logo

Dynaamiset menetelmät perustuvat käsitteeseen muuttaa rahan arvoa ajan mittaan.

Dynaamisessa menetelmässä käytetyt indikaattorit:

§ nettolukema;

§ nettopäätearvot;

§ sijoitetun pääoman tuotto (kannattavuusindeksi);

§ sisäinen tuottoaste (sisäinen tuottoaste);

§ diskontattu takaisinmaksuaika.

Nettorajojen nykyarvomenetelmä (nettoarvo, nettoarvo, nettolukuarvo, NPV) on yleisesti hyväksyttyä lausuntoa pidettävä tärkeimpänä ja luotettavimpana sijoitusarvostusmenetelmänä normaaleissa taloudellisissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa sijoitustuloksen yleisimmän ominaisuuden, toisin sanoen sen, sen lopullinen vaikutus absoluuttisena määränä.

Tämä menetelmä perustuu vertaamalla alkuperäisen sijoituksen arvoa sen tuottaman diskontattujen nettokassavirtuottojen kokonaismäärään ennustejaksolla. Koska kassavirta jakautuu ajoissa, se on saatava nykyiseen hetkeen käyttäen analyytikko (sijoittaja) asettamaa diskonttokorkoa itsenäisesti (sen vuotuisen tuottoasteen perusteella, jonka hän haluaa tai voi olla hänen sijoittamastaan ​​pääomasta).

Oletetaan ennustavan, että investointi (IC) tuo N: n vuotuiset liikevaihtoa1, P2... Pn. Kun kyseessä on kertaluonteinen investointi, nettona nykyarvo lasketaan käyttäen kaavaa:

jossa NPV on investointihankkeen nykyarvoa vastaava summa kertaluontoisilla investointikustannuksilla;

P1 P2, PT... Pn - vuosittaiset kassatulot n vuotta;

IC - alkuinvestointi;

r on diskonttokorko.

On selvää, että NPV> 0, hanke olisi hyväksyttävä;

Jos NPV 0, silloin hankkeen hyväksymisen yhteydessä yrityksen arvo ja siten omistajien hyvinvointi lisääntyvät.

Ennustettaessa tuloja vuosittain, on otettava huomioon hankkeiden lisäksi myös tuotantotulot, mutta myös tuotannosta saatavat tulot. Esimerkiksi jos hankkeen toteutuksen lopussa laitteita myydään likvidaatiovaiheessa tai osa pitkäaikaisista varoista vapautuu, nämä tulot on otettava huomioon vastaavana ajankohtana. Jos hanke liittyy rahoitusvarojen peräkkäiseen investointiin useiden vuosien ajan, laskentakaava muutetaan ja NPV lasketaan seuraavalla kaavalla:

jossa i on inflaatioaste;

L on projektin jäännösarvo,

k on projektin elinaika.

NPV: n edut:

Se heijastaa ennakoitua arviota yrityksen taloudellisen potentiaalin muutoksista, jos kyseessä oleva hanke hyväksytään.

Ajallisen näkökulman mukaan indikaattori on lisäainetta, ts. Yhteenvetona voidaan esittää eri hankkeiden NPV. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus, joka erottaa tämän kriteerin kaikille muille ja mahdollistaa sen käytön tärkeimpänä analysoitaessa sijoitussalkun optimaalisuutta.

Nettomerkin nykyarvomenetelmällä on seuraavat haitat:

§ Korkealla korkotasolla etäpalkkioilla on vähäinen vaikutus NPV-arvoon, joten paluukausien aikana erilainen vaihtoehto voi olla lähes lopullinen taloudellinen vaikutus.

§ NPV-kriteeri on absoluuttinen indikaattori ja siksi se ei voi antaa tietoja niin kutsutusta "projektin turvallisuusvarastosta" (jos kassavirtaennusteessa tai diskonttokorossa on virhe, kuinka suuri riski on, että projektista, joka katsottiin kannattavaksi, kannattamatonta.)

§ Tämän indikaattorin käyttö ei aina anna oikeaa ja oikeaa arviota, erityisesti:

a) jos diskonttauskorko vaihtelee hankkeen toteutuskauden aikana taloudellisten olosuhteiden muutosten vuoksi;

b) valittaessa hankkeen, jossa on suuri NPV ja pitkä takaisinmaksuaika, ja hankkeen, jossa on pienempi NPV ja lyhyt takaisinmaksuaika;

c) diskonttauskoron valinnassa, erityisesti epävakaassa taloudessa.

§ Nykytilanteen indikaattori myös vääristää tulosta merkittävästi, jos verrataan eri kokoisia investointeja, koska "sattuman hinta" sijoitusten erotuksen käytöstä ei oteta huomioon, eikä se anna tietoja siitä hetkestä, josta investoinnit tulevat kannattaviksi.

§ Korkean NPV-arvon ei pitäisi sinänsä olla ainoa ja ratkaiseva argumentti investointipäätösten tekemisessä, sillä ensinnäkin se voi liittyä melko korkeaan riskin tasoon ja toiseksi määritellä hankkeen laajuus.

