logo

ammatillinen peruskoulu ammatillinen koulu 108

a. Bashkortostanin tasavallan Novobelekatay

GAOU NPO PU -johtajan numero 108

Hyväksyttiin kokouksessa

Neuvosto GAOU NPO PU numero 108

protokollanumero ___ ____ 20__g.
Ruokasaliasetukset

1.1. Tässä säännöksessä määritellään ruokalan tarkoitus, tavoitteet, tavoitteet, tehtävät, oikeudet, vastuut ja perusteet.

1.3. Ruokasali on organisaation itsenäinen rakenteellinen yksikkö tai osa hallinnollista ja taloudellista palvelua, joka raportoi suoraan organisaation päällikölle ja sijaiselle. johtaja.

1.4. Toiminnassaan ruokasali ohjaa nykyistä lainsäädäntöä, määräyksiä ja metodologisia aineistoja organisaation ja tämän järjestelyn catering-, organisaatio- ja hallinnollisten asiakirjojen järjestämiseen.

1.5. Ruokalojen toiminta toteutetaan nykyisen ja pitkän aikavälin suunnittelun, komennon ykseyden yhdistelmänä ratkaistakseen esimiestyötä ja kollegiaalisuutta keskustellessaan heitä, työntekijöiden henkilökohtaista vastuuta heidän virallisten tehtäviensä asianmukaisesta suorittamisesta ja tietyistä ohjeista ruokalan päästä.

1.6. Päällikön ja muiden ruokaloiden työntekijät nimitetään ja erotetaan organisaation johtajan määräyksellä Venäjän federaation voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

1.7. Ruokalan pään ja muiden työntekijöiden pätevyysvaatimukset, toiminnalliset tehtävät, oikeudet ja vastuu määräytyvät organisaation johtajan hyväksymien työnkuvausten mukaan.

1.8. Ruokasali johtaa johtajaa, joka nimitetään sellaisen henkilön asemaan, jolla on vähintään yhden vuoden keskiasteen ammatillinen koulutus ja työkokemus vähintään yhden vuoden opinnot tai peruskoulutus ja työkokemus vähintään kolmen vuoden erikoisalana.

1.9. Ruokailupäällikkö:

- hallinnoi kaikkia ruokalajeja, on henkilökohtaisesti vastuussa ruokalajeihin liittyvien tehtävien ja tehtävien oikea-aikaisesta ja laadukkaasta toteutuksesta;

- hoitaa tehtäviensä (suunnittelun, organisoinnin, motivaation, valvonnan) toimivaltansa puitteissa, tekee päätökset, jotka ovat pakollisia kaikkiin ruokalajeihin;

- jakaa toiminnalliset tehtävät ja erilliset tilaukset ruokalatun työntekijöiden keskuudessa, määrittelee vastuun laajuuden ja tekee tarvittaessa ehdotuksia organisaation johtajalle muuttavien alaisten työntekijöiden työnkuvausten muuttamisesta

- tekee organisaation johdolle ehdotuksia ruokalan työn parantamiseksi, optimoimalla sen rakenne ja henkilöstön koko;

- osallistuu ruokalatustoiminnan perspektiiviin ja nykyiseen suunnitteluun sekä tilausten, tilausten ja muiden asiakirjojen valmisteluun, jotka liittyvät ruokalajeihin tehtäviin tehtäviin ja tehtäviin;

- ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin aineellisen, teknisen ja informaatiotuen, työolojen parantamiseksi ja ruokaloiden työntekijöiden ammatillisen koulutuksen lisäämiseksi;

- osallistuu ruokalassa olevan henkilöstön valintaan ja sijoittamiseen, tekee järjestön johdolle ehdotuksia kurinpitotoimenpiteiden edistämisestä ja asettamisesta kurinalaisille työntekijöille, lähettämällä heidät uudelleenkoulutukseen ja jatkokoulutukseen;

- parantaa työntekijän työmotivaation järjestelmää ruokalassa;

- valvoo tehtäviensä hoitamista hänen alaisensa alaisten työntekijöiden välillä, työtaistelun noudattamisen ja koko ruokalan toiminnan.

1.10. Ruokalan pään poissa ollessa hänen tehtäviään hoitaa hänen sijaisensa (jos sellainen on) tai joku muu työntekijä, joka on nimetty organisaation johtajan järjestämällä.

1.11. Kantaryhmän päällikön tai hänen tehtäviensä suorittajalla on oikeus allekirjoittaa ruokalauseen puolesta lähetetyt asiakirjat toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

1.12. Ruokasali hoitaa toimintaansa yhteistyössä muiden organisaatioiden palveluiden ja rakenteellisten yksiköiden kanssa sekä sen osaamisen kanssa kolmannen osapuolen organisaatioiden kanssa.

1.13. Virkamiesvirheiden puutteellisesta suorittamisesta ja työtaistelun rikkomisesta, ruokaloiden työntekijät ovat vastuussa sovellettavan lain mukaisella tavalla.

1.14. Organisaation päällikkö hyväksyy ruokalan nykyisen aseman, rakenteen ja henkilökunnan.

2. Ruokasalin päätehtävät

2.1. Puolivalmiiden tuotteiden ja eräiden elintarviketuotteiden myynti (lupa).

2.2. Laadukas tuotantotehokkuuden ja palvelukulttuurin takaaminen, uusien laitteiden ja teknologioiden käyttöönotto, edistykselliset palvelut ja työn organisointi, myös nykyaikaisen tietotekniikan avulla.

2.3. Kehittäminen ja toimittaminen ruokalaa tuotannon, talous-, kauppa- ja palvelutoiminnan parantamista koskevien ehdotusten hallinnoinnille.

2.4. Muiden tehtävien ratkaiseminen organisaation tavoitteiden mukaisesti.

3. Ruokasalin päätoiminnot

3.2. Laadukas ruoanlaitto ja korkea asiakaspalvelukulttuuri.

3.3. Elintarviketuotannon, kaupan ja palveluprosessin ajankohtainen tarjonta.

3.4. Tutkimus catering-tuotteiden kysynnästä.

3.5. Kirjanpito ja ajankohtainen raportointi ruokalatojen tuotannosta ja taloudellisesta toiminnasta, olemassa olevien lomakkeiden ja maksujärjestelmien asianmukainen käyttö sekä työvoiman kannustimet.

3.6. Ruoan laadun valvonta, kaupan sääntöjen noudattaminen, hinnoittelu ja työvoiman suojelua koskevat vaatimukset, työ- ja tuotantokurssit, hygienian ja teknisen kunnon sekä kaupan ja palvelualojen tilat.

3.7. Toteutetaan muiden tehtävien puitteissa toimivien organisaatioiden tavoitteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Oikeudet ja vastuu

- vastaanottaa asiakirjoja ja muita tiedotusmateriaaleja, jotka organisaatio vastaanottaa toimintansa profiilina perehdyttämiseen, järjestelmälliseen rekisteröintiin ja käyttöön työssä;

- pyytää ja vastaanottaa tietoja organisaation johtajilta ja sen rakenteellisista osa-alueista, jotka ovat välttämättömiä sille osoitettujen tehtävien ja tehtävien suorittamiseksi;

- tehdä ehdotuksia ruokaloiden ja koko organisaation muotoilun ja toimintatapojen parantamiseksi;

- osallistua henkilöstön valintaan ja sijoittamiseen heidän toimintansa mukaan;

- tehdä organisaation johtoa koskevia ehdotuksia taitojen parantamiseksi, rohkaista ja määrätä seuraamuksia ruokaloiden työntekijöille;

- osallistua kokouksiin, kun tarkastellaan ruokasalin osaamiseen liittyviä asioita.

