logo

Tekninen tehtävä, projektin peruskirja, projektinhallintasuunnitelma

Vaiheiden kokoonpanon kehittäminen

Täytetty konfigurointiversio

Vaiheen virheenkorjaus ja testaus

Testitulosraportti.

Asiakkaan virheistä ja huomautuksista toimitetaan myös päivitetty kokoonpano-versio.

Tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat.

Lopullinen kokoonpanoasetus.

Projektin rajat

Menettely ostosten tietojen tuonnin yhteydessä on suoritettava välittömästi käyttäjän verkkokauppajärjestelmän ostoksen päättymisen jälkeen. Kirjanpitojärjestelmän tulee tallentaa vain myytyihin tuotteisiin liittyvät tiedot, ja raporttien olisi perustuttava näihin tietoihin.

Tuotteen hyväksymisperusteet

Tekninen tehtävä, projektin peruskirja, projektinhallintasuunnitelma

TOR: n tulisi kuvata kaikkia järjestelmän toiminnallisuutta koskevia asiakkaiden vaatimuksia.

Hankesopimuksessa kuvataan hankkeen tavoitteet, mahdolliset riskit ja odotetut tulokset.

Projektinhallintasuunnitelma on sopusoinnussa esiintyjien ja asiakkaiden tarpeiden kanssa. Säätää resurssien vetovoimaa ja vuorovaikutusta niiden kanssa.

Täytetty konfigurointiversio

Kokoonpano vastaanotetaan vain projektiryhmässä. Kokoonpanon on täytettävä vaatimukset ja tehtävä kaikki tarvittavat tehtävät.

Testitulosraportti.

Muokatun version kokoonpanosta.

Raportissa on oltava kaikki asiakkaan toimittamat järjestelmän puutteet.

Muunnetun version kokoonpanon on täytettävä kaikki asiakkaan vaatimukset.

Tuotteen mukana toimitettavat asiakirjat.

Lopullinen kokoonpanoasetus.

Asiakirjoissa on kuvattava järjestelmän valmiudet ja käyttöohjeet ovat mahdollisia.

Poikkeamaparametrit

Hanke voi poiketa seuraavissa parametreissä:

lopputuotteen laatu.

Hankkeen määräaikojen poikkeamia ei sallita, hankkeen yksittäisten vaiheiden viivästymistä on kompensoitava aika suorittaa muita vaiheita.

Lopullisella tuotteella on välttämättä oltava toiminnot, joista sovittiin TK: n laatimisen yhteydessä, mutta järjestelmän toimintojen toteuttamismenetelmiä voidaan muuttaa, mikä johtaa tuotteen laadun muutokseen.

Hankkeen tulos ja tuote

1.1.

Projektinhallinta

Projektinhallinnan keskeinen käsite on hanke. Tässä käsitteessä on monia määritelmiä.

Hanke pyrkii luomaan ainutlaatuisia tuotteita, palveluita tai tuottaa tuloksia asianmukaisella laadulla ajan ja budjetin rajoissa.

Erilaisissa artikkeleissa, oppikirjoissa ja erikoistuneissa tieteellisissä teoksissa kiinnitetään paljon huomiota "projektin" käsitteeseen, on olemassa monia vaihtoehtoja määritelmiä varten:

Hanke on ainutlaatuinen (toisin kuin toiminta) toiminta, jolla on alku ja päättymisaika, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty tulos / päämäärä, luoda tietyn, ainutlaatuisen tuotteen tai palvelun tietyin rajoituksin resursseihin ja termeihin sekä laatuvaatimuksiin ja hyväksyttäviin riskin taso.

Termi projekti tulee latinan sanasta projectus, joka tarkoittaa "heitetty eteenpäin", "ulkoneva", "ylhäältä eteenpäin", "kiinni".

Projektinhallintainstituutin (PMI) määritelmän mukaan USA: "Projekti on tilapäinen yritys, joka toteutetaan ainutlaatuisen tuotteen tai palvelun luomiseksi".

Iso-Britannia, Englanti projektipäälliköiden yhdistys: "hanke on erillinen yritys, jolla on erityiset tavoitteet, usein myös aika-, kustannus- ja laatuvaatimukset".

Määritelmä DIN 69901, Saksa: "Hankkeena on yritys (tarkoitus), jolla on suurelta osin ominaispiirteiden erityisominaisuus kokonaisuudessaan, esimerkiksi:

väliaikaiset, taloudelliset, inhimilliset ja muut rajoitukset;

erot muista tarkoituksista;

hankekohtainen organisaatio sen täytäntöönpanosta. "

"Operatiivinen opas" nro 2,20, Maailmanpankki, määrittelee seuraavan määritelmän: "Hankkeen käsite" tarkoittaa joukkoa toisiinsa liittyviä toimintoja, joiden tarkoituksena on saavuttaa tavoitteet tietyn ajanjakson ajan ja jolla on vakiintunut talousarvio selkeästi määritellyillä tavoitteilla. "

Hanke on strategisen kehityksen keino. Tavoitteena on kuvaus siitä, mitä haluamme saavuttaa. Strategia - lausunto siitä, miten aiomme saavuttaa nämä tavoitteet. Projektit muuttavat strategioita toimiksi ja tavoitteiksi todellisuudeksi.

Siten jokainen työ, jota tietty työntekijä suorittaa, liittyy organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseen (kuva 1.1).

Syy siihen, että hanke on "projektin" käsite, on se, että projektinhallinnan menetelmät ja välineet hyödynnetään tehokkaasti projektiin. Kaikki organisaatiossa tehdyt työt eivät kuitenkaan ole projekti. Siksi projektinhallinnan toteuttavilla yrityksillä on usein vaikeuksia erottaa hankkeet ja toiminnot.

Esimerkiksi, onko työntekijöiden koulutuskurssi hanke? Kaikilla kursseilla on rajallinen aika, budjetti ja laatuvaatimukset. Opintojakson tavoitteet voidaan määritellä. Näin kurssia voidaan pitää projektina. Mutta jos yritys harjoittaa kymmeniä kursseja vuodessa ja koulutuksen järjestäminen on rutiininomainen, toistuva, jolla ei ole mitään hallinnan kannalta ainutlaatuisuutta, onko kurssi hanke? Onko hankkeen hallintamenetelmiä tarpeen soveltaa jokaiselle kurssille, esimerkiksi nimittää projektipäällikkö ja luoda projektisuunnitelma? Samankaltainen tilanne voi esiintyä tehdasvalmisteisissa koneissa. Jokainen kone voidaan pitää pienenä hankkeena.