Kaikki edellä mainitut menetelmät haittaavat analyytikoita käyttämään tätä menetelmää yhdessä muiden kanssa, mikä auttaa poistamaan edellä mainitut haitat.

NPV-kriteeri perustuu kassavirran saattamiseen hankkeen alkuun, ts. se perustuu diskonttauksen toimintaan. Voit tietenkin käyttää käänteisoperaatiota - lisäys (yhdistäminen). Tätä menetelmää käytettäessä kassavirran tutkimus suoritetaan nykyisestä tulevaisuuteen, ts. kassavirran elementit annetaan projektin lopussa. Tätä kriteeriä kutsutaan "nettopäätearvoksi" (NTV).

NTV-kriteerin laskentakaava on seuraava:

Ehdot, jotka koskevat hankkeen hyväksymistä NTV-kriteerin perusteella, ovat samanlaisia ​​kuin NPV-kriteeri.

Auttaa opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita

Investointien tehokkuuden arviointi: Dynaamiset menetelmät investointihankkeiden arvioimiseksi

Sijoitusanalyysin suuntaaminen tulevaisuuteen vaatii asianmukaista taloudellista perustetta. Tällöin on tunnustettava, että rahan määrän ja rahavirtojen vastaanoton välinen suhde on suhteessa sijoituspäätöksen ajankohtaan nähden. Yksi investointitehokkuuden indikaattoreista on investointiprosessin dynamiikka ja monimuotoisten kustannusten ja etujen samansuuntaisuus. Investointihankkeen toteuttamiseen liittyvien prosessien dynaamisuus merkitsee, että sen tilojen, kustannusten ja tulosten ominaisuudet eivät pysy vakiona vaan vaihtelevat ajan myötä. Epätasapainoiset kustannukset ja tulot, jotka johtuvat inflaatiosta, tuotannon tehokkuudesta ja muista syistä. Tästä syystä summittaessa kustannuksia ja tuloksia mihinkään ajanjaksoon kassavirran vastaa- vat arvot pitäisi pienentää vertailukelpoiseen muotoon - yhteen ajankohtaan.

Prosessi, jossa ilmaistaan ​​"tulevat ruplat" niiden vastaavan muodossa "nykyiset ruplat", ts. Investoinnin tulevan arvon nostaminen laskutusjakson alkuun kutsutaan diskonttaukseksi.

Diskonttausmenetelmä on kaikkien nykyaikaisten investointianalyysimenetelmien perusta.

Diskonttokorko heijastaa vaihtoehtoisten ja käytettävissä olevien investointialueiden vuotuista kannattavuutta ja samalla myös sijoittajien vähimmäistuottovaatimuksia hankkeista, joihin hän aikoo osallistua. Koska monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa diskonttokoron valintaan, on olemassa lukuisia lähestymistapoja sen arvon määrittämiseen: lainanottopääoman houkuttelemisen keskiarvon tasolla; panokset riskittömiin sijoituksiin; joka perustuu vaihtoehtoisiin rahan kustannuksiin jne.

Kun käytetään sekä osakepääomaa että lainatun pääoman hanketta, käytetään pääomamenetelmän painotettua keskikustannusta (WAСС). Diskonttauskoron valinta tässä tapauksessa määritellään kaavalla 1.1.

jossa Rsk - omien varojen korko;

Gsk - oman pääoman osuus investointien kokonaiskustannuksista;

Rzk. - lainan korko;

Gzk - lainan osuus kokonaisinvestointikustannuksista.

Lisäksi on olemassa kaksi ylimääräistä menetelmää alennuksen määrittämiseksi. Pääomavarojen arvostusmenetelmää (beta-malli) käytetään omien lähteiden (pääoma) rahavirtaan. Käytetään diskonttokorkodia 1.2.

jossa R on sijoittajan edellyttämä tuottoaste (omaan pääomaan);

R f - riskittömät tuotot;

beta-beeta-kerroin, mikä heijastaa tietyn investointihankkeen suhteellista riskialttiutta verrattuna sijoittamiseen puolivälissä olevaan osuuteen;

RT - markkinasalkun tuotto.

Puhtaassa muodossaan beta-mallissa otetaan huomioon vain yksi riski. Harkitse muita riskejä käyttämällä muutoksia (riskipreemioita).

Kumulatiivinen rakentamismenetelmä sisältää riskitason korotuksen palkkioiden riskitekijöihin erilaisten riskien osalta. Riskitön korko voi olla yhtä suuri kuin tasavallan suurimpien pankkien maksamien talletusten korot, valtion lyhytaikaisten joukkovelkakirjalainojen korot, euro-obligaatiot. Riskittömään korkoon lisätään johdonmukaisesti riskipreemio, likviditeettipalkkio ja sijoitusten hallinnointipalkkio.

Käytännössä on olemassa muita riskejä. Yleisimpiä ovat:

· Maakohtainen (poliittinen) riski (maakohtaiset luokitukset investointitason kansallisen riskin mukaan julkaisevat erikoistunut luottoluokitusyritys VERI (Saksa) ja jotkut muut yritykset);

· Projektin osanottajien epäluotettavuusriski;

· Vaarana hankkeen tulojen vastaanottamatta jättäminen.

