönnetään viiden työpäivän kuluessa passiin ja oikein täytettyyn hakemukseen.

Erityisluvasta ulkoisen mainonnan kanssa ei tarvita. Oikeudellisesta näkökulmasta johtuvat vaikeudet voivat kuitenkin alkaa suojien asennuksella. Mainontaa koskevan lain mukaan he eivät saa rikkoa kaupungin arkkitehtonista kokonaisuutta.

Jos asennus tapahtuu kunnallisella maalla (ja useimmiten näin on), on saatava lupa mainostorakenteen asennukseen. Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä kuntaan, tekemällä sopimuksen ja maksamalla valtionvelan.

Rakennusten asentamiseksi julkisivujen julkisivuihin on myös hankittava rahastoyhtiön omistajilta lupa ja solmittava sopimus ja maksettava kuukausittain tietty summa rakennuksen asukkaiden yhteisen omaisuuden käyttämiseksi.

Palvelun kuvaus

Ulkomainen mainostoimisto on erittäin erikoistunut mainosyritys. Kuitenkin sen puitteissa on useita palveluluokkia:

 • mainosrakenteiden asentaminen tielle;
 • asentaa lightboxes kaduilla;
 • palomuurien asentaminen;
 • ulkovideon mainonnan sijoittaminen;
 • bannerin tekeminen jne.

Mainostaulut bannereilla ovat edelleen suosituimpia: tämä johtuu alhaisista kustannuksista bannerin tekemisessä, toisin kuin video ja valtava valikoima paikkoja.

laitteet

Jotta pystyt tuottamaan mainosrakenteita itsenäisesti, sinun täytyy vuokrata melko suuri huone, noin 100-150 m². Sen pitäisi sijaita:

 • katkaisukoneet;
 • teollisuuden hitsauskoneet;
 • porat, männyt ja muut käsityökalut.

Tarvitset myös asuntovaunun, jossa on erityinen tikkaat ja kiipeilyvarusteet rakennuksen asennukseen ja kokoonpanoon. Lisäksi tarvitset painokoneen, jolla voit tehdä bannereita.

Ulkomainontaan on mahdollista avata ilman tuotannon organisointia rakenteiden valmistukseen.

Tietenkin kolmansien osapuolten palveluihin turvautuminen osoittautuu kalliimmaksi, mutta ottaen huomioon kaikki tuotantokustannukset, ero ei ole niin huomattava. Lisäksi kilven vuokraaminen tulevaisuudessa kattaa sen valmistuksen kustannukset.

Etsi asiakkaita

Aloitusyritykselle tarvitaan 1-2 asiakaspalvelun asiantuntijaa, ja tulevaisuudessa henkilöstö kasvaa. Nämä johtajat etsivät asiakkaita, järjestävät jakelua ja voivat milloin tahansa päättää sopimuksesta, joka koskee tavanomaisen vuokrasopimuksen tavoittelua olevan mainosrakenteen asentamista ja käyttöä strategisen kumppanin kanssa.

On syytä kiinnittää huomiota mainostoimistojen toimintaan, jotka pienten komission puolesta toimivat välittäjinä suuryritysten ja urakoitsijoiden välillä. Älä tietenkään unohda käyttää omia resurssejasi - mainostauluja, mainostamaan organisaatiota.

kannattavuuden

Yrityksen kannattavuuden laskemiseksi sinun on ensin arvioitava organisaation kustannukset:

 • laitteiden asennus - noin 1 miljoonaa ruplaa;
 • Toimistotilojen vuokraus- ja tuotantotilat - 80 tuhatta ruplaa kuukaudessa;
 • palkansaajien palkka (8 henkilöä) - 300 tuhatta ruplaa kuukaudessa;
 • kulutustarvikkeet - 50 tuhatta ruplaa kuukaudessa;
 • muut kulut - 50 tuhatta ruplaa kuukaudessa.

Yhteensä kuukausittaiset kulut ovat 500 tuhatta ruplaa. Mainostamisen kustannukset 1 mainostaululla viikolla keskimäärin 15 tuhatta ruplaa. 30 kilpien kuukausittaiset tulot ovat noin 1,5-1,8 miljoonaa ruplaa. Siten voitto on noin 1 miljoonaa ruplaa.

Mainoslaulujen asennusta koskevat säännöt

Taulutelevision asentaminen tielle on suoritettava kaikkien turvallisuussääntöjen mukaisesti ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi on edelleen epävirallisia sääntöjä, joiden noudattaminen mahdollistaa suojien sijoittamisen edullisimpiin paikkoihin ja niillä on korkeimmat tulot.

On varmistettava kilven visuaalinen saatavuus. Jos asennus tapahtuu talvella, on tarpeen säätää lehtien puiden mahdollisesta esiintymisestä lämpimissä kuukausissa, mikä sulkee tarkistuksen.

Mainosmateriaalin valinta mainoslehdessä kohdeyleisön sisällön mukaan sijainnin alueella. Potentiaalisten asiakkaiden analyysi löytää nopeasti kilven oikeat vuokralaiset.

Suojuksen sijoittaminen tielle on otettava huomioon liikenteen tiheys: jos liikenneruuhkat kerääntyvät usein kadulle, ajurit näkevät usein kuvan. Ja jos risteys on vaikeaa, liike on nopea, niin mainonnalla ei ole mitään järkeä.

Jos haluat asentaa jokaisen yksittäisen kaupungin, sinun on tutkittava erikseen maastoominaisuudet, yleisö ja visuaalinen havainto.

Top