Esitetyissä esimerkeissä harjoittelu ja koneen tuotanto eivät todennäköisesti ole projekteja. Itse asiassa koneiden ja kurssien massatuotannon yhteydessä yritys toteuttaa tyypillisten tuotteiden ja palveluiden massatuotantoa rajoittamatta kuitenkaan nimenomaan tätä toimintaa ehdot.

Jokaisella hankkeella on selkeästi määritelty alku ja loppu. Hanke päättyy kaikkien tavoitteiden saavuttamiseen tai päinvastoin, kun on selvää, että näitä tavoitteita ei voida saavuttaa. Temporaliteetti ei tarkoita sitä, että hanke on lyhytkestoinen - monet hankkeet voivat kestää useita vuosia. Joka tapauksessa hanke on äärellinen ja ei voi koostua jatkuvasti käynnissä olevista toimista.

Monet yritykset ovat tilapäisiä siinä mielessä, että jossakin vaiheessa työskentely lopetetaan. Esimerkiksi on selvää, että tietyn mallin valmistajan kuljettimet pysähtyvät kerran, kun auto lopetetaan. Tällainen tilapäisyys ei kuitenkaan anna putkilinjaa projekti, koska kokoonpanokoneiden työ on tyypillinen rutiinitoiminta. Hankkeen perustavanlaatuinen ero on, että hanke päättyy, kun tavoitteet saavutetaan, kun taas ei-projektitoiminnassa uudet tavoitteet asetetaan esiintyjille ja työ jatkuu.

Hankkeiden tilapäinen luonne vaikuttaa muihin projektitoiminnan osa-alueisiin. Esimerkiksi hankkeilla on yleensä selkeästi määritelty aikataulu tuotteen tai palvelun luomiselle, koska markkinatilanne on heille suotuisa ajaksi. Lisäksi projektiryhmä hajoaa pääsääntöisesti sen jälkeen, ja sen jäsenet siirretään muihin projekteihin.

Analyysiä hankkeen hallintamenetelmien soveltamisen tarpeesta on muodollisten kriteerien lisäksi tarpeen järjetöntä. Jopa pieni tehtävä voidaan hoitaa esimerkiksi projektina, jos se on strategisesti tärkeä yritykselle.

Projektinhallinta on osaamisen, taitojen, työkalujen ja menetelmien soveltaminen projektityön vaatimusten täyttämiseen (PMI).

Projektinhallinta toteutetaan integroimalla projektinhallintaprosessiryhmät:

seuranta ja hallinta;

Projektinhallintaprosessit ovat iteraattisia, prosessien jatkuva parantaminen projektin elinkaaren aikana toteutetaan.

Hanke koostuu prosesseista. Prosessi on joukko toimia, jotka tuovat tuloksia. Projektin prosessit ovat yleensä ihmisten tekemät ja kuuluvat kahteen pääryhmään:

projektinhallintaprosessit - jotka liittyvät projektityön organisointiin ja kuvaukseen (joka kuvataan yksityiskohtaisesti myöhemmin);

tuotesuuntautuneita prosesseja - tuotteen määrittelyä ja tuotantoa. Nämä prosessit määräytyvät projektin elinkaaren mukaan ja riippuvat sovellusalueesta.

Hankkeissa projektinhallintaprosessit ja tuotepainotteiset prosessit ovat päällekkäisiä ja vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi projektin tavoitteita ei voida määrittää ilman ymmärrystä tuotteen luomisesta.

Projektinhallintaprosessit voidaan jakaa kuuteen pääryhmään, jotka toteuttavat erilaisia ​​johtamistoimintoja:

Aloitusprosessit - päätösten tekeminen hankkeen alusta;

Suunnitteluprosesseja - määritellään hankkeiden menestyksen tavoitteet ja kriteerit ja kehitetään työtapoja niiden saavuttamiseksi;

Suoritusprosessit - ihmisten ja muiden resurssien koordinointi suunnitelman toteuttamiseksi;

Analyysiprosessit - määrittämään, onko suunnitelma ja hankkeen toteuttaminen sopusoinnussa tavoitteiden ja menestystarpeiden kanssa sekä tekemään päätöksiä korjaavien toimien tarpeesta;

Johtamisprosessit - tarvittavien korjaavien toimien määrittäminen, niiden koordinointi, hyväksyminen ja soveltaminen;

Valmistumisprosessit - hankkeen virallistaminen ja johdon järjestäminen.

1.1.1.

Hankkeen tulos ja tuote

Hankkeen tulos on ainutlaatuinen ja todennettavissa oleva tuote, tulos tai palvelu, joka on tuotettava prosessin, vaiheen tai hankkeen toteuttamiseksi. Usein käytetään kapeammassa merkityksessä osoittamaan hankkeen ulkoista tulosta, ts. tulos, joka edellyttää sponsorin tai asiakkaan hyväksyntää. Projektin tulokset voivat olla myös projektiasiakirjoja, esimerkiksi hankesopimusta.

Hankkeen tuote on tuote tai palvelu, jota voidaan mitata ja joka voi olla joko tuotantoketjun tai elementin loppuyhteys (hankkeen tuote on kapeampi käsite kuin tulos).

Suunnitellun tuotteen kuvaus

Valtion autonominen oppilaitos

Moskovan korkeakoulutus

Moskovan kaupungin pedagoginen yliopisto

ISPO niitä. KD Ushinsky

College "Marina Grove"

Lopullinen karsintatyö

(ESITYS)

Puheen kehittäminen esikouluikäisillä lapsilla oppimisen arvailuja ja arvoituksia ajatellen

Täytetty Loginova Irina

Ryhmä: 16DO d 41sh-12

Erikoisuus: 44.02.01

"Esikouluopetus"

Lehtori: Volkova Elmira Ilnurovna

Moskova 2016

pitoisuus

Tärkeimmät säännökset

Ongelma teoreettisessa perustelussa

Suunnitellun tuotteen kuvaus

Hankkeen organisaatio - metodologinen tuki

johtopäätös

kirjallisuus

Tuotteen suunnittelutoiminta

Tärkeimmät säännökset

Historian käännekohdissa kansan itsetuntemus muuttuu akuutteemmaksi, kiinnostus sen alkuperästä, juurista, kulttuurista ja kaikesta, mikä luonnehtii sen omaperäisyyden lisääntymistä. Lapsuus on aika, jolloin aito, vilpitön upottaminen kansallisen kulttuurin alkuperään on mahdollista.