4.2. Ruokasali on henkilökohtaisesti vastuussa:

- ruokalan työn organisointi, toimeksiantojen, tilausten, korkeimpien johdon antamien ohjeiden ajallinen ja pätevä toteuttaminen, nykyiset säädökset niiden toiminnan profiilissa;

- aineellisten, taloudellisten ja inhimillisten voimavarojen järkevä ja tehokas käyttö;

- työpanos ja toimeenpanoväline kanttiin, työntekijöiden suorittamat toiminnalliset tehtävät;

- sisäisten määräysten, terveys- ja epidemiologisten järjestelmien, paloturvallisuuden ja turvallisuustekniikan työntekijöiden noudattaminen;

- ylläpitää nykyisten sääntelyasiakirjojen asettamia asiakirjoja;

- antamalla säädetyssä muodossa luotettavat tilastotiedot ja muut tiedot ruokasalin toiminnasta;

- ruokalomme valmius työskennellä hätätilanteissa.

Ruokasalin tavoitteet ja tavoitteet

Kuluttajavalmisteiden tuottamiseen tähtäävien yritysten päämäärät ja tavoitteet määräytyvät CC "TsTP": n ja tulevien yritysten perustajina, joita tukevat ja täydentävät sekä perustajat että yritysten johtoryhmät. Yhtiön tavoitteena on tuottaa ja myydä korkealaatuisia elintarvikkeita ja valmiita aterioita luonnon raaka-aineista ja nykyaikaisista elintarviketuotantoteknologioista.

Yritysten tavoitteena on luoda vaihtoehto keinotekoisen koostumuksen ja epäilyttävän alkuperän tuottamien heikkolaatuisten tuotteiden massatuotantoon, kotitekoisen lähestymistavan käyttöönotto pienissä ja pienissä yrityksissä, kun otetaan huomioon maukkaat ja tuoreet elintarvikkeet.

Uuden tuotantolaitoksen tavoitteena on seurata tarkasti kehittynyttä tuotantoteknologiaa ja seurata jatkuvasti lopputuotteen laatua seuraamalla mottoa "valmistaudumme sekä itseemme että lapsemme".

Yhtiön tavoitteena on kaupungin kulinaaristen instituutioiden elvyttäminen supermarketeissa ja erillisissä rakennuksissa, uusien nykyaikaisten lähestymistapojen käyttöönotto elintarviketuotannon hallinnassa, uusien laatuvaatimusten käyttöönotto vasta valmistetuille tuotteille ei säilöntäaineita.

Yritysten ryhmän tehtävänä on tiivistää CC "TSTOP" -kokemus, luoda tuotantoprosesseja "automaattisen laadunhallinnan" tasolle, viljellä terveellistä ruokailutapaa ja luoda uusi yrityskulttuuri catering - "laatu on tärkeämpää kuin nopea voitto".

Yritykset myyvät tuotteita tuotenimellä "Great!". Yrityksen nimi on seuraava moraalinen ja psykologinen viesti:

- "Suuri!" Siis me valmistelemme kulinaarisia ruokia. "Olemme vain hyvää ruokaa!"

-"Great!" Onko merkki siitä, että valmistelemme maukasta, terveellistä ja terveellistä ruokaa;

-"Great!" Onko sana, joka kantaa vain positiivista energiaa. On mahdotonta kuvitella yhtä negatiivista yhdistymistä sanaan "Great!"

"Terve!" -Yritysten tavoitteena on tehdä maukkaista ja terveellisistä elintarvikkeista yleisesti saatavilla, luomaan kaikille väestöryhmille suunnattu catering-yritysten järjestelmä. Luo eri muodoissa olevia yrityksiä (tuotantoalueita ja -määriä), mikä takaa nopeimman ja kätevän yrityksen tuotteiden hankinnan.

Yrityksen strategiset tavoitteet "Suuri!" Kattavat seuraavat catering-segmentit:

-oppilaiden ravitsemus kouluissa;

-viralliset ateriat suurissa yrityksissä ja toimistoissa (ruokailupalvelut ruoanlaittoon);

-pikaruokaa;

-elintarvikkeet valtiollisissa ja julkisissa laitoksissa;

-katu nopea kuuma aterian;

-korkealaatuisten luonnonmukaisten puolivalmiiden tuotteiden tuotanto pieninä määrinä.

"Zdorovoy!" -Ryhmän tehtävänä on luoda korkeatasoinen tuotanto seuraaville tuotteille:

-korkean gastronomian tuotteita kohtuulliseen hintaan

Yhdistyneen kuningaskunnan "Great!" Luomat tehtävät:

I. Yritystukijärjestelmän keskittäminen. Raaka-aineiden, kulutushyödykkeiden teknisten materiaalien, vaatteiden, työkalujen ja varusteiden keskittäminen. Elintarvikkeiden raaka-aineiden hankintasopimusten tekeminen. Saamisten ja factoring-ohjelmien optimointi.

II. Keskeneräisten tuotteiden, lopputuotteiden liikevaihdon kasvu, ohjelman käyttöönotto tasapainon nopeaan toteuttamiseen Varastojen pienentäminen, tehostaminen ja työn tehostaminen tuotannon kuormituksen rytmittämiseksi

III. Täytäntöönpano kustannustenalennusohjelmat Valmiiden tuotteiden kaikissa yrityksissä, viemällä tuotevalikoimaa tavaroiden raaka-aineista alhaisen ja keskitason kustannusten, käyttöönotto sisältävien elintarvikkeiden vähiten lihaa / kalaa / sienet ja eniten säilykkeiden ja vihanneksia. Kausivaihteluiden vaihtojärjestelmän virheenkorjaus.

IV. Palvelun laatua koskevan ohjelman käyttöönotto ja asiakkaan kiinnostuksen lisääminen. Kehitetään ohjelma Erikoisten bonuksia, osakkeita, liikelounaille (markkinoita työntekijöiden lähiseudun yrityksistä jne) Työ löytää mahdollisia asiakkaita lähellä toimistot, laitokset - Working houkutella ihmisiä palvelualalla toimielimissä.

V. Toimialan lisääntyvä liikevaihto ja tuotantokapasiteetti. Pikapalvelujärjestelmän testaaminen.

VI. Taloudellisen ja taloudellisen valvonnan toteuttaminen kulinaarisia tuotteita tuottavien ja myytävien yritysten ryhmän kaikkien liiketoimintayksiköiden toiminnasta.

VII. Yritysten oikeudellisen verotuksen optimointijärjestelmän käyttöönotto.

Kehitysstrategian kehittäminen, liiketoiminnan laajentaminen, replikaation hankkeen valmistelu.

Ravintolan "Jan Primuksen" työn päätavoitteet ja tavoitteet

Ravintola on yksi 7 ravintolaa, jotka sijaitsevat belgialaisen keittiön verkossa Moskovan eri osissa. Ravintolan erityispiirteet perustuvat asiakkaiden tarpeiden tyydyttämiseen, miellyttävän navigoinnin aikana, kodin sisustamiseen, herkulliseen ruokaan, elävään musiikkiin ja vilpittömään viestintään. Belgian keittiön laitosta Belyaevossa avataan aivan ensimmäinen ravintolan ketju.

Ravintolan tärkein tavoite on varmistaa, että asiakkaat ovat aina tyytyväisiä ja ravintolassa on voittoa.

Ravintolan "Jan Primus" tavoitteet ovat:

1 - täyttävät asiakkaiden tarpeet laadukkaassa palvelussa;

2 - aina tuoreita ja maukkaita ruokia;

3-tulojen on ylitettävä ravintolan kustannukset;

4-vuokrata ainoastaan ​​pätevää henkilöstöä;

5-täyttävät kaikki verotuspalvelujen ja terveysasemia koskevat standardit;

Rakennuksen rakenne sisältää: teollisuustilat, hallintotilat, henkilöstön asuintilat, myyntialueet, aulan.

Tuotantotilojen koostumus sisältää: kuuma kauppa, kylmäkauppa, puolivalmiiden tuotteiden viimeistelytyökalu, vihanneskauppa, keittiö- ja ruokailuvälineet. Hallintotoimistoihin kuuluu johtajan toimisto, kirjanpito. Kotitaloustiloihin kuuluu pukuhuone henkilökunnalle, suihku ja wc-tiloihin.

Ravintolan sisäänkäynnin aulassa. Vaatehuoneessa on: vaatekaappi, vartija. Ravintolan myyntialueella on optimaalinen mikroilmasto, johon kuuluu ilmastointijärjestelmä.