Jokainen hankkeen osanottaja valitsee alennuksen määrittämismenetelmän valinnan, joka riippuu hänen tavoitteistaan ​​ja tehtävistään. Siten saman hankkeen eri osanottajien investointien tehokkuus voi olla erilainen.

Nettomääräinen arvo (nykyarvo) on arvo, joka saadaan erikseen kultakin ajanjaksolta kaikkien sijoitusten kohteena olevan tilikauden aikana kertyneiden tulojen ja kulujen kokonaissumman ja kiinteän koron (koron) välisen erotuksen välillä. Tämän menetelmän ydin on se, että kullakin kaudella nettovuoden kassavirran arvo pienenee hankkeen alkamisvuoteen, mikä vastaa summaa nykyarvoa tai nettoarvoa (kaava 1.3).

jossa CF on vuosittaisen kassavirran arvo,

E on diskonttokorko (desimaaleina).

Projektin edellytys: nettotulojen pitäisi olla ei-negatiivisia.

Jos investointihankkeen NPV on myönteinen, hanke on tehokas ja sen hyväksymistä koskeva kysymys voidaan harkita. Mitä enemmän NPV on, sitä tehokkaampi projekti. Jos investointiprojekti toteutetaan negatiivisella NPV: llä, sijoittaja kärsii tappioita.

Tämän indikaattorin haittoja ovat mahdottomuus verrata hankkeita samaan NPV-arvoon ja hankkeen kustannusten erilaiset arvot.

Tästä puutteesta riistetään tehokkuuden indikaattori, kuten kannattavuusindeksi (kannattavuusindeksi). Tämä indikaattori ilmaisee samana päivänä mainituista pienentyneistä tuloista investointikustannuksiin ja heijastaa kunkin ruplan sijoitusten tuottoa (kaava 1.4).

Hanke tunnustetaan tehokkaaksi, kun PI> 1. Tämä indikaattori palvelee myös vertailua hankkeisiin, joilla on sama NPV, mutta erilaiset sijoitusarvot [8].

Diskonttauksen takaisinmaksuaika (diskonttausmaksuajanjakso) -

tämä on lyhimmän ajan kesto, jonka jälkeen nykyinen nettosäästömäärä muuttuu ja ei tule jatkossakin negatiiviseksi (kaava 1.5).

jossa DPB on diskontattu takaisinmaksuaika;

E on diskonttokorko (desimaaleina).

Mitä pienempi DTV, sitä houkuttelevampi ja tehokas projekti.

Sisäinen tuotto (kannattavuus) (sisäinen tuottoaste) määrittää diskonttokoron, jolla hankkeen diskontattu tuotto on yhtä suuri kuin hankkeeseen liittyvien investointien (kustannusten) diskontattu arvo, ts. Hankkeen kassavirta riittää palauttamaan sijoitetun pääoman.

Sisäisen tuottoprosentin (IRR) laskeminen suoritetaan menetelmällä, jolla diskonttokoron tällainen arvo toistetaan, jolloin investointihankkeen nykyarvo nollataan. Tämä tila vastaa kaavaa 1.6.

IRR on suurin mahdollinen diskonttokorko, jolla projekti on edelleen hyödyllinen NРV-kriteerin mukaisesti. Näin ollen mitä enemmän IRR verrattuna diskonttokorkoon, sitä tehokkaampi projekti ja sitä suurempi turvallisuusmarginaali.

Sisäinen tuottoaste voi toimia hankkeen "riskitason" indikaattorina - sitä enemmän IRR ylittää yrityksen hyväksymän estokerroksen, sitä suurempi on hankkeen turvallisuusmarginaali ja vähemmän kauheat mahdolliset virheet arvioitaessa tulevien tulojen arvoa.

Investointihankkeen taloudellisen perustan ydin on se, että pääoman tuotto on tavanomaista pienempi ja sisäinen tuottoaste ylittää pankin korko- korot pitkäaikaisilla lainoilla 1,5 - 2 kertaa.

Kaikki katsotut indikaattorit liittyvät läheisesti toisiinsa. Siksi arvioitaessa todellisten investointien tehokkuutta, niitä olisi analysoitava monimutkaisena.

Todellisten investointihankkeiden tehokkuuden arvioinnissa käytetään yrityksen sijoitussalkun muodostumista.

Bibliografinen luettelo

1. Sijoitusten synergia: textbook.-method.book. Sukharev O.S. ja muut - M.: Rahoitus ja tilastot; INFRA-M, 2010. - 368 s.

2. Taloushallinto: opetusohjelma. Kukukina I.G. - M.: Lawyer, 2008. - 267 s.

3. Konkurssien kirjanpito ja analyysi: Oppikirja. Kukukina I.G., Astrakhantseva I.A. - M.: Rahoitus ja tilastot, 2007.

4. Todellisten investointien taloudellinen analyysi: koulutuskäsikirja. Lipsits I.V., Kosov V.V. - M.: Economist, 2010. - 347 s.