Esiopetuksen oppilaitos on ensimmäinen ja vastuullinen linkki yleisessä koulutusjärjestelmässä. Äidinkielen opettaminen on yksi tärkeimmistä lapsikysymyksistä esikouluikäisessä lapsessa. Juuri esikouluikäinen lapsuus on erityisen herkkä puheen oppimiselle. Siksi puheen kehityksen prosessia pidetään nykyaikaisessa esiopetuksessa, joka on yhteinen koulutus- ja koulutustuki.

Ihmiset huolellisesti mukana runollisella sanalla jokaisen vaiheen lapsen elämästä, kaikesta sen kehityksestä. Tämä on koko perinteisten sääntöjen järjestelmä, periaatteet, joilla lapsi kasvatetaan perheessä. Järjestelmän ydin on ollut ja on edelleen suullinen suosittu sana, joka on siirretty vuosisadasta toiseen, perheestä perheeseen.

Psykologit ja metodologit huomaavat, että lapsi oppii äidinkieltään lähinnä jäljittelemällä muiden puheenvuoroa (R.E. Levin, A.P. Usov, E.I. Tiheeva, D. B. Elkonin ja muut). Valitettavasti vanhempamme ajallaan vaikeiden sosiaalisten olosuhteiden vuoksi työllisyyden takia ihmiset usein unohtavat tämän ja lapsensa puheen kehitysprosessin on sallittu. Lapsi viettää enemmän aikaa tietokoneella kuin vilkkaassa ympäristössä. Niinpä kansanmusiikin teoksia ei käytännössä käytetä edes nuoremmalla esikouluajalla, puhumattakaan viiden tai kuuden vuoden ikäisistä lapsista.

KD Ushinsky huomasi, että perheet tietävät vähemmän ja vähemmän seremonioita, unohtavat lauluja, myös linnavuuksia. Nykyään se on entistä tärkeämpää.

A. M. osallistui eräisiin esikoululaisten puheen kehittämiseen pienimuotoisten folklorityyppien avulla. Borodich, M.K. Bogolyubskaya, S.S. Bukhvostova, E.N. Vodovozova, O.I. Davydova, Yu.G. Illarionov, N.V. Kazyuk, Ya.A. Komensky, A.Ya. Matskevich, F.A. Sokhin, E.I. Tiheeva, O.S. Ushakova, A.P. Usova, K.D. Ushinsky, I.V. Musta, V.V. Shevchenko, N.V. Shaidurov et ai.

Kuitenkin lasten puheen kehittyminen pienimuotoisten folklorien käytön suhteen näissä teoksissa ei ole riittävän edustettuna.

Ja niin, on olemassa ristiriita pienimuotoisten folklorien mahdollisten mahdollisuuksien välillä vanhempien esiopetuspuolten puheen kehityksen ja esiopetuksen opettajien puutteellisen tarjonnan kanssa metodologisilla suosituksilla puheen kehittymiselle.

Korostettu ristiriita osoittaa tutkimuksen ongelmat, mitkä ovat pedagogiset olosuhteet poikien lasten puheen kehittymiselle mysteerien kautta.

Opinnäytetyö: esikouluikäisten lasten puheenkäsittelyn prosessi.

Tutkimuksen aihe: mysteeri keinona kehittää vanhempien esikouluikäisten lasten puhe. pulmien käyttö esikouluikäisten lasten puheen kehityksen prosessiin. Tai - puheen kehittyminen esikouluikäisillä lapsilla arvoitusten käsittelyssä

Tutkimuksen tarkoitus: vanhemman esikouluikäisen lapsen puheen kehittäminen oppimisen ja arvoituksen arvostamiseen. monimuotoisen käsikirjan luominen, joka tarvitaan vanhempien esikoululaisten opettamiseen liittyvien töiden järjestämisessä ja toteuttamisessa arvaamaan ja kirjoittamaan arvoituksia.

Tutkimuksen tavoitteet:

1. Tutkitaan psykologista pedagogista kirjallisuutta puhetta kehitettäessä esikouluikäisiä lapsia.

2. Kehitä didaktiakäsikirja "Palapelin rakenteen malli". Kehitä monikäyttöinen monitoimikäsikirja vanhojen esikoululaisten opettamiseen arvaamaan ja kirjoittamaan arvoituksia.

3. Määritä lasten sanakirjojen kehityksen muutosten dynamiikka oppimisen tekemisessä ja arvata arvoituksia.

Ongelmien ratkaisemiseksi käytettiin seuraavia menetelmiä:

- psykologisen ja pedagogisen kirjallisuuden analyysi;

- lasten toiminnan valvonta;

- psykologisen ja pedagogisen prosessin suunnittelu.

Kohderyhmä

Hanke on suunniteltu esikouluikäisille lapsille. Tätä hanketta voidaan käyttää minkä tahansa lastentarhanopettajan käytännössä.

Kuudennen elinvuoden lapset voivat jo asettaa rooleja ennen pelin aloittamista ja rakentaa käyttäytymistään noudattaen roolia. Pelin vuorovaikutukseen liittyy puhe, joka vastaa sekä sisällön että roolin intonaatiota. Puhe, joka seuraa lasten todellista suhdetta, eroaa roolipelistä. Lapset alkavat hallita sosiaalisia suhteita ja ymmärtää erilaisten aikuisten toimintojen kantojen alistumista, jotkut tehtävät ovat houkuttelevampia heille kuin muille. Roleille osoitettaessa voi syntyä ristiriitoja, jotka liittyvät roolimallin käyttäytymisen alistamiseen. Pelätilan organisointia havaitaan, jossa ns. "Keskus" ja "periferia" eroavat toisistaan. (Sairaala-peliin tämä keskus on lääkäri, "Kampaajan" peli - hiusten leikkauspaikka ja odotushuone toimii leikkivälineenä.) Lasten toiminta peleissä muuttuu monipuoliseksi.

Lasten graafinen toiminta kehittyy. Tämä on aktiivisimman piirroksen ikä. Vuoden aikana lapset voivat luoda jopa kaksituhatta piirrettä. Piirustukset voivat olla sisällöltään hyvin erilaisia: nämä ovat lasten elämänkokemuksia, kuvitteellisia tilanteita ja kuvituksia elokuville ja kirjoille. Tyypillisesti piirustukset ovat kaavamaisia ​​esityksiä eri kohteista, mutta ne voivat poiketa koostumusratkaisun alkuperäisyydestä ja välittää staattisia ja dynaamisia suhteita. Luvut saavat tontin merkin; Usein toistuvat kohtaukset pienillä tai päinvastoin kohdistuu merkittäviä muutoksia. Henkilökuva muuttuu yksityiskohtaisemmaksi ja oikeasuhteisemmaksi. Piirtämällä voit arvioida henkilön kuvattua sukupuolta ja emotionaalista tilaa.