Ravintola "Yan Primus" on avoin ravintola-alan yritys, joka tarjoaa kuluttajille laajan valikoiman monimutkaisia ​​valmisruokia sekä vodkaa, tupakkaa ja makeisia. Palvelun korkea taso yhdistyy vapaa-ajanvierailijoiden järjestämiseen.

Ravintola "Jan Primus" järjestää vastaanottoa, perhejuhlia, banketteja ja teemailtoja. Ravintolan tärkeimmät kävijät ovat läheisten alueiden asukkaat ja läheisten toimipisteiden työntekijät. Kuluttajia palvelevat tarjoilijat, baarimestarit, jotka ovat saaneet erikoiskoulutusta.

Ateriat ja juomat valmistaa erittäin ammattitaitoiset kokit ja baarimestarit. Henkilöstöllä on univormut ja yhtenäiset kengät. Palvelun käytäntö sisältää laitteen perheen illalliset. Tätä tarkoitusta varten luotiin erikoisvalikko lapsille (lasten menu), jossa tarjotaan ruokia, jotka saattavat kiinnostaa lapsia heidän nimensä ja muotoilunsa vuoksi. Ravintolassa "Yan Primus" on tavallisen merkin lisäksi kevyt merkki, jossa on design-elementtejä.

Siinä tapauksessa, että ravintola on saavuttanut kaikki tavoitteet ja tavoitteet, ravintola ja vieraat ovat tyytyväisiä.

Organisaation hallintorakenne ravintolassa "Jan Primus"

Ravintolan hallintorakenne on yhteenliitettyjen organisaatioyksiköiden tai yksiköiden yhteenliittymä ja alistuminen, jotka suorittavat tiettyjä toimintoja. Rakenteen elementti on johtoryhmä, joka on työntekijöiden ryhmä, joka yhdistää yhden tehtävän ratkaisun - täyttämään kuluttajien vaatimukset. Tämän ryhmän päällikkönä on päällikkö, joka hoitaa hallintotoimintoja hänelle uskotun juoneen (tässä tapauksessa ravintolassa "Jan Primus"). Ravintolaryhmän päällikkönä on hallinto.

Hallinto - henkilöstöryhmä, joka johtaa työvoiman osaavan ravintolapäällikön johtajaa. Se hoitaa ryhmän toimintaa sen oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti. Näitä ovat:

1. Ravintolan "Yan Primus" (D. Shitov) yleinen johtaja vastaa kaikkien kaupan ja tuotantotoimien organisoinnista ja tuloksista, seuraa ravintolan kaupallisen, taloudellisen ja rahoituksellisen indikaattoreita koskevan suunnitelman toteuttamista. Hän vastaa vierailevien vierailijoiden kulttuurista, tuotteiden laadusta, kirjanpidon ja valvonnan tilasta, varallisuuden turvallisuudesta ja työlainsäädännön noudattamisesta. Ravintolan johtaja päättää henkilökohtaisesti henkilöstön valinnasta ja sijoittamisesta.

2. Tuotannon johtaja vastaa tuotantoyksiköiden (Skorukhin V.V.) toiminnasta. Hän tutkii kulutuskysyntää; varmistaa raaka-aineiden järkevän käytön ja järjestää raaka-aineiden kulinaarisen jalostuksen korkeatasoisten ruokien kypsytystekniikan sääntöjen mukaisesti; varmistaa hygieniaa, terveyttä ja turvallisuutta koskevien tuotantosääntöjen noudattamista; toimittaa tilintarkastuskeskukselle kerättyjä tietoja varasto-osuuksien käytöstä.

3. Kokki (Skorotukhin VV) järjestää ja valvoo tuotannon työtä. Toiminnan pääsuunnat ovat: valikon muodostaminen; tarvittavien raaka-aineiden suunnittelu ja valinta; ruoanlaitto- ja tarjoiluastioiden laadunvalvonta; raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja valmiiden tuotteiden varastoinnin valvonta; valmennukset tuotannon ja hallin henkilöstön kanssa; tuotannon muutosten käyttöönotto. Kokki raportoi tuotantopäällikölle.

4. Ravintolan "Jan Primus" -edustajat ovat kokouksen tekijöitä. Esimiehet on nimetty pätevin kokkeiksi. Sotilas suorittaa erikoistyöhönsä ja samalla suorittaa useita tehtäviä, jotka liittyvät keittiössä sijaitsevan prikaatin työn organisointiin.

5. Teknillinen insinööri (Samarin V.D.) johtaa ravintolan suunnittelu- ja kunnossapitopalvelua. Hän valvoo ruoanvalmistusteknologiaa, käytettyjä raaka-aineita ja puolivalmiita tuotteita sekä valmistelee teknisiä ja teknologisia karttoja kullekin lautaselle.

6. Päätilintarkastaja (Makerova MA) organisoi yrityksen kirjanpito-, talous- ja rahoitustoiminnan ja valvoo aineellisten, työvoima- ja taloudellisten resurssien taloudellista käyttöä sekä yrityksen omaisuuden turvallisuutta. Se laatii kirjanpitolainsäädännön mukaisesti yrityksen rakennetta ja ominaispiirteitä koskevan kirjanpitopolitiikan tarpeesta varmistaa sen taloudellinen vakaus.

7. Teknologian varajohtaja varmistaa tarvittavien laitteiden tuotannon, valvoo yrityksen kaikkien teknisten laitteiden luotettavuutta ja tekee myös toimenpiteitä virheiden poistamiseksi.

8. Osastopäällikkö (Varennikova EA) toimittaa tuotannon ja palkin tarvittaviin tuotteisiin, raaka-aineisiin ja puolivalmiisiin tuotteisiin.

9. Salienhallinta (Arkhipova A.V.) tai päämies. Sen päätehtävänä on työskennellä vieraiden ja henkilökunnan kanssa tavata ja tervehtiä vieraita hallita hallin valmistelua palvelun ja varmistaa korkean myynnin. Tarjoilija ja baarimestari.

Jan Primus -ravintolan talous- ja rahoitustoiminta

Jan Primus -ravintolan avaaminen johti alueen merkittäviin sosioekonomisiin tuloksiin:

-uusien työpaikkojen luominen;

-tarjota väestölle uusia mahdollisuuksia laadukkaaseen vapaa-ajanviettoon kotona;

-ravitsemuksen koulutus;

-paikallisen talousarvion tulopohjan laajentaminen;

-kilpailuympäristön kehittäminen;

-infrastruktuurin kehittäminen;

-ravintolan vieressä olevien alueiden hoidon laadun parantaminen;

Kun tarkastelemme vuoden 2013 tilinpäätöstä, voimme päätellä tämän liiketoimintaprojektin "Yan Primus" menestyksestä ja takaisinmaksusta, ravintola tekee voittoa. Vuoden 2013 viidentenä vuotena myyntituotot olivat 3 560 000 ruplaa. Pääasialliset kulut olivat 2 299 000 ruplaa, joista 37 prosenttia on palkansaajia. Palvelujen kustannukset ovat 789 000 ruplaa eli 35 prosenttia kaikista kustannuksista. Myynnin kulut - 536 000 ruplaa. (24%). Muut hallintokulut - 108 000 ruplaa. (4%). Muut kulut - 79 000 ruplaa. (3,5%).

Näiden indikaattoreiden analysoimiseksi voidaan väittää, että tärkeimmät menot ovat palkat. Suorat välittömät kustannukset suoritetuista palveluista aiheutuvista kustannuksista. Myynnin kulut ovat kolmannella sijalla. Myyntivoitto oli 1 301 000 ruplaa. Kannattavuus oli 57%, mikä on erittäin hyvä indikaattori. Kokonaiskustannukset ovat 3,600,000 ruplan liiketoiminnan luominen ja kehittäminen. ravintola maksaa vähemmän kuin 3 vuotta. Tämä luku ei sovi ravintola Jan Primuksen ehdotettuun liiketoimintasuunnitelmaan, jossa takaisinmaksuaika on 2 vuotta. Ainoa tapa lisätä voittoja on vähentää kustannuksia.