5. Investointien taloudellinen arviointi: tutkimukset. korvaus. Basovskiy L.E., Basovskaya E.N. - M. INFRA-M, 2011. - 241 s.

6. Investoinnin taloudellinen arviointi: koulutuskäsikirja. Staroverova G.S. - M.: KNORUS, 2009. - 312 s.

Dynaamiset menetelmät investointihankkeiden arvioimiseksi

Dynaamiset ovat indikaattoreita, jotka määritetään projektin tulosten arvojen perusteella koko projektin ajan

Kaikilla dynaamisilla indikaattoreilla otetaan huomioon ajan vaikutus. Laskettaessa niitä käytetään diskontatustekniikkaa. Tärkeä vaihe tässä menetelmässä on määrittää diskonttokorko.

Matemaattisesta näkökulmasta diskonttokorko on korko, jota käytetään tulevien tulovirtojen uudelleenlaskentaan nykyisen (nykyisen) arvon yhdeksi arvoksi, joka on perustana liiketoiminnan markkina-arvon määrittämiselle. Taloudelliselta kannalta diskonttokorko on sijoittajien sijoitetun pääoman tuottoprosentti vastaavissa sijoituskohteissa, jotka vastaavat riskitasoa tai vaihtoehtoisten sijoitusvaihtoehtojen tuottoastetta riskin tasosta arvostuspäivänä. Diskonttauskorko olisi määritettävä ottaen huomioon kolme tekijää:

a) rahan arvo;

b) investointihankkeen rahoittamiseen vaaditut lähteet, jotka vaativat eri korvaustasoja;

c) odotettavissa olevan tulevan tulon riskitekijä tai todennäköisyysaste

Diskonttokorko on yleensä vuotuinen korko, joka heijastaa kannattavuuden tasoa, joka saadaan nykyään samanlaisista investoinneista.

Diskonttokorko määrittelee rahan aika-arvon erityistilanteesta riippuen, voi olla: luotto- tai talletuskorko, rahoitusmarkkinoiden tuottoaste; saavutettu yrityksen kannattava varallisuus; yrityksen oman pääoman tuotto, pääomakustannukset jne., katso kuva 66.5.

Kuva 65. Diskonttokorot

Diskonttokoron määrittämisessä on useita menetelmiä, mutta yleisimmät ovat:

- oman pääoman rahavirrasta - kumulatiivinen rakentamismenetelmä ja Capital Asset Pricing Model (CAPM);

- investointipääoman rahavirta - pääomamallin painotetut keskimääräiset kustannukset (WACC)

Erityisesti kumulatiivisessa rakentamismenetelmässä määrätään, että diskonttokoron rakenteessa lisätään nimelliseen riskittömään lainaan perustuvaan korkoprosenttiin sijoitusriskin aggregaattipalkkio, joka koostuu tässä yksittäisessä hankkeessa kuuluvien yksittäisten "epäsistemaattisten" riskien palkkioista ja liikkumavaraus, ks. Taulukko. 61.12.

Hankkeen ominaispiirteet huomioon ottaen arvioidut sijoittajat voivat tehdä muita muutoksia.

Diskonttauskoron laskeminen kumulatiivisella rakentamismenetelmällä

Tekijä käsittelee pääoman arvonmääritysmallia ja painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen mallia tämän oppikirjan aiheessa 8 (kohta 3).

Seuraavat menetelmät ovat dynaamisia:

1. Hankkeen nettonykyarvon laskentamenetelmä (nettokohtainen arvo - NPV). Tämä on sijoitusanalyysimenetelmä, joka perustuu tiettyihin arvoihin, jotka saadaan vähentämällä niiden kaikkien ulosvirtojen ja realisoitujen rahasummien välinen ero koko projektin koko elinaikana.

Nettomääräinen arvo (NPV) on tulevien tulojen tai tulojen käteisarvo, joka määritellään kuluvan vaikutuksen summana koko laskutusaikana, vähennettynä ensimmäisen vuoden alkuun jakamalla erikseen kultakin vuodelta hankkeen kaikkien toimintojen kulujen ja tulojen erot kiinteällä ennalta määrätty diskonttokorko. Jos laskutuskauden aikana ei ole hintojen inflaatiota koskevia muutoksia tai laskuja suoritetaan perushintaan, vakioalennustappio NPY -arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

missä CF on1, CF2, CFK,, CFn - vuosittaiset kassatulot n vuodeksi;

1C - alkuinvestointi;

r on diskonttokorko;

n - nettotulojen vastaanottamisen kesto

NPV 0: n tapauksessa hanke olisi hyväksyttävä toteutettavaksi; jos NPV 0, hanke olisi hylättävä, koska se on kannattamatonta; NPV = 0 - hanke ei ole kannattava eikä kannatta

Jos hanke tarjoaa varojen sijoittamista m jaksoihin, edellistä kaavaa muutetaan seuraavasti:

missä on ICj - investoinnit j-jakson lopussa

Tilanne syntyy usein esimerkiksi inflaation vaikutuksesta, kun on tarpeen käyttää eri diskonttokoroja r, kun hankkeen rahavirtoja alennetaan. Tällöin yllä olevassa kaavassa on sama muoto>

Harkitse tätä esimerkkinä.