Suunnittelulle on ominaista se kyky analysoida olosuhteita, joissa tämä toiminta tapahtuu. Lapset käyttävät ja nimittävät puunsuunnittelijan erilaisia ​​yksityiskohtia. Voit korvata rakennusosat käytettävissä olevan materiaalin mukaan. Ota haltuunsa yleinen tapa tutkia otosta. Lapset pystyvät tunnistamaan ehdotetun rakenteen tärkeimmät osat. Konstruktiivinen toiminta voidaan toteuttaa järjestelmän perusteella, suunnittelun ja olosuhteiden mukaan. Suunnittelu näkyy yhteistoiminnan aikana.

Lapset voivat suunnitella paperista, taittamalla sen useita kertoja (kaksi, neljä, kuusi taittoa); luonnonmateriaalista. He hallitsevat kaksi tapaa suunnitella: 1) luonnonmateriaalista taiteelliseen kuvaan (lapsi "täydentää" luonnonmateriaalia täydelliseksi ja täydentää sitä lukuisilla yksityiskohdilla); 2) taiteellisesta kuvasta luonnolliseen materiaaliin (lapsi valitsee tarvittavan materiaalin kuvan muodostamiseksi).

Värien, muodon ja koon käsitys, objektien rakenne paranee edelleen; järjestelmällisiä näkemyksiä lapsista. Ne kutsuvat paitsi ensisijaisia ​​värejä ja niiden sävyjä, myös välivärin sävyjä; suorakaiteen muotoiset, soikeat, kolmiot. He näkevät esineiden koon, helposti riviin - jopa 10 erilaista esinettä nousevassa tai laskevassa järjestyksessä.

Lapsilla voi kuitenkin olla vaikeuksia analysoida esineiden paikkatietoa, jos ne kohtaavat muodon ja tilan sijainnin välisen eron. Tämä viittaa siihen, että erilaisissa tilanteissa havainto on tunnetusti vaikea esikoululaisille, varsinkin jos heidän on samanaikaisesti otettava huomioon useita erilaisia ​​ja samaan aikaan vastakkaisia ​​merkkejä.

Vanhemmissa esikouluissa kuvataajuus kehittyy edelleen. Lapset pystyvät paitsi ratkaisemaan ongelman visuaalisessa suunnitelmassa, myös tekemään kohteen muunnelmia, ilmoittamaan missä järjestyksessä kohteet toimivat vuorovaikutuksessa jne. Tällaiset päätökset ovat kuitenkin oikeita vain, jos lapset soveltavat riittäviä henkisiä työkaluja. Niistä on kaavamaisia ​​esityksiä, jotka syntyvät visuaalisen mallinnuksen prosessissa; monimutkaiset esitykset, jotka heijastavat lasten ajatuksia esineiden hallussapitojärjestelmästä sekä esityksiä, jotka heijastavat eri esineiden ja ilmiöiden muutoksen vaiheita (ajatuksia muutosten syklisestä luonteesta): ideoita muuttuvista vuodenaikoista päivällä ja yöllä, esineiden kasvaessa ja vähentämisessä erilaiset vaikutteet, ideoita kehityksestä jne. Lisäksi yleistykset paranevat edelleen, mikä on verbaalisen loogisen ajattelun perusta. Esikouluikäisillä lapsilla ei vielä ole aavistusta esineiden luokista. Lapsiryhmän esineitä voi vaihdella ominaisuuksien mukaan, mutta luokkien luonteen lisääminen ja lisääntyminen alkavat muodostua. Esimerkiksi vanhemmat esikoululaiset, kun ryhmitellään esineitä, voivat ottaa huomioon kaksi merkkiä: väri ja muoto (materiaali) jne.

Kotimaisten psykologien tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmat esikoululaiset pystyvät syyttämään ja antamaan riittäviä syy-selityksiä, jos analysoidut suhteet eivät ylitä niiden visuaalista kokemusta.

Mielikuvituksen kehittäminen tässä iässä mahdollistaa lasten kirjoittavan melko alkuperäisiä ja johdonmukaisesti esiin tulleita tarinoita. Mielikuvitus kehitetään aktiivisesti vain sillä edellytyksellä, että se aktivoi erityistyötä.

Vastuullisuus, jakelu ja vuorovaikutteisuus jatkuvat edelleen. Siirtyminen vapaaehtoisesta huomiosta on vapaaehtoista.

Puhetta edelleen parannetaan, mukaan lukien sen äänen puoli.

Lapset voivat soittaa viheltävää, viheltävää ja ääniä. Phonemic kuulo, puhe intonational ilmaisu on kehitetty lukiessa runoja roolipeli ja jokapäiväisessä elämässä.

Parannettu puheen kielioppirakenne. Lapset käyttävät melkein kaikkia puheen osia, ovat aktiivisesti mukana sanan luomisessa. Leikkaus rikastuu: synonyymejä ja antonimeja käytetään aktiivisesti.

Johdettu puhe kehittyy. Lapset voivat kartoittaa, kertoa kuvan, kulkee paitsi pääasia, myös yksityiskohdat.

Tämän iän saavutuksiin on ominaista roolien jakautuminen pelitoiminnassa; pelitilan organisointi; visuaalisen toiminnan edelleen kehittäminen, jolle on ominaista korkea tuottavuus; soveltaminen yleisen näytteenottomenetelmän rakentamisessa; samanmuotoisten kuvakohteiden yleistettyjen menetelmien assimilaatio.

Tämän ikäisyyden havainto on ominaista monimutkaisten esineiden analysointi; ajattelun kehittämiseen liittyy henkisten keinojen kehittäminen (kaavamaiset ideat, monimutkaiset ideat, ajatukset muutosten syklisestä luonteesta); kehittää kykyä yleistää, syy-ajattelua, mielikuvitusta, vapaaehtoista huomiota, puheen, itsenkuvaa.

Suunnitellun tuotteen kuvaus

Projektoitu tuote on monitoimikäsikirja, jota voidaan käyttää vanhempien esikoululaisten puheen kehittämisessä.

Päätarkoituksena on luoda monitoimikäsikirja: helpottaa kykyä tehdä arvoituksia............

Käsikirja kehitettiin siten, että sen perusteella opettajilla oli mahdollisuus järjestää luokkia, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, suorittaa ympäristökyselyt,...................

jonka tarkoituksena olisi:

· sanavaraston kehittäminen (uusien sanojen käyttöönotto, sanakirjan rikastuminen ja laajentaminen, sanojen merkityksen ymmärtäminen ja selkeyttäminen)

· Puheen kieliopillisen rakenteen muodostuminen

Myös monipuolisen työkalupaketin luominen meille oli tärkeä osa opettaa lapsille arvoituksia.