1. Kun palkanmaksua (palkat) alennetaan 20% (palkka 660800 ruplaa) voitto = 3,560,000-789,000-536,000-108,000-660,800 = 1,466,200 ruplaa.

2. Kun kustannuksia alennetaan esimerkiksi vähentämällä kustannuksia materiaaleista 30% (kustannus 552,300 ruplaa), voitto on 1 537 700 ruplaa.

3. Kun kaupallisia kuluja vähennetään 15 prosenttia (455 600 ruplaa), voitto = 3,560,000-789,000-455,600-934,000 = 1,381,400 ruplaa.

4. Kun kaikki tärkeimmät kustannuserät optimoidaan, voitto voi olla 1 783 300 ruplaa.

Laskelma: myyntivoitto = 3 560 000-552 300-455 600-660 800-108 000 = 1 783 300 ruplaa.

Näin ollen suunnitellulla myyntivoiton tasolla ravintola voi maksaa 2 vuotta ja 4 päivää. Tämä tulos vastaa liiketoimintasuunnitelman takaisinmaksuaikaa. Tällä hetkellä ravintola-alan Jan Primus -ravintolassa ei aina ole hyötyä taloudellisen tuloksen hyödyntämisestä johtuvasta johdon muutoksesta johtuen, sillä taloudellinen ja taloudellinen tilanne on nousussa ja laskussa.

Ravintola Jan Primuksen markkinointitoiminta

Yan Primus -projektin tavoitteena on saada korkeat kannattavuusluvut ja varmistaa, että ravintola on laajalti tunnettu. Jan Primus -ravintolan perusperiaatteet - laatu kaikessa, innovatiivinen muotoilu ja kuva, keskittyvät kuluttaja-segmenttiin, jonka tulot ovat "keskimääräistä suuremmat". Hanke on ainutlaatuinen Moskovan ravintolamarkkinoilla. Toisin kuin absoluuttinen enemmistö ravintoloista, hanke pyrkii tuhoamaan vakiintuneet näkemykset kohti ravitsemis- ja vapaa-ajan toimintaa Belgiassa.

Hanke perustuu ravintolaan, jossa on belgialaista pub-tyylistä arkkitehtuuria, joka on uusi Venäjän aluemarkkinoille. Painopisteenä on näiden täydentävien elementtien yhdistäminen yhdeksi ravintolakokonaisuudeksi, joka on ihanteellinen paikka viettää vapaa-aikaa hyödyksi mielen, kehon ja sielun puolesta, paikka, jossa tunnet koko Belgian ilmapiirin.

Hanke on suunniteltu paikkaksi, jossa voit nauttia kirjoittajan palveluista, ainutlaatuisista ruokalajeista, belgialaisesta oluesta ja vilpittömästä ilmapiiristä. Ravintola on paikka, jossa voit viettää

Suunnittelija, johtaja, päällikkö ja kokit maksimoivat Belgian kansan teeman: huonekalut ja istumajärjestelyt on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman mukavasti ja mukavasti asiakkaita, joilla on tilaa pöydien välille; Ravintola-klubimerkinnän ja yritysidentiteetin käsite on kehitetty; ravintolan kokkeja mukautti hieno ruokakulttuuri Belgiassa asuvien kansojen ruokia. Ravintolan keittiössä on tärkeä paikka omissa leivonnaisissaan valmistetuissa jälkiruoissa. Myös luotu menu "terve", "kasvissyöjä", "lasten", "juhla" ja "buffet"; on kehitetty yritysrakenne innovaatioiden tuottamiseksi, moderni henkilöstön rekrytointiteknologia on luotu; innovatiivista bonusjärjestelmää on kehitetty työntekijöiden aineelliseen motivaatioon; Palvelua ja vieraanvaraisuutta varten on kehitetty koulutusohjelma; keittiön laadunvalvonnassa on mukana ulkomaisia ​​kokin konsultteja; laitteet, inventaariot, sisustustarvikkeet täyttävät nykyaikaiset vaatimukset, sopimukset on tehty palvelujärjestöjen kanssa ylläpitoa varten; on laadittu mainoskampanjoita koskeva ohjelma ja vuosien 2014-2015 tiedotussuunnitelma; "klubipäivien" temaattisia ohjelmia on kehitetty venäläisten pop-tähtien kanssa;

Asiakasuskollisuusohjelma

Kehitettiin klubikorttijärjestelmä. "Kumulatiivinen kortti" myönnetään kaikille asiakkaille ensimmäisellä käyntikerralla, vaihdetaan "hopeakortiksi", joka tarjoaa 5%: n alennuksen, jos koko vuoden laskujen määrä on 35 000 ruplaa. (tai 25 000 ruplaa 3 kk) tai jos maksat yhden kerran laskun kahdelle henkilölle, määrä ylittää 5000 ruplaa. Golden Card tarjoaa 10%: n alennuksen 50 000 ruplan kertymisestä kortille. vuodessa tai juhla-aikana 50 000 ruplaa. "Platinum VIP-kortti" oikeuttaa 15%: n alennukseen ja etuja, kun valitset juhlatilaisuuden ja muut ravintolan tarjoamat palvelut, annetaan kuuluisille vierailijoille sekä säännöllisille asiakkaille, kun he keräävät 100 000 ruplaa kortille. vuodessa sekä juhla-aikana 200 000 ruplaa. enintään 50 henkilöä. Yksittäisiä kanta-asiakasohjelmaa on kehitetty avainasiakkaille.

Syyskuusta 2014 alkaen on tarkoitus käynnistää bonusohjelma yhdessä muiden alueen yritysten kanssa, jotka toimivat samassa segmentissä, mutta eri aloilla.

Kahden vuodenajan on tarkoitus olla "lämmin" ja "kylmä". Kylmäkaudella (lokakuu, marraskuu, joulu, tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu) tärkeimmät kuluttajat ovat lähistöllä sijaitsevien vähittäiskauppa- ja toimistokompleksien työntekijöitä sekä vierekkäisten kaupunkien asukkaita. Kerran kuukaudessa suunnitellaan järjestettävän "klubipäivät", jonka liput jaetaan etukäteen säännöllisille asiakkaille. Päivittäisten lounaiden ja illallisten sekä bankettien tuotot ovat suunnilleen samat. "Lämmin" kausi on suunniteltu palvelemaan vieraita muilta kaupungeilta ja mailta, jotka aikovat viettää koko perheen. Juhlissa tarjotaan voittoa. 2/3, kuten Venäjällä on tavallista järjestää häät kesänä. Oletetaan, että lämpimän kauden tulot ovat 2- 2,5 kertaa enemmän kuin kylmässä. Kesäkauden suunnitelman toteuttamiseksi avaa uusia alueita - "Kesäterassi" (120 neliömetriä) ja "Kesäveranta" (40 neliömetriä).

Management Teoria / Henkilöstö / Kaupallinen palvelu / Ruokailu / asetukset ruokasalissa

OJSC "Luzhsky KKZ"

PAIKKA

KOORDINOITU

DESIGNED

Ruokasali on kasvien rakenteellinen yksikkö, joka johtaa ruokasalin päätä ja on välittömästi kaupallisen johtajan alainen.

Ruokasali tarjoaa ruokailupalveluja.

Työstään ruokasali ohjaa normatiivisia asiakirjoja GOST R 50674-95 "Catering services and general requirements", GOST R 50763-95 "Catering. Tuotteiden myynti. Yleiset tekniset edellytykset ", SanPiN 2, 3, 6, 959-00, ruokien ja kulinaaristen elintarvikkeiden reseptejä julkiseen ravintolaan ja tätä säännöstä.

Järjestön pääjohtaja hyväksyy ruokalatilan rakennetta ja henkilökunnan hyväksyttyä hallintorakennetta noudattaen ottaen huomioon työn laajuuden ja tehtävien erityispiirteet.

Laadukas ruoanlaitto.

Korkea asiakaspalvelun kulttuuri.

Terveydentilaa koskevien vaatimusten noudattaminen.