Esimerkki. Investointihankkeen kustannukset. ZO hryvnia UAH tarjoaa kassavirtaa CF1 = 10 miljoonaa UAH, CF2 = 16 miljoonaa UAH, CF3 = 15 miljoonaa UAH. Määritä hankkeen nykyarvo, jos diskonttokorko on 15%

Laskennassa tehdään taulukko ja määritetään hankkeen nykyinen nettotaso, ks. Taulukko 613

Meidän tapauksessamme NPV = (0,655) 0, joten hanke olisi hyväksyttävä toteutettavaksi

Esimerkki. Edellisen esimerkin edellyttämällä tavalla huomaamme, että pääoman kustannukset vaihtelevat vuosittain seuraavasti: 15%, 17%, 16%

Niinpä nettona oleva nykyarvo määritetään kaavalla 610

Uusissa olosuhteissa projekti kuuluu tuloveron piiriin, joten NPV = (0,156) 0. Yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka määrittävät hankkeen nykyarvon arvon, on toiminnan laajuus, joka näkyy investointien ja tuotannon volyymissä. Tämä merkitsee luonnollista rajoittamista NPV-menetelmän soveltamisessa sellaisten hankkeiden kehittämisessä, jotka eroavat tässä ominaisuudessa, koska korkeampi NPV-arvo ei vastaa tehokkaita sijoitusvaihtoehtoja.

NPV-mallin edut ja haitat

Näin ollen tätä menetelmää käytettäessä on otettava huomioon sen edut ja haitat, ks. Taulukko 614.

NPV (AB) = NPV (A) NPV (B), jonka avulla voidaan arvioida sijoitushankkeiden portfolio

2. Menetelmä investointien kannattavuuden indeksin (kannattavuuden) määrittämiseksi (kannattavuusindeksi (PI)) on jatkoa edelliselle. Toisin kuin NPV-indikaattori, indikaattori. RI on suhteellinen arvo. On yksityistä jakaa odotetut tulevat rahavirrat alkuperäisten kustannusten mukaan:

Jos hanke sisältää varojen sijoittamisen näiden kahden vuoden aikana, edellistä kaavaa muutetaan seuraavasti:

Hanke hyväksytään ehdolla, jos. RI on suurempi kuin yksi. Jos. RI on 1, sitten investointihankkeen kannattavuus vastaa vaihtoehtoista tuottoa (tässä tapauksessa NPV = 0). Jos. Jos RI on alle 1, hanketta ei hyväksytä sen vuoksi, että se ei tuota tuloja sijoittajalle (tässä tapauksessa NPV on negatiivinen).

Toisin kuin NPV, sijoitusten kannattavuuden indeksi on suhteellinen indikaattori. Tämän kriteerin ansiosta. RI on kätevä indikaattori, kun valitaan yksi projekti vaihtoehdoista, sillä on lähes sama NPV-arvo tai kun muodostetaan sijoitusprojektit portfolion maksimoimiseksi sen nykyarvo.

Laskentamenetelmän edut ja haitat. RI

Tämän indikaattorin avulla investointihankkeiden arvioimiseksi sijoittajan tulisi muistaa sekä sen edut että haitat, ks. Taulukko 615.

Esimerkki. Taulukon 613 tietojen avulla määritellään tämän projektin kannattavuusindeksi: 30.655 / 30 = 1.02

Joten. РI 1, projekti on kannattava, ja tämä tarkoittaa, että jokaisen sijoitetun rahaston varoista sijoittaja saa 2 penniä voittoa

3. Menetelmä sisäisen tuoton määrittämiseksi (sisäinen korkokanta - IRR)

Sisäinen tuottovaatimus on diskonttauskorko, jonka käyttö varmistaisi odotettavissa olevien rahavirtojen nykyarvon tasaisuuden ja odotettujen rahavirtojen nykyarvon. Joten sisäisen tuottoprosentin (IRR) indikaattorit kuvaavat investointihankkeen toteuttamisen aikana aiheutuvien kustannusten suurinta sallittua suhteellista tasoa.

Kun investointihankkeeseen tehdään kertaluonteisia investointeja, IRR määritetään yhtälöllä:

jossa IRR on tuottoprosentti, jossa NPV = 0

Kaava voidaan kirjoittaa myös seuraavasti:

Jos hanke tarjoaa investointeja m: n vuoteen, aiempi kaava muutetaan seuraavasti:

Näin ollen sisäisen sijoitetun pääoman tuottoindikaattorin laskentamenetelmän toteutus vähenee peräkkäisten iterointien toteuttamiseen, joiden avulla voidaan määrittää alennustekijä, jolle NPV =.

Useimmissa tapauksissa investointihankkeen arviointimenetelmä - IRR antaa saman päätöksen sijoitusinvestointiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, kuten nettosäätöarvon menetelmä. Positiivisen nettonykyarvon projekteilla on IRR suurempi kuin kustannukset.