Näin ollen projisoidut tuotteet, monitoimikäsikirja, ovat päivänkakkara ja "liikennevalo", jossa on tarroja ja erillisiä kortteja piirustuksineen, monimutkainen opetusmateriaali (riippuen suunnitelluista tehtävistä, joita opettaja ratkaisee puheen aikana). Katso kuva 1.

Monitoimikäsikirjan kuvaus:

Perusteella edut - kartonkilevyillä muodossa kamomilla, liittää keskellä kalvon ja sekä terälehdet on ympyrä, jonka keskellä on Velcro. Erikseen pyöreät kortit, joissa on esineitä. magneettinauhalla kipsiytetyt pyramidit; jokaisella puolella on tietty alue:

· Alue "Lemmikit". Tässä vyöhykkeessä on taloja, joiden sisäpuolella on kuvia kotieläimistä ja nuorista. Talot suljetaan eri lukoilla. Tämän tai mainitun eläimen asumiseen on "värikkäitä, kuperia" jälkiä, jotka on kuvattu lasimaaleilla. Magneettinauha kiinnitetään kuvamateriaaliin, jonka avulla se pidetään käsikirjassa ja sitä voidaan siirtää.

Nykyaikaiset lapset elävät tietotekniikan maailmassa. Kun kysyimme toisiamme arvoituksilta, huomasimme, että meiltä puuttuu algoritmi, joka auttaa meitä arvostamaan arvoituksia.

Riddle on looginen tehtävä, joten sinun täytyy tehdä henkisiä tekoja. Jos haluat arvata arvoitusta, sinun on ensin valittava arvoituksen osoittaman merkin merkit eli analyysi. Sitten verrataan ja yhdistetään nämä merkit ja luodaan mahdolliset yhteydet niiden välillä, ts. synteesin tuottamiseksi. Luodaan yhteyksiä ja yhdistetään piirteitä, jotta saadaan aikaan johtopäätös, eli arvaus. Sinun täytyy tietää arvailun looginen mekanismi, hallita sopivat tekniikat. Arvoitusperusteena on ymmärtää arvoituksen kysymys - siinä on aina erityinen ongelma, joka on ratkaistava: mitä etsiä? Sinun on myös selvitettävä, miten löytää ratkaisu, eli löytää ratkaisuja: mistä etsiä? Perustuu siihen, mitä tehdä? Voit tehdä tämän eristämällä kaikki merkin nimetyt merkit, koska ne ovat avain vastaukseen. Jotkut merkit viittaavat etsintäalueeseen - mistä etsiä ratkaisua, toiset luonnehtivat arvoituksen juuri kohdetta - jotka tarvitsevat mitä etsiä, toiset kiinnittävät huomiota tämän ilmiön yhteyksiin ja riippuvuuksiin muiden kanssa. Siksi menestys arvaamassa mitään ei voi jättää arvoitus: kaikki, jokainen sana on tärkeä siinä.

Yksi tapa ymmärtää arvoituksen mysteerejä ja oppia arvata heitä on kyky koota ne.

Aluksi muodostimme palapelit kollektiivisesti käyttäen A.Nesterhenan menetelmää.

Objekti valitaan. Seuraavaksi annetaan ominaisuuksille figuratiivisia ominaisuuksia. Sitten vertailut ja kuvio-ominaisuudet annetaan valituille vertailuille. Nämä kaksi osaa yhdistetään toisiinsa ligamenttien avulla: miten; vaikka; mutta ei; mutta ilman; ikään kuin.

TIME - MANAGEMENT

Ajanhallintakeskus Oleg Lyalik

Hankesisällön määritelmä PMBOK-standardin mukaan.

PMBOK-standardin mukaisen hankesisällön määritelmä on yksityiskohtaisen asiakirjan laatiminen, jossa määritellään projektin työn tavoitteet ja tulokset.

Tämä asiakirja näkyy hankkeelle kerättyjä vaatimuksia varten ja se on vankka kokoelma näistä vaatimuksista yhdessä.

PMBOK-standardin kannalta tätä asiakirjaa pidetään erittäin tärkeänä hankkeessa. Kaikki seuraavat hankkeen päätökset perustuvat siihen.

Jos tässä asiakirjassa esitetyt tavoitteet määritellään huonosti, tämä saattaa aiheuttaa vakavia riskejä hankkeen jatkokurssille.

Lännessä uskotaan, että ilman oikein laadittuja laajuuslausuntoja projektipäällikkö ei pysty osoittamaan, että hanke on valmis.

On tärkeää ymmärtää, että on erittäin vaikeaa kuvata kaikkia tavoitteita ja tuloksia heti ja yksityiskohtaisesti. Siksi tämä asiakirja voi muuttua hankkeen koko elinkaaren ajan.

Soveltamisilmoitusten tulisi sisältää seuraavat osat:

 • Tuotteen sisällön kuvaus
 • Tuotteen hyväksymisperusteet
 • Hankkeen tulokset
 • Hankkeen poikkeukset
 • Projektin rajoitukset
 • Hankkeen olettamukset

Seuraavaksi kirjoitamme jokaisen näistä kohdista yksityiskohtaisemmin.

Tuotteen sisällön kuvaus

Tässä vaiheessa sinun on vastattava kahteen peruskysymykseen:

 • Mikä on hankkeen tuote (palvelu, tulos).
 • Tuotteen, palvelun tai tuloksen ominaisuudet, ominaisuudet ja ominaisuudet

Antakaa esimerkki näistä kriteereistä esimerkkinä sillan rakentamisesta:

 • jänneväli
 • Kuormituskyky
 • korkeus
 • Kaistojen lukumäärä
 • materiaali

Tuotteen hyväksymisperusteet

 • Asiakkaan tuotteen, palvelun tai tuloksen hyväksymisedellytykset
 • Hyväksymisprosessin kuvaus

Palataan sillalle.

Yksi sillan hyväksymisperusteista voi olla sen kantokyvyn tarkastaminen.

Myös sillan hyväksymisperusteissa voi saada selvityksen hankkeen budjetista ja menoista.

Asiakirjojen saatavuus teoksille.

Hankkeen tulokset

Tässä vaiheessa meidän on saatava tulokset, jotka aiomme saada hankkeen jokaisen vaiheen jälkeen. Tulosten on oltava mitattavissa.

Seurauksena on taulukon kaltainen taulukko.

Jos projektipäälliköt lukevat tämän artikkelin siltojen rakentamiselle, tutustu suunnitelluihin tuloksiin, jotka minä olen kuvaillut, jos ne eivät ole tarkkoja. Minulla ei ole kokemusta sillan rakentamisesta

Kun olet suorittanut tämän osan, siirry seuraavaan osaan.