Paloturvallisuuden, terveys- ja turvallisuusmääräysten tuntemus ja noudattaminen.

Tehtävien mukaisesti ruokasali suorittaa seuraavat toiminnot:

Lounaiden järjestäminen vakiintuneen toimintatavan mukaisesti.

Buffet-työn organisointi.

Laadukas ruoanlaitto, reseptien kokoelman mukaan.

Sanitaatio ja henkilökohtainen hygienia.

Vaadittava kuljetusyksikön päällikkö varmistamaan ajoneuvoja ajoneuvoilla, joilla on terveyspassio.

Tavarantoimituksesta, tavaroiden ja materiaalien hakemisesta, pesuaineiden ja desinfiointiaineiden, ruokien, laitteiden, vaatteiden toimittamisesta.

Vaaditaan kävijöitä noudattamaan yleisiä sääntöjä ja käyttäytymistä julkisilla paikoilla.

Ruokasali, sen päällikön vastuulla on:

Huonolaatuinen ruoanlaitto.

Sellaisten säännösten noudattamatta jättämisestä, jotka koskevat sanitaation noudattamista.

Materiaali, kurinpito, rikosoikeudellinen ja hallinnollinen vastuu laissa säädetyllä tavalla.

Suhde ja viestintä.

Suhteet muihin tuotantoon ja liiketoimintaan liittyviin liiketoiminnan rakenteisiin, asiakirjat koordinoidaan toimivassa järjestyksessä yksiköiden päälliköiden yhteisellä sopimuksella.

Ylimmän johdon ratkaisee konfliktitilanteet.

2. Ruokalan tarkoitus, tavoitteet ja toiminta

jäljennös

2 1. Yleiset määräykset 1.1. "Revda Pedagogical College" -oppilaitoksen ruokavalion säännöt ja oppilaitosten järjestämisen järjestäminen (jäljempänä "asetus") luodaan menettely, jolla järjestetään "Revda Pedagogical College" -oppilaitoksen oppilaiden rationaalinen ravitsemusohjelma, jossa määritellään organisaation perusperiaatteet, säännöt ja vaatimukset. opiskelijoiden ruokailu, säännöt kollegion hallinnon ja vanhempien (lailliset edustajat) suhteista, määrätyn menettelyn määrittämiseksi aterioiden maksua varten tietyille opiskelijaryhmille Oppilaitoksen ruokasali (jäljempänä ruokasali) on toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen "Revda Pedagogical College" (jäljempänä College) ruokavalion rakenteellinen alajakso. Ruokaravintolassa viitataan yleisen peruskirjan perusteella toimivaan julkiseen ravintolayritykseen. 1.4 College-ruokalaji kuuluu avoimeen ruokasaliin ja tarjoaa ruokaa kaikille opiskelijoille, henkilökunnalle ja muille. Poikkeustapauksissa opiskelija-ruokalan huone- ja tuotantotiloja voidaan käyttää tapahtumiin, jotka liittyvät juhliin, juhlapäiviin ja pedagogisen korkeakoulun erityisiin päivämääriin. Ruokailutoimintaa säätelevät 273-ФЗ Venäjän federaation koulutuskeskuksesta. 52-ФЗот, "Väestön terveys-epidemiologisesta hyvinvoinnista"; Venäjän federaation päävaltion lääketieteen tohtori Päätöslauselma 45 "SanPiN: n hyväksymisestä" Saniteetti- ja epidemiologiset vaatimukset opiskelijoille yleissivistävissä oppilaitoksissa, perus- ja keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa "; 44-ФЗ kaupungista "Tavaroiden, töiden, palvelujen kuntien ja kunnallisten tarpeiden hankintasopimusjärjestelmässä". 2. Ruokasalin tarkoitus, tavoitteet ja toiminta 2.1. Ravintolan tarkoituksena on tarjota korkealaatuisia, korkealaatuisia ja tasapainoisia kuumia aterioita oppilaan opiskelijoille ja työntekijöille kouluvuoden aikana. Toiminnan tavoitteet: tarjota opiskelijoille aterioita, jotka täyttävät ikäriippuvaiset fysiologiset ravintoaineiden ja energian tarpeet, järkevän ja tasapainoisen ravinnon periaatteet; elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden takaaminen; tartuntatautien ja muiden kuin tarttuvien tautien opiskelijoiden keskuudessa ennaltaehkäisy (ennaltaehkäisy); hyvän ja terveellisen ravitsemuksen periaatteiden edistäminen; sosiaalinen tuki sosiaalisesti haavoittuville, pienituloisille ja perheille vaikeissa elämäntilanteissa; yliopiston catering-osaston modernisointi terveydenhuollon normien ja sääntöjen vaatimusten, nykyaikaisten tekniikoiden mukaisesti; ruokailuille tarkoitettujen budjettivarojen käyttö nykyisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti

3 2.3. Tavoitteen saavuttamiseksi ruokalo voi suorittaa seuraavat toiminnot: valmiiden tuotteiden valmistelu ja myynti; järkiperäisen ruokavalion järjestäminen, lyseonopiskelijat ja GBPOU SO "Revda Pedagogical College" työntekijät. 3. Aterioiden järjestäminen opiskelijoille 3.1. Opiskelijoiden ruokailu vastaa ruokasalin päästä. Kuumien aterioiden järjestämisen pääperiaatteet ovat: energia-arvon noudattaminen; ravinnon fysiologisten tarpeiden tyydyttäminen ravintoaineissa; optimaalinen ruokavalio; hygienia- ja hygieniavaatimusten noudattaminen Lyseon yleissivistävän oppilaitoksen opiskelijoille tarkoitettua ruokailuprosessia: opiskelijoiden ateriaohjelma hyväksytään vuosittain harjoittelun aikataulun mukaisesti. Aikataulu on sijoitettu esteettömään paikkaan ruokasalissa olevan informaatiotilan sekä viraston virallisella verkkosivustolla; Lyceum-luokan oppilaiden ruokaa järjestetään harjoittelupäivinä, lukuun ottamatta lomapäiviä luokkiin. Lyceum-oppilaiden ateriapalvelut voidaan järjestää kattavasti, opiskelijoille tarjotaan 2 ateriaa päivässä (aamiainen ja lounas), jos heillä on vanhemman hakemus, ateriat voivat olla kertakäyttöisiä; Ruokailu Lyceumissa järjestetään aikataulun mukaisissa luokissa, opiskelijoiden mukana oppilaat ja ohjaavat heidän ruokaansa; luokkaopettajan ilmoittama opiskelijamäärä järjestää jokaiselle luokalle ruoka luokiteltujen opiskelijoiden lukumäärän mukaan, kun luennoitsija ottaa hakemuksen laatimisen huomioon opiskelijoiden lukumäärän, jonka vanhemmat (lailliset edustajat) ovat ilmoittaneet luokkien tulevasta ohittamisesta; päivittäiset oppilaat saavat ruokaa, johtavat ruokasalin pää; koko vanhempien maksu ateriat lasten oppilaitoksessa, lasketaan uudelleen, jos lapsen poissaolon pätevästä syystä, sekä muista syistä, jollei ilmoituksen oppilaitoksen (luokanopettaja) viimeistään yksi päivä, käyttäen vastaavaa määrää päivän poissaolot ; Vanhempainmaksu lapsille ruokailemaan oppilaitoksessa suoritetaan viikoittain maanantaina kenttätyön kassalla. Menettely, jolla ilmaisia ​​aterioita tarjotaan Lyceumin yleiskoulutusosaston opiskelijoille. Ilmaista ruokaa opiskelijoille tarkoitetaan kohdennettua sosiaaliavustusta ja sitä tarjotaan Lyceumin opiskelijoille orpojen, lasten vanhempien hoidosta jääneistä lapsista, vammaisista lapsista, perheistä, joiden keskimääräinen asukaskohtainen tulo alle Sverdlovskin alueella asuvien elatusmaksujen alapuolella. Ilmaisia ​​aterioita tarjotaan alueellisen talousarvion kustannuksella julistuksen periaatteista. Vapaata ruokaa vanhempien (heidän korvaavien henkilöiden) kanssa opiskelijoiden on toimitettava koulutusyksikköön.