FRR: n laskemisessa Excelissä on taloudellinen tehtävä. INNOH, jota voidaan käyttää investointihankkeeseen samalla aikavälillä rahavirtojen välillä. Sijoitukset merkitään negatiivisella merkillä, tulot - positiivisella. Virtojen jäsenet viittaavat kausien loppuun.

Toiminnan algoritmi käytettäessä ohjelmaa. Seuraavat ovat seuraavat:

1) sijoittaa maksujen virtauksen indikaattorit Excel-taulukon riviin tai sarakkeeseen. Jos maksua ei ole maksettu vastaavan ajanjakson aikana, "0" sijoitetaan vastaaviin soluihin;

2) johdonmukaisesti soittaa: /v,"taloudelliset toiminnot", exhale;

3) rivillä. Arvo näyttää tietoryhmän osoitteen Excel-laskentataulukossa ja rivillä. Ennuste on välttämätön paluuveden odotetun arvon ilmaisemiseksi;

4) automaattisesti yhteenvetorivillä. Arvo näyttää lasketun IRR-arvon painikkeen valinnan jälkeen. OK, tämä arvo näkyy Excel-taulukon valitussa solussa.

Tämän menetelmän käytännön soveltaminen on monimutkaista, jos analyytikoille ei ole olemassa asianmukaisia ​​ohjelmistoja. Tällöin sovelletaan peräkkäisten iterointien menetelmää. Kaksi valitaan ja diskonttokoron arvo r1 ja r2 niin että välissä (r1 R2) funktio NPV = f (r) muutti arvoa " - "-" tai päinvastoin. Käytetään seuraavaa kaavaa:

jossa r1 - diskonttokoron arvo, jolla NPV 0;

R2 - diskonttokoron arvo, jossa NPV 0

Laskelmien tarkkuus on kääntäen verrannollinen intervallin pituuteen (r1 R2), joten tarkin tulos saavutetaan, kun välin pituus on minimaalinen ja se on 1%

Esimerkki. Etsi arvo sisäisen tuoton määrä investointihankkeen arvoltaan 20 miljoonaa UAH, säädetään tällaisista kassatulot CF1 = 6 miljoonaa UAH, CF2 - 8 miljoonaa UAH, CF3 = 14 miljoonaa UAH, jos keskimääräinen tuotto on tällaisia ​​hankkeita on alueella 15-20%

Ensin määritetään NPV: n arvominä5 ja NPV2 o, tämän taulukon tekeminen 616

Dynaamiset menetelmät investointihankkeiden arvioimiseksi

investoivan talouden tilastollinen dynaaminen

Investoinnit, joiden aineellinen perusta on rahaa, on tilapäinen arvo. Sillä on ominaista se, että tällä hetkellä ja tietyllä aikavälillä, jolla on yhtäläinen nimellisarvo, rahavarat ovat täysin erilainen ostovoimalla. Tältä osin investointeihin on taloudellisesti ja taloudellisesti arvioitava diskonttaukseen perustuvia menetelmiä. Tällaisen arvioinnin tuloskortti on esitetty kuv. 3. Oikein ja kohtuullisin niistä ovat nettomääräinen nykyarvo, diskontattu takaisinmaksuaika, kannattavuusindeksi, kannattavuusindeksi, sisäinen tuottoprosentti.

Investointihankkeen tehokkuuden tärkein indikaattori on nettosäästömäärä (muut nimet NPV - kiinteä taloudellinen vaikutus, nykyarvo, nettomääräinen arvo, nykyarvo, NPV) - laskennallisen diskontatun vaikutuksen laskentajaksoon. TTS lasketaan seuraavan kaavan (2.13, 2.14) mukaisesti:

jossa - kauden t nettokassavirrat; I - alkuinvestointikustannukset; p on diskonttokorko; t on vuoden luku; n - investoinnin "elämä" aika.

Ensimmäiset investointikustannukset ovat nettorahavirtoja, joihin voi kuulua yrityksen rakentamiseen, remontointiin tai hankintaan tehdyt investoinnit; investoinnit uusien tuotteiden, teknologioiden ja materiaalien suunnitteluun ja kehittämiseen; investoinnit uusien käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaan; investoinnit olemassaolevien laitteiden tai teknologisten prosessien järkeistämiseen, nykyaikaistamiseen, käyttöpääoman koon muuttumiseen liittyen vapauttamisohjelman muutoksiin; tuotevalikoiman muutoksiin liittyvät investoinnit monipuolistamiseen; investoinnit tutkimukseen ja kehittämiseen, koulutukseen, mainontaan, ympäristönsuojeluun.

Nettorahavirrat määritellään yleensä taloudelliseksi tuotoksi (verojen jälkeen) sekä poistoihin ja muihin ei-käteiskustannuksiin.

Jos sijoituksia ei tehdä samanaikaisesti, NPV laskentakaava on seuraava (2.15):

jossa - investointikustannukset vuoden toisella neljänneksellä.