Hankkeen poikkeus

Tämän tehtävän tarkoituksena on määrittää, mitä projektiryhmä ei tee odotetuista vaatimuksista.

Projektin ympärillä on paljon tehtäviä, jotka kaikki haluavat kiinnittää projektiryhmään. Näihin tehtäviin kuuluu kuitenkin tehtäviä, jotka eivät erityisesti vaikuta hankkeen lopulliseen tuotteeseen.

Projektin rajoitukset

Jokaisessa projektissa on rajoittavia tekijöitä. Emme esimerkiksi toimi myyjän SHShSh kanssa. Budjetin 300 tuhatta ei pitäisi mennä.

Sillan esimerkissä aikaraja voi olla rajoittava. Esimerkiksi sillanrakentajat tekevät töitä tietyissä tapauksissa, kun alukset eivät kulje joen varrella.

Hankkeen olettamukset

Joitakin tekijöitä, jotka hankkeen näkökulmasta katsotaan tosiasioiksi, eivät edellytä todisteita. Hanke perustuu näihin tekijöihin. Esimerkiksi sillan esimerkissä tämä tekijä saattaa olla hiekkainen maa pankkeihin. Rakennustekniikkaa kehitetään tälle vaihtoehdolle.

Kun suoritat seuraavan projektin, muista luettaa tämä asiakirja.

Hankkeen tuoteominaisuudet

Hankkeesta

"Metsäalan liikkeenjohdon kattava maantieteellinen tietojärjestelmä (Les-Agro)"

1. Otsake tiedot.. 3

2. Liiketoiminta ja strategia.. 4

2.1. Hankkeen tavoite. 4

2.2. Yrittäjyyteen liittyvä tarkoitus. 4

2.3. Hanketuotteen ominaisuudet. 4

2.4. Mahdollinen markkinakoko. 7

2.5. Olemassa olevat analogit, kilpailijat.. 8

4. Hankkeen toteuttamista koskeva ohjelma

5. Hankkeen toteuttaminen.. 12

5.1. Projektitulot. 12

5.2. Projektikustannukset 13

5.2.1. Toimintakulut.. 13

5.2.2. Projektin investointikustannukset. 15

6.1. Tuloslaskelma. 16

6.2. Rahavirtalaskelma. 16

6.3. Investointien tehokkuuden arviointi. 18

Otsikon tiedot

Liiketoiminta ja strategia

Hankkeen tavoite

Tavoitteena projektissa on valmiiksi MSFU alan kehitykseen tietojärjestelmien ja konsultointia metsätalouden ja organisaation perusteella tuotantoaan kaupallisten tuotteiden puuteollisuudessa.

Yrittäjyyteen liittyvä tarkoitus

Hankkeen yrittäjänä toimiva tavoite on tehokkaasti kaupallistaa metsätalouskompleksissa kilpailukykyisten navigointilaitteiden, mukaan lukien massatuottajien kotimaisen tuotannon, tuominen. Projektin toteutuksessa on mukana satelliittipaikannustekniikoiden (GPS, GLONASS) synergia muiden nykyaikaisten tietotekniikoiden kanssa (perustekniikka ja Oracle BI-tuotteet, maantieteelliset tietojärjestelmät ja Oracle JD Edwards ERP -järjestelmät).

Hankkeen tuoteominaisuudet

Tuote Forest-Agro on kattava metsäsuunnittelun tietojärjestelmä. MGUL on luonut järjestelmän FSUE VNII PVTI: n kanssa tietojärjestelmämarkkinoiden ja metsätalouden konsultointiin.

Tuote ratkaisee sekä erityisiä maatalouden tehtäviä, kuten kenttien valintaa edeltävien arkistojen avulla, optimaalisen viljelykierron muodostumisen, agroteknologisten karttojen muodostamisen, kartoituksen ylläpidon kenttiä ja koneita jne. Sekä yrityksen johtamisen perinteiset tehtävät, kuten taloushallinto, hankinnat, myynti, varastonhallinta.

Ratkaisu sisältää seuraavat komponentit:

 1. Etuosasto on komponentti, joka automatisoi maatalouden päätoiminta-aluetta: mittauskentiltä teknisten toimintojen suorittamiseen, koneiden liikkuvuuden optimointiin kaikilla aloilla, toiminnan seurannan tehokkuuden arvioimiseksi ja käytettyjen tekniikoiden tehokkuuden arvioimiseksi.

Lohkossa on yksinkertaisin käyttöliittymä, joka on ymmärrettävää käyttäjille, joilla on alhainen tietotekninen lukutaito ("agronomi käsissä").

Komponentti Front-office on rakennettu taskutietokoneisiin (PDA). Etupuhelinyksikön keskeiset ominaisuudet perustuvat GPS / GLONASS-satelliittipaikannusjärjestelmään:

- tarkka mittaus kenttien pinta-alasta - tehdyt ajamalla ympäri maatilan kenttien ympärillä, rekisteröimällä esteitä kentän sisällä;

- metsien ja apuobjektien kaavamaisen graafisen esityksen muodostaminen;

§ suorituskyvyn ja raportoinnin teknisen toiminnan toteuttamisesta:

- kentän numeron automaattinen tunnistus;

- kenttien jakautuminen alueelle;

- rinnakkainen ajo-teknologia;

- teknisten laitteiden liikkuvuuden valvonta;

§ suoritettujen toimien laadun arviointi:

- kentän numeron automaattinen tunnistus;

- valvomalla ja arvioimalla toteutettujen toimien laatua ottaen huomioon säätilat.

 1. Keskustoimisto on keskeinen osa järjestelmää, joka toteuttaa metsätalouden strategisen suunnittelun ja johtamisen tehtävät. Tämä komponentti perustuu Oracle BI-analyyttiseen järjestelmään.
 2. Back-office - ratkaisee puuteollisuusyrityksen taloudellisen, kirjanpidon ja johtamisen kirjanpidon ja toiminnan suunnittelun ongelmat.

Metsä-Agron tuotteen arkkitehtuuri johtaa kuvioon 1.

Kuva 1. Les-Agro-tuotearkkitehtuuri

Tuotteen käyttöönotto mahdollistaa seuraavat tulokset:

§ tehokkuuden lisääminen 15-20%,

§ tuotantokustannusten vähentäminen metsätalouskompleksissa 15-25%,

§ tuotteiden laadun kiinnittäminen metsätalouden monimutkaisuuteen,

§ Metsäalan valvontaympäristön luominen

Tuote on ainutlaatuinen tässä markkinasegmentissä - se on ainoa kattava ratkaisu suurille ja keskikokoisille puuteollisuusyrityksille, jotka automatisoivat kaikki metsänhoitoprosessit. Venäjän markkinoilla ei ole kilpailevia tuotteita. Kilpailevat yritykset ovat Länsi-Euroopan ja USA: n markkinoilla GPS: n avulla.