4 hakemusta ja antaa asiakirjan, jossa vahvistetaan oikeus tarjota ilmaista ruokaa. Näiden asiakirjojen perusteella annetaan tilaus. Vanhempien lausuntojen perusteella laaditaan luettelo, jonka on hyväksynyt kollegion johtaja. Ilmaisia ​​aterioita järjestetään 5 päivää viikossa lounaalla muodossa, joka lasketaan päiväkohtaisen ruokalistan perusteella, jonka yliopiston johtaja hyväksyi lauantaina aamiaisen muodossa. Vapaa aterioiden tarjoaminen opiskelijoille tehdään hoitopäivästä; Ilmaisen lounaan hinta määräytyy ilman kauppamarginaalia. Aterioiden järjestäminen opiskelijoille: Ateriat annetaan opiskelijoille suurista muutoksista ensimmäisen ja toisen parin jälkeen vähintään 30 minuutin kuluttua. Opiskelijan ateriat järjestetään jakelulinjan kautta. Ateriapalvelut opiskelijoille komplekseja gruppam.dlya ruokalan hakea useita ruokinta monimutkaisia, minkä vahvistaa päivällä teho viimeistään 1 oypoloviny 1st pari työjärjestys alennetulla hinnalla Opiskelija-aterian: alennettu hinta aterioita opiskelijoille määrän orpoja ja lapsia vasen ilman vanhempien hoitoa. Oppilasluettelo, joka on oikeutettu etuuskohteluun ruoka-aineelle, muodostetaan kouluvuoden alussa ja siirretään päähän. ruokalajin mukaan toimitetun luettelon mukaisesti opiskelijoille syötetään maksu ilman kauppamarginaalia. 3.7. Opettajien ravitsemuksen organisoinnin parantamiseksi oppilaitos: järjestää jatkuvaa informaatio- ja koulutustyötä oppilaiden ruokakulttuurin parantamiseksi koulutustoiminnan (sisältökoulutuksen aineellisen sisällön) ja vapaaehtoistoiminnan puitteissa; laatii ja jatkuvasti (vähintään kerran vuodessa) päivittää tiedotuskeskukset, jotka ovat omistettu elintarvikekulttuurin muodostamiseen; tutki kotona opiskelijoiden järjestelmä ja ruokavalio, vanhempien tarpeet ja kyvyt ratkaista lukion oppilaiden ravitsemuksen parantamiseen liittyvät kysymykset ottaen huomioon oppilaitoksen toimintaedellytykset, ruokasalin kapasiteetti ja ruokailuyksikön laitteet; organisoida järjestelmällistä työtä vanhempien, antaa puhuu, luentoja ja muita tapahtumia omistettu kysymyksiä ravinnon muodostumisessa ihmisten terveyden, tarjota päivittäiset tasapainoista ravintoa, kehittää ruokakulttuuria, houkutella vanhemmat työskennellä lasten virkistys- ja terveitä elintapoja, oikea ravinto kotiolosuhteet; edistää julkisen tiedon julkistamisjärjestelmää ja julkisten hankintatarpeiden luomista korkeakouluissa ottaen huomioon kollegionneuvoston, luokan vanhempien komiteoiden, opiskelijoiden ja oppilaitosten itsehallinnon elinten laajan käytön, mahdollisuuden luoda mobiilija vanhempainyhdistyksiä ja houkutella asiantuntijoita asianomaisista catering-osastoista ja organisaatioista; osaamisensa osaamisesta, eri viranomaisten ja organisaatioiden työn eri alojen välisestä vuorovaikutuksesta ja koordinoinnista ravinnon laadun parantamiseksi ja valvomiseksi; valvoo elintarvikkeiden järjestämistä seuraavilla indikaattoreilla: elintarvikkeiden kattamien opiskelijoiden määrä; koulu-aterioiden ruokavaliossa käytettävien väkevöityjen ja väkevöityjen elintarvikkeiden määrä; työntekijöiden lukumäärä

5 ruokailuhuonetta, jotka ovat parantaneet pätevyyttään kuluvana vuonna kurssit ja seminaarit; ruokailuyksikön tarjoaminen ruokalassa nykyaikaisilla teknisillä laitteilla; opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa tyydyttäminen tarjoamiensa elintarvikkeiden laadun ja laadun kanssa. 4. Tuotannon ja palvelun järjestäminen ruokasalissa 4.1. Ruokasalin toimintatapa määräytyy harjoittelun aikataulun mukaisesti. Työ on järjestetty yhdellä vuorolla 8 tuntia kuuden päivän työviikolla. Ruokailu palvelee enintään 500 hengelle päivässä Lyceumista opiskelevia opiskelijoita, opettajia ja opiskelijoita. Vierailijat saavat aterioita jakelulinjan kautta. Tarvittaessa on mahdollista järjestää integroitu palvelu. Tuotteen toimittaminen tapahtuu toimittajien päivittäisellä kuljetuksella. Opiskelijan ruokaa ja valikkoa järjestetään liittovaltion terveyssääntöjen ja -määräysten mukaisesti. Opiskelijat syötetään noin kolmentaversion johtajan hyväksymän noin neljän viikon ruokalistan perusteella. opiskelijat oppilaitoksessa, ikäryhmä, mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden fyysinen aktiivisuus Saatavilla on useita erilaisia ​​ravitsemuksellisia muotoja. Näytevalikossa on tietoa astioiden, energian ja ravintoarvojen kvantitatiivisesta koostumuksesta, mukaan lukien vitamiinien ja kivennäisaineiden määrä kussakin lautasessa. Viitteitä käytettyjen ruokien ja kulinaaristen tuotteiden resepteihin on esitetty reseptien kokoelmien mukaan. Nimet ruokia ja kulinaarisia tuotteita tarkoitettujen esimerkkivalikko vastaavat niiden nimet luetellaan käytetyistä kokoelmista reseptejä mukaisesti esimerkillisesti college menu laatinut ja hyväksynyt johtaja oppilaitoksen päivän ruokalista, joka sisältää tietoja nimet elintarvikkeiden volyymi elintarvikkeiden, energian arvo ja aterioiden hinta. Poikkeustapauksissa voidaan sallia tuotteiden, ruokien ja kulinaaristen tuotteiden korvaaminen muiden kanssa edellyttäen, että ne täyttävät ravintoarvon ja elintarvikkeiden korvaavan taulukon mukaisesti, mikä varmistetaan tarvittavien laskelmien avulla ja kirjataan erikoislehdessä johtaja-määräykseen 1 päivään syyskuuta kollegiossa Perustetaan hylkäyskomissio, jonka tehtäviin kuuluu elintarvikkeen laadun seuranta, kunnes lapset hyväksyvät sen ja hylkäävät lehden. Komissiossa voi olla edustajia: opettajia; hallinto; vanhemman komitean; lääketieteen ammattilaisia. Hylkäyskomission toimintaan sovelletaan hylkäyskomission sääntöä ja kollegion johtajan määräystä. 5. Ruokasalin hallinta 5.1. Kantina, joka toimii kollektiivin rakenteellisena jaotteluna, hoidetaan peruskirjan ja tämän asetuksen mukaisesti, ja ruokalajien johtajalla on ruokalajien johtajuus. Työsopimuksen perusteella syntyneiden ruokalan työntekijöiden väliset suhteet määräytyvät Venäjän federaation työlainsäädännössä. Ruokasalin työntekijöiden on täytettävä pätevyysominaisuuksien vaatimukset, heidän on noudatettava kollegion peruskirjaa, tätä määräystä ja muita paikallisia säädöksiä. 5.4 Ruokasali johtaa yliopiston johtajan nimittämää johtajaa. Ruokalan pään virallinen palkka vahvistetaan rakennuksen pääksi