Sijoitusten taloudellisen ja taloudellisen arvioinnin tämän indikaattorin avulla voit tehdä oikean johtopäätöksen:

jos NPV> 0, investointi olisi sijoitettava tähän hankkeeseen;

jos NPV 0, valitse se, jolla on korkein nettoarvo. Tämän indikaattorin arvo mahdollistaa sijoitusten priorisoinnin.

Diskontattu takaisinmaksuaika () tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka aikana sijoitusten toteutumishetkellä diskontattu nettokassavirta on yhtä suuri kuin niiden summa (2,16):

jossa n on investoinnin päättymispäivä.

Niinpä pienimmän ajan kesto, jonka jälkeen NPV tulee ja pysyy positiivisena tulevaisuudessa.

Diskontattu takaisinmaksuaika sekä laskettu ("yksinkertainen") haittapuolena on se, että se ei ota huomioon rahavirtoja takaisinmaksuaikana, eli koko investointijakson ajan, eikä se näin ollen vaikuta kaikkiin tuottoihin, jotka ulkopuolella. Tämä indikaattori antaa sijoittajille käsityksen siitä, kuinka kauan ne vaarantavat sijoituksensa. Epävarmuus ja näin ollen riski on suurempi, kuin tämä aika on pidempi. Siksi lyhyt takaisinmaksuaika merkitsee pienempää riskiä ja nopeampaa sijoitetun pääoman tuottoa. Tältä osin diskontattu takaisinmaksuaika ei ole investointipäätösten peruste, vaan sitä käytetään vain rajoituksena. Näin ollen, jos se on enemmän kuin vakiintunut takaisinmaksuaika, tätä kohdetta ei pidetä sijoituksen kohteena tulevaisuudessa.

Kannattavuusindeksi (muut nimet - IDA, ROI, kannattavuusindeksi, PI) liittyy suoraan nettoarvoon ja määritellään kassavirtojen diskontattujen arvojen suhteeksi alkuperäiseen sijoitukseen (2,17-2,19):

missä on erityinen diskontattu tulo.

Tuottoindeksi voi olla seuraavia arvoja:

PI = 1 edellyttäen, että NPV = 0,

PI 1 jos NPV> 0.

Päätöstä tehdessään vain nämä esineet pidetään investointeja, joille kannattavuus on suurempi kuin 1. Jos on tarpeen valita useita "olevia kasvua", sijoituskohteet on suuruusjärjestykseen riippuen lukuarvo PI. PI: n etuna on, että se on suhteellinen ja heijastaa sijoitusyksikön tehokkuutta. Lisäksi rajoitetuilla resursseilla tämä indikaattori mahdollistaa tehokkaimman sijoitussalkun luomisen.

IRR (sisäinen korkokanta - IRR) - on, että diskonttokorko p0 jolla summa diskontatun kassavirran taloudellinen arvo on yhtä kuin alkuperäisistä investointikustannuksista (2,20):

Laskenta suoritetaan kaavan (2.20) mukaisesti, jos investoinnit tehdään kerralla ja kaavan (2.21) mukaisesti - jos ne toteutetaan useita vuosia:

Toisin sanoen, p0 on diskonttokorko, joka vastaa hankkeen nettosäätöarvoa nollaan:

Kaavasta (2.21) löytyy korko, jolla kassavarat diskontatut virrat ja investointikustannukset tulevat tasalle. Tämä korko kuvaa sitä enimmäiskorkoa, jolla yritys voi ottaa lainan, jos se on sijoitettu lainanottopääoman avulla ja rahavirrat on käytetty lainan ja koron takaisinmaksuun. Tällä investointimenetelmällä yritys on täsmälleen tasapoikkeamassa.

Näin ollen sisäinen tuottoaste on suurin korkokanta, jota voidaan käyttää taloudellisen kokonaisuuden vahingoittamatta.

Muussa tapauksessa IRR voidaan määritellä diskonttokoroksi, joka johtaa nettoarvonsa nolla-arvoon. Sijoituksia koskevassa päätöksenteossa käytetään tätä indikaattoria seuraavissa tapauksissa:

- jos sijoittajien valitsema diskonttauskorko p (> p) on NPV> 0, investoinnit voidaan tehdä tässä projektissa;

Dynaamiset menetelmät investointihankkeiden arvioimiseksi: perusperiaatteet

Dynaamisia investointilaskentamenetelmiä käytetään perustelemaan investointihankkeita pitkäaikaisiin projekteihin, joiden ominaispiirteet ovat ajallisesti vaihtelevat tulot ja kulut.

Niistä on seuraavat edellytykset.

1. Tarkastellaan pitkän aikavälin investointihanketta, jolla on usean vuoden tai eri ajanjakson toteutumisaika tai taloudellinen vaikutusaika, jos ajanjakso on yksi vuosi (puolen vuoden, neljännesvuosi, kuukausi jne.). Tapauksissa, joissa tätä ei ole mainittu erikseen, katsotaan, että ajan yksikkö on yksi vuosi.