Mahdollinen markkinakoko

Arvioidessaan markkinoiden määrää käytettiin seuraavaa menetelmää: oletettiin, että hankkeen keskimääräinen hinta on 1-5 prosenttia yhden asiakkaan tuotantosyklin keskimääräisestä kustannushinnasta. Perustuu arvioihin kokonaismäärästä tuotannon yhteydessä kolmen maan (Venäjä, Ukraina, Kazakstan), keskimääräinen teollisuuden kannattavuuden ja kotimaisen ostohintaa arvioitu koko markkinoiden tietojärjestelmien käyttöönotto maatalouden liiketoimintaa.

Tuotekuvaus Hankkeen aikana luodun tuotteen (tai palvelun) ominaispiirteet. Tuotekuvaus yleensä. - esitys

Esitys julkaistiin 6 vuotta sitten www.astana-alumni.kz

Liittyvät esitykset

Esittely aiheesta: "Tuotekuvaus Sisältää tuotteen tai palvelun ominaisuuksien kuvaus, joka on luotava (kehitetty) hankkeen aikana. Tuotekuvaus on tavallisesti." - transkripti:

1 Tuotekuvaus Hankkeen aikana luodun tuotteen tai palvelun ominaisuudet (kehitetään). Tuotekuvaus on yleensä vähemmän yksityiskohtaisia ​​ensimmäisissä vaiheissa ja yksityiskohtaisemmin myöhemmissä, koska tuotteen ominaisuuksia vähitellen paranee. Ja vaikka tuotekuvauksen muoto ja sisältö muuttuvat, sen on oltava riittävän yksityiskohtainen (täsmennetty), jotta siitä tulisi perusta (tuki) hankkeen myöhemmäksi suunnitteluksi. Monissa projekteissa, joissa yksi organisaatio on mukana (myyjä), työ suoritetaan sopimuksella (sopimus) toisen organisaation (ostaja, asiakas) kanssa. Tällöin tuotteen alkuperäinen kuvaus toimitetaan asiakkaan toimesta.

3 Tulos Tulos on, että hankkeen tulosten mukaan voidaan "tallentaa historian merkintöihin". Tulos on tuotteen tarkka vastakohta: se on spesifinen, voimme yleistää, se voidaan määrittää määrällisesti, asettaa ajan tasalla ja pystyä heijastumaan asiakirjoissa.

4 Esimerkki konserttituotteesta on yleisön tai kuuluisuuden iloinen tunnelma, joka on tullut ryhmälle. tuloksena on koncertin tapahtuma, joka kirjataan konserttisaliin, musiikkikonserniin, 1000 myytävään lippuun, liikevaihtoon ja 7 lehdessä julkaistuihin raportteihin. Suunnittelijan on määriteltävä hankkeen tuloksena syntyvät tulokset.

5 Tuotteen ja tuloksen koulutus, mielentila, toiveet, tavoitteet Onko tuote saanut ja kuinka hyvä se on?

6 Tavoite Tavoitteena on oltava aika, tila ja voimavarat toimia varten. Tavoitteiden on oltava todellisuuden kannalta riittäviä: ei vähäpätöisiä eivätkä liian korkeita, mutta juuri niitä, jotka haluat nähdä ja pystyvät ilmentämään.

7 Tehtävät Miten hankkeen tavoite syntyy? Tätä edeltää useita vaiheita: vastaanottajat, tuotteet, tulokset ovat yksityisiä ja yhteisiä, ja sitten tavoite ilmestyy. Lisäksi tavoite on jaettu Tehtäviin. Tehtävät ovat alitavoitteet, jotka vastaavat kysymykseen: "Miten me voimme saavuttaa tämän?" Koska tehtävä on "tavoitteen tytär", hänellä on kaikki "äidin" merkinnät, joilla on omat tulokset, kvantitatiiviset indikaattorit ajoissa ja paikoissa.

8 TEHTÄVÄT: Tavoitteet - erityisiä tuloksia, joita voidaan mitata tai arvioida, tavoitteen saavuttamiseksi, tilanteen parantamiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi hankkeen toteutuksen tuloksena. Hankkeen tavoitteet: oltava niin selkeät ja täsmälliset, että ne liittyvät hankkeen tavoitteeseen, joka määritellään ajankohtana sen saavuttamiseksi. Jokainen tehtävä on muotoiltava siten, että pystyt ymmärtämään, että olet saavuttanut sen. Tehtävät eivät ole prosessi, tämä on lopputulos.

9 Tehtävät suorituskyvyn valmistelemiseksi "Seinä"

10 Tavoitteena "Fly to Mars" "Fly Marsin välityksellä vuoteen 2013 mennessä" "Fly Marsille Kazakstanin avaruusaluksella, laskeudu Marsille, tee se ennen muita maita ja vuonna 2013" on huono tavoite. tavoite on paljon parempi, koska on selvää, että jos emme saavuta tasoa vuoteen 2013 mennessä, niin tavoitteeseen ei päästä. Tavoitteena on muotoiltu aivan oikein: aikataulu on selvä, tulos on ymmärrettävää - lentää ja laskeutua, onnistumiskriteerit ovat selkeät - Kazakstanin tuotantolaitoksella ja aikaisemmin yksi tärkeä kriteeri on tavoitteiden toteutettavuus. Riippumatta siitä, kuinka hyvin tavoite on muotoiltu, jos se ei ole mahdollista, ei ole mitään tulosta.

11 Käytä kriteerit........ muotoilussa tehtävien tavoitteet: Sspecific konkreettisuus Mmeasurable laskettavuuden Aachievable saavutettavissa realistisia Rrealistic Ttime sidottu aikaan sidottuja

12 Hankkeen aloitusprosessit Hankkeen aloitusprosessiryhmä koostuu kahdesta prosessista: Projektihankkeen kehittämisprosessin. Hankkeen sidosryhmien tunnistaminen. Osaamisalueen integraatiojohtamisen 4. perehdyttämisen ryhmähanke 4.1 Kehitys hankesuunnitelmaan 5. hankkeen laajuus hallintaprojekti ajanhallinta 6. 7.Upravlenie hankkeen kustannuksista 8.Upravlenie laadun arviointi 9. Project Human Resource Project 10.Upravlenie viestintäprojekteja 10.1 määrittäminen projektin sidosryhmien 11. Hankkeen riskienhallinta 12. Hankkeiden hankintamenettely.