6 divisioonaa. Kantaryhmän pää on vapautettu virastaan ​​johtajan järjestyksessä. Opiskelijan ruokalajin työntekijät sisältyvät korkeakoulun henkilökuntaan. Ruokasalin henkilökunta koostuu: ruokasalin päästä 1 yksikkö; kokki 3 yksikköä; keittiötyö 1 yksikkö; astianpesukone 1 yksikkö; kassa 1 yksikkö; varastonpitäjä - 1 yksikkö; sairaanhoitaja hoitaa ensiapua. 5.6 Ruokalan työntekijöillä on velvollisuus: noudattaa tiukasti terveys-epidemiologisen järjestelmän ja työsuojelun normeja; ajoissa on suoritettava lääkärintarkastus; noudatettava työtaistelua ja sisäisiä määräyksiä; Kuntarahenkilöillä on oikeus: tarjota luotettavia ja välttämättömiä tietoja tarjottavien palvelujen laadun sisäisistä ja ulkoisista tarkastuksista; rohkaisemiseksi nykyisen asetuksen mukaisesti; kurinpitomenettelyn (virallisen) luottamuksellisuus, lukuun ottamatta laissa säädettyjä tapauksia; parantavat taitojaan; Ruokalan työntekijöiden taloudellinen vastuu: ruokasalin työntekijät kantavat kollektiivisen (prikaati) rahoitusvastuun; tavanomaisen sopimuksen kollektiivisen (prikaati) vastuun kanssa solmittiin ruokaloiden työntekijöiden kanssa; Sopimuksen allekirjoittavat kaikki ryhmän jäsenet ja kollegion hallinnon edustaja. Kun muutat työntekijän kokoonpanoa sopimuksessa, tee muutoksia. Kun vaihdat ruokalan päätä tai kun yli 50% alkuperäisestä henkilöstöstä jää eläkkeelle, sopimuksen uusiminen tehdään. ruokasalin toiminnasta johtuva raha ja vakiintuneen marginaalin käyttö maksetaan kassakoneissa College jopa 50% toimitetun määrän natsenkimozhet käytetään myönnettäessä college johtaja, pääkirjanpitäjä, vastuuhenkilöt catering, kahvila työntekijät Käteiskannustimet mukaisesti tehty todellinen panos tietyn työntekijän tuotantoprosessissa tiettynä ajanjaksona, vuonna hodataystvuzaveduyuschego ruokailutila pohjalta järjestyksessä johtajan Stimulation kahvilan työntekijöille jotka perustuvat seuraaviin kriteereihin perustuvien toimien tuloksiin: - ennalta määrättävän yleiskunnan pitäminen puhdistuksia; - teknisen vianmääritysehdotuksen tehokkuus; - palvelualueen laajentaminen, työn laatu ja teho; - aloite ja yritys, joka ilmenee työpaikan hätätilanteiden selvitystilanteessa; - Korkeakoulun korkeatasoinen valmistelu uudelle lukuvuodelle, joka on erityisen tärkeä oppilaitosten toiminnalle; - laitteiden, työkalujen ja materiaalien tekninen kunnossapito; - kulutushyödykkeiden, lämpöenergisten resurssien taloudellinen käyttö;

7 - ulkopuolisten organisaatioiden varojen, työkalujen, teknologioiden ja asiantuntijoiden houkutteleminen kollegion kannalta edullisin ehdoin. 6. Taloudellinen toiminta, kirjanpito ja raportointi 6.1. Taloudelliset ja taloudellisen toiminnan ruokasali tehdään kollegiossa, ottaen huomioon liikkeen varat, maksaa erilaisia ​​veroja ja pakollisia maksuista osuus Kolledzha.Sredstva myynnistä saadut elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden, tehdään etupuolella toimielimen, ja käytetään mukaan kyse taloudellisesta ja taloudellisen kollegion toiminta, mukaan lukien työntekijäpalkkiot asetuksen mukaan. Ruokalistat toimivat opiskelijalle hyväksytyllä palkkiohjelmalla stolovoy.torgovaya marginaali perusteella taloudellisia perusteita on asetettu 50% tuotteen tehty neuvoston toimittajien tai valmistajien. Kaikenlaisten tavaroiden on oltava laatustodistuksia. Tavarat ruokailuhuoneessa ovat suoraan toimittajilta mukana toimitettavien asiakirjojen (laskujen) mukaisesti, välttämättömästi allekirjoittaneet tavarantoimittajan ja vastaanottajan asiallisesti vastuulliset henkilöt. Ruokailu työskentelee toimittajien kanssa käteisvaroina ja rahana Venäjän federaation lainsäädännön mukaan. 6.6.Stolovaya käynnissä itsepalvelun post-paid, tärkein asiakirja, jossa tallennetut tiedot toteuttamisesta, kassakone nauha ohjaus määrittää kokonaismyynnistä ruokailu- ja karkaisu muodostavat valmiiksi tuotteiksi vaikuttaa toteuttamisesta raportointijakso kuvatussa muodossa. Kanta-aineiston tiedot tallennetaan kassarekisterin ilmoitusten mukaan, ja kanttiin sisältyvät 10 päivän raportti. Kantaryhmän päällikkö laatii raportointikauden ajan raportin tuotteiden ja konttien liikkumisesta säädetyssä muodossa. Raportin tuotteiden liikkuminen heijastuu myyntihintoihin. Raportissa kuvataan seuraavat tiedot: - tuotteiden tasapaino katsauskauden alussa; - tavaroiden vastaanottaminen kullekin tuloasiakirjalle; - tuotteiden kulutus (määritetty myyntiraportin mukaan ja tavaroiden palauttamista koskevat asiakirjat toimittajalle), esitetään tuotteiden tasapaino raportointikauden lopussa. Raportin taakse laaditaan raportti säiliön liikkumisesta. Kaikki raporttikauden vastaanotto- ja menoasiakirjat on liitetty raporttiin. Raportti laaditaan kahtena kappaleena. Ensinnäkin asiakirjat annetaan kirjanpitokäsittelyyn kuitin, toinen pysyy kärjessä dining Accounting tarkistaa raportit jona ne tuodaan tehdään kirjaukset pohtimaan toimintansa liikkumista tuotteiden ja pakkausten kirjanpitoon Näiden kertomusten lopussa kunkin kuukauden, kirjanpitäjä teki sovinnon kirjanpitoasiakirjat ruokasalihallinta toimittajien vastausasiakirjojen kanssa, tuotteiden ja tavaroiden luettelo on tehtävä vähintään kerran neliöinä art. 7. Opiskelijoiden ruokailuprosessin osanottajien oikeuksien ja velvoitteiden jakaminen 7.1. Oppilaitoksen päällikkö:

8 vastaa opiskelijoiden ruokailusta Venäjän federaation ja Sverdlovskin alueen lakisääteisten säädösten ja säädösten, liittovaltion terveyssäännösten ja -standardien, oppilaitoksen peruskirjan ja tämän asetuksen mukaisesti; tarjoaa edellytykset laadukkaiden elintarvikkeiden järjestämiselle (ruokailuhuone ja ravintola-alan ylläpito, joka täyttää terveys- ja hygieniavaatimukset, tilojen ajankohtainen kunnossapito, ruokasalin huonekalujen läsnäolo ja kunto, ruokailu- ja kaupalliset laitteet standardien mukaisesti); hyväksyy tilauksessaan komission toimeksiannon, joka koskee opiskelijoiden catering-järjestelyjen valvontaa, joka valvoo ruokalatyön laatua; järjestää oppilaan aterioita vanhempien varojen kustannuksella (tekee oppilaiden ja vanhempien selventävää ja kasvatustieteellistä työtä, jonka tavoitteena on kehittää taitoja järkevään ja terveelliseen ravitsemukseen, järjestää ruokailumahdollisuus ja siirtää sen ruokalajin päähän); järjestää työtä, joka houkuttelee varoja sosiaalisesti suojattomien perheiden opiskelijoiden ravitsemukseen sponsoroinnin kustannuksella; ryhtyy toimenpiteisiin korottaakseen korkeakoulujen opiskelijoiden kuumaa ravintoa (100%); huolehtii näiden asetusten mukaisten paikallisten säädösten hyväksymisestä; käsittelee opiskelijoiden catering-organisaation järjestämistä tapaamisissa vanhempainkokouksia luokissa, ylemmän korkeakoulujen vanhempien kokouksissa sekä kollegionneuvostossa; vastaa palkkojen maksamisesta hyvissä ajoin ruokalassa oleville työntekijöille Keittiön päällikkö: vastaa kuumien aterioiden järjestämisestä opiskelijoille johtajan hyväksymän 4 viikon valikon mukaan; joka vastaa tuotteiden toimittamisesta ruokasalille; varmistaa tarvittavien tuotteiden oikea-aikaisen toimituksen sopimuksen mukaisesti; valvoo ruokalassa toimitettavien raaka-aineiden laatua; valvoo tavaroiden valmistukseen, varastointiin ja myyntiin liittyvän tekniikan noudattamista; vastaa tuotteiden ja astioiden laadusta myytyjen tuotteiden ajanjaksoille tuotteiden varastoinnin ehdoista; varmistaa valvonta- ja valvontaelinten sääntöjen ja vaatimusten noudattamisen, prosessilaitteiden oikean toiminnan; ohjaa prosessilaitteiden ja elintarvikkeiden käsittelylaitoksen turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa; valvoo MTB: n ruokailun ajankohtaista täydennystä; suorittaa tuotannossa tarvittavan pätevyyden omaavan henkilöstön valinnan ja sijoittamisen; valvoo lääkärintarkastusten, henkilöstökoulutuksen, ruokavalion työntekijöiden oikea-aikaista kulkua; auttaa valmistelemaan ruokasaliyksikköä uuden kouluvuoden alkuun. joka vastaa opiskelijoiden ruokailuasiakirjojen ajankohtaisesta valmistelusta;

9 sisältää kirjaa siitä, että opiskelijat osallistuvat itse ruokalassaan, kaikkien ravitsemusalan opiskelijoiden kattavuus, tarkistaa päivittäisen järjestyksen ottaen huomioon tosiasiallisesti vastaanotettujen aterioiden määrän luokittain; antaa lapsille orpoille, ilman vanhempien hoitoa jääneitä lapsia, köyhistä perheistä ja muista vaikeissa elämäntilanteissa olevia lapsia; pitää päiväkirjan oppilaista lounaasta; valvoo vanhempien (lakisääteisten edustajien) maksujen keräämistä lasten ravitsemukselle oppilaitoksessa ja pitää yllä vastaavaa lausumaa (rekisterikortti); koordinoi oppilaitoksessa työskentelyä elintarvikekulttuurin muodostamisessa; valvoo tyydytystä koulun aterioiden laadusta; tekee ehdotuksia ravitsemuksen parantamiseksi. joka vastaa rekisterinpidosta; on vastuussa ruokailuhuoneen terveys- ja epidemiologisen järjestelmän noudattamisesta; vastaa ravintolan talous- ja taloustoiminnasta; budjettivarojen kohdennettua käyttöä varten; 10 päivän raaka-aineilmoituksen ylläpitäminen; joka on vastuussa elintarvikkeiden järjestämiseen liittyvien tietojen valmistelusta ja ylläpidosta tiedotuskeskuksissa ja kollegion virallisella verkkosivustolla; Se vastaa kunnosta ruokailutilat (valaistus, lämmitys, läsnäolo kuuma ja kylmä vesi), laitteet, että ruokalassa työntekijöiden haalari Lääkäripalvelut: järjestämällä lääketieteellinen seuranta laatua ruoanlaitto noudattaminen hygieniastandardit ja vaatimuksia ravitsemus yksikkö, jossa rationaalisuutta ehdotetun valikon; osallistuu opiskelijoiden ja heidän vanhempiensa hygieeniseen koulutukseen ja koulutukseen, jonka tarkoituksena on kehittää taitoja järkevälle ja terveelliselle ruokavaliolle; antaa suosituksia yksittäisten opiskelijoiden ruokailusta. vastaa vastuu terveys- ja hygieniasäännösten noudattamisesta, opiskelijoiden ravinnon laadusta ja laadusta. Luokkahuoneen johtajat: - toimittavat joka päivä päivittäin ruokalaa koskevan hakemuksen koulupäivän opiskelijoille; - vähintään kerran viikossa tarjoavat oppilaitoksen catering-edustajalle tietoa opiskelijoiden tosiasiallisesti vastaanottamien aterioiden määrästä; - kouluttaa aterioiden järjestämistä osana osaamistaan; - tarjota oppilaiden terveen elämäntyylin edistämiseen tarkoitettuja kasvatustyön suunnitelmia, tasapainoisen ja rationaalisen ruokavalion tarvetta, järjestelmällisesti herättää vanhempien kokouksissa keskusteluja opiskelijoiden hyvän ravitsemuksen varmistamisesta. - esittele keskustelua College-neuvoston, Pedagogisen neuvoston kokouksissa, kokouksissa johtajan kanssa ehdotuksia ravitsemuksen parantamiseksi. Vanhempien (lailliset edustajat) opiskelijat: maksavat lasten ruokaa ajoissa;

10 sitoutuvat ilmoittamaan viipymättä luokanopettajalle lapsen sairaudesta tai hänen tilapäisestä poissaolostaan ​​yleisessä oppilaitoksessa poistamaan hänet ruokavaliosta todellisen poissaolonsa aikana sekä varoittamaan terveystyöntekijöitä ja luokkatovereita siitä, että lapsella on allergisia reaktioita elintarvikkeisiin; suorittamaan selvitystyötä lastensa kanssa, jotta he saisivat heille terveellisen elämäntavan ja ravitsemuksen taidot; on oikeus tehdä ehdotuksia opiskelijoiden ravitsemuksen organisoinnin parantamiseksi henkilökohtaisesti; on oikeus tutustua näyte- ja päiväkohtaiseen ruokavalioon, laskenta varojen hankkimiseen opiskelijoille Päätilintarkastaja vastaa talousarvion ja ulkopuolisten ruokailupaikkojen kohdennetusta käytöstä; vastuussa varojen käytöstä PFD-suunnitelmassa; joka on vastuussa verotusraporttien ajankohtaisesta toimittamisesta Venäjän federaation verovirastolle Sverdlovskin alueella. valvoo elintarvikkeiden siirtoa kirjanpidossa talousarvion kirjanpidon ohjeiden mukaisesti Venäjän federaation valtiovarainministeriön 174n: n hyväksymästä organisaatiosta; valvoo hyödykekertomuksen asianmukaista valmistelua ja ylläpitoa; valvoo kaupan marginaalien prosenttiosuuden noudattamista; valvoo ruokasalin taloudellisten ja taloudellisten toimien sääntöjä, ohjeita, lakeja, asetuksia; valvoo FHD-ruokasalin suunnitelman toteuttamista. 8. Menettely opiskelijoiden ravitsemuksen organisoinnin seuraamiseksi 8.1. Opetushallituksen opiskelijoiden järjestämisen hallitsemiseksi oppilaitoksen johtajan järjestämällä perustetaan palkkio, johon kuuluu: opiskelijoiden ruokailusta vastaava työntekijä; lääkäri; ammattiyhdistyskomitean edustaja, korkeakoulukomitean edustaja, komissio: - tarkastaa valmistettujen ruokien laadun, määrän ja tuoton sekä niiden noudattamisen hyväksytyllä valikolla; - valvoo hygieniavaatimusten ja -sääntöjen noudattamista, säilytysrekisteriä ja pilaantuvien tuotteiden käyttöönottoa; - tuottaa parannusehdotuksia organisaation kouluruoan komissiolle vähintään kerran lukukaudessa tekee tarkastuksia catering opiskelijoita, jonka tulokset on koottu toimii komission vaatimus poistaa rikkomuksia catering opiskelijat ovat sitovia johtajat ja työntekijät oppilaitosten Kysymykset catering opiskelijoille otetaan huomioon: korkeakoulujen neuvoston kokouksessa kerran vuodessa, vähintään kuuden kuukauden välein vanhempainkokouksissa luokissa; vähintään kerran vuodessa kollegiaarisen vanhemman kokouksessa.

Top