13 Projektinvalmistusprosessit Uusi projekti tai vaihe käynnistetään, joten lupa on saatava. Tätä tarkoitusta varten kehitetään projektikirja, asiakirja, joka tallentaa hankkeen ennalta määrätyt tavoitteet ja sisällön, tarvittavat taloudelliset resurssit. Hankkeen aloitusprosessiryhmässä yksilöidään sisäiset ja ulkoiset hankkeen sidosryhmät, jotka ovat vuorovaikutuksessa projektissa ja vaikuttavat sen kokonaistulokseen. Hankkeen sidosryhmien luettelo ja ominaisuudet näkyvät hankkeen sidosryhmärekisterissä. Projektin aloitusprosessit voidaan suorittaa useita kertoja projektin aikana.

14 Hankkeen peruskirjan laatiminen Hankesopimuksen perustaminen on prosessi, jossa kehitetään asiakirja, joka antaa luvan hankkeen käynnistämiselle tai hankkeen vaiheen alulle. Hankkeen peruskirja hyväksyy välttämättä kaikki hankkeen sidosryhmien vaatimukset. Hanketta pidetään virallisesti avoimeksi, kun sen peruskirja hyväksytään. Projektistrategian laatimisajankohtana nimitetään yleensä projektipäällikkö (projektipäällikkö).

15 Hankesopimuksessa todetaan yrityksen tarpeet, nykyinen ymmärtäväisyys asiakkaiden tarpeista sekä uusi tuote, palvelu tai lopputulos, joka on tarkoitus luoda, esimerkiksi: hankkeen tarkoitus tai perustelut; mitattavissa olevat hankkeen tavoitteet ja niihin liittyvät menestystarpeet; korkeat vaatimukset; korkean tason hankekuvaus; korkeat riskit; valvontatapahtumien aikataulu; konsolidoitu talousarvio; hankkeen hyväksyntävaatimukset (mikä on hankkeen menestys, joka päättää hankkeen onnistumisesta ja joka allekirjoittaa hankkeen); nimitetty projektipäällikkö, vastuualue ja toimivalta; nimi tai viranomainen tai muu henkilö, joka hyväksyy hankesopimuksen

16 Aloitusvaihe sisältää alustavan arvioinnin kaikista hankkeen elementeistä. Aloitusvaiheen tulos on asiakirja "Project Charter", jonka perusteella yrityksen johtaja päättää hankkeen toteuttamisesta edelleen.

17 Tehtävän nimi Sidosryhmien määrittäminen Vastuullinen Hankkeen hallinnoija Saapuvat asiakirjat Hankkeen hakeminen Lähtevät asiakirjat Asianomaisten osapuolten rekisteri Toiminnot Kuvaus asianomaisista osapuolista. Tehtävän nimi Hankkeen sisällön määrittely Vastuullinen päällikkö Projektin insinööri Saapuvat asiakirjat Sidosryhmärekisteri Lähtevät asiakirjat Hankkeen sisältö Toiminnot Yksityiskohtaiset tavoitteet ja hankkeen tulokset. Projektityön kehittäminen ja määrittely. Tehtävän nimi Ylimmän tason suunnitelman laatiminen Vastuullinen suunnittelupäällikkö Tulevat asiakirjat Hankkeen sisältö Lähtevät asiakirjat Ylin tasosuunnitelma Toiminnot Aikataulumallin kehittäminen. Hankkeen aikataulun kehittäminen. Tehtävän nimi Alustavan projektibudjetin kehittäminen Vastuullinen kustannuspäällikkö Tulevat asiakirjat Ylin taso Suunnitteluprojektit Lähtevät asiakirjat Hankekehitysbudjetit Toiminnot Kustannusarvio ylhäältä alas. Tehtävän nimi Hankesuunnitelmien kehittäminen Vastuullinen sopimuspäällikkö Tulevat asiakirjat Hankkeen budjetti Lähtevät asiakirjat Hankkeen kohteet Hankkeen kohteiden kehittäminen Tehtävä Nimi Laatuvaatimusten kuvaus Vastuullinen laatupäällikkö Saapuvat asiakirjat Sidosryhmärekisteri, hankesisällöt, ylimmän tason suunnitelma, projektin budjetti, hankemäärät Lähtevät asiakirjat Laatuvaatimukset Toiminnot Laadukasvaatimukset. Laadunarviointiperusteiden määrittely. Tehtävän nimi Aloittaminen ja riskien kuvaukset Vastuullinen riskienhallinta Saapuvat asiakirjat Sidosryhmärekisteri, hankesisällöt, ylimmän tason suunnitelma, projektin budjetti, projektiosat, laatuvaatimukset Lähtevät asiakirjat Riskirekisteritoiminnot Riskin aloittaminen. Laadullinen riskinarviointi. Määrällinen riskinarviointi.

18 Ylin tasosuunnitelma

21 Hankkeen menot (budjetti)

Hankkeen sidosryhmien tunnistaminen Hankkeen sidosryhmien tunnistamisprosessi sisältää kaikkien henkilöiden ja / tai organisaatioiden tunnistamisen, jotka voivat vaikuttaa projektiin. Osana prosessia kaikkien asianomaisten osapuolten edut olisi dokumentoitava.

23 Tavoitteet ja arvotiedot ovat keskeisiä sidosryhmien hallinnan onnistumiselle. Se tarjoaa mahdollisuuden ennakoida, miten sidosryhmät vastaavat projektiin ja sen tuloksiin. Tämän prosessin tuotos on hankkeen sidosryhmien rekisteri. Sidosryhmät voidaan jakaa: sisäinen ulkoinen

24 Sidosryhmäyhtymä (malli) Sidosryhmä (organisaatio / nimi / osasto) Luokka (ulkoinen / sisäinen) Hankkeen roolin vaatimukset Odotukset Korkotaso (sitoumus)

25 III luento (8. helmikuuta 2012): Projektisuunnittelu IV luento (10. helmikuuta 2012): Projektin toteutus Seuranta ja projektinhallinta Projektin loppuun saattaminen

26 Kirjallisuus: Harmaa KF, Larson E. U. Projektinhallinta: Käytännön opas - M.: Business and Service, 2003 Dithelm G. Project Management. 2 t: ssä. - SPb: Business Press Publishing House, 2004 Projektinhallinta / I.I. Mazur, N.G. Olderogge, V.D.Shapiro. Moskova, Razu M.L. et al. Project Management. - M.: INFRA-M, opas projektinhallinnan tietämykseille - neljäs painos (PMBOK-opas).

Top