2. Kukin investointihankkeessa on kuvattu maksusarjat, joiden osatekijät edustavat sijoittajien tuloja ja kuluja (kassavirrat) kullekin toteutusjakson yksikölle. Negatiivinen arvo maksamisen useiden komponenttien tarkoittaa, että tänä vuonna sijoittajan kustannukset ylittivät sen tulot, ja positiivinen arvo osoittaa ylijäämää. Kunkin investointihankkeen maksusarja alkaa negatiivisella tekijällä, sillä investoinnit alkavat käteiskustannuksin ja rahoitushankkeen maksusarja alkaa positiivisella tekijällä, sillä rahoituksen pitäminen tarkoittaa sitä, että sillä on omat varat tai ulkopuolisten lähteiden varat.

3. Kehitettävät pääomamarkkinat, jotka tarjoavat mahdollisuuden hankkia ulkoinen rahoitus investointihankkeisiin ja sijoittajan tilapäisen vapaan pääoman tehokkaaseen käyttöön.

4. Oletetaan, että investointihankkeen toteuttamiseen liittyvät investoijan tulevat tulot ja kulut ovat tarkasti tiedossa, ts. Puhumme taatusta pääomasijoituksesta ja lähdetietojen epävarmuudesta. Pitkän aikavälin hankkeiden osalta tämä tila on melko kova. Sijoittaja, joka valitsee investointihankkeiden perustelut, on oltava tietoinen siitä, että mikään niistä ei voi täysin vastata todellisia taloudellisia prosesseja ja että tulevaisuudessa todelliset tulokset voivat poiketa merkittävästi investointilaskennan yhteydessä saaduista.

5. Dynaamisten investointilaskelmien toteuttamisessa otetaan huomioon vain sellaiset taloudelliset tekijät, jotka määrittävät sijoitusten tulevat tulokset. Samaan aikaan ei oteta huomioon tietynlaisia ​​tekijöitä ja olosuhteita, joilla on käytännön vaikutusta näihin tuloksiin. Näihin kuuluvat poliittiset, sosiaaliset, oikeudelliset ja muut tekijät. Jos on tarpeen ottaa huomioon tällaisten tekijöiden vaikutus investointihankkeiden toteuttamiseen, investointilaskelmien menetelmien lisäksi on toteutettava erityisiä tutkimuksia ja perusteluja, jotka liittyvät laadullisten analyysimenetelmien ja ennusteiden käyttöön.

Kassavirtaennuste on tärkein vaihe projektianalyysissä. On vaikea antaa tarkkoja ennusteita suuresta ja monimutkaisesta hankkeesta aiheutuvista kustannuksista ja tuloista, joten ennakoidut virheet voivat olla melko merkittäviä. Lisäksi kiinteiden tuotantolaitosten ja laitteiden kustannuksia on vaikea arvioida, ja vielä enemmän epävarmuutta leimaa myynnin ja transaktiokustannusten tuotot hankkeen elinaikana.

Yrityksen näkökulmasta hankkeen kassavirta määritellään yrityksen kassavirtojen väliseksi erotukseksi kultakin ajanjaksolta CFt-hankkeen osalta ja rahavirroista CF-hankkeen epäämisen tapauksessa: P

Investointien tehokkuuden arvioinnissa huomioidaan vain merkittävät rahavirrat - tämä on hankkeen tulevan kassavirran ja jälkimmäisen hankkeen poissaolon välinen ero. Koska asiaankuuluva kassavirta määräytyy pääoman muutosten (lisäyksin) perusteella, sitä kutsutaan myös hankkeeseen liittyvään lisäkassavirtaan.

Hankkeen arvioinnissa inkrementaalinen kassavirta sisältää kaikki mahdolliset muutokset yhtiön mahdollisiin kassavirtoihin, jotka liittyvät suoraan hankkeen toteutukseen.

Tästä syystä päätelmä, että kaikki rahavirrat, jotka ovat olemassa hankkeen hyväksymisestä tai hylkäämisestä riippumatta, eivät ole merkittäviä.

Yritys vuokraa konsultin arvioimaan investointihankkeen tehokkuutta ja toteutuksen toteutettavuutta. Voiko konsultin maksu sisällyttää hankkeen kustannuksiin? Ilmeisesti ei ole, koska se on maksettava riippumatta siitä, onko hanke toteutettu vai ei.

Rahoituksen kannalta olennaiset rahavirrat ovat projektiin liittyviä lisärahavirtoja. Teoriassa on mahdollista tehdä luonnokseen raportit kassavirrat ja vastikkeetta hankkeen vuosittain ajaksi hankkeen ja mitataan sitten vuotuiset kassavirrat hankkeen erotuksena rahavirrat näiden kahden mietinnön. Toimintavirrat saavat seuraavan kaavan:

CF, = [(R11-R0) - (C11-C01) - (DAlt-DA0)] (1- t) + (DAh-DA0)

jossa CFt on hankkeen nettokäyttövirta kaudella f; Rit, Rot - yrityksen kassatulot, kun kyseessä on hankkeen toteuttaminen ja hylkääminen; Cit and Cot - transaktiokustannukset, joista käteismaksu suoritetaan, hankkeen tapauksessa ja sen hylkääminen; DAu ja DAot - vastaavat poistot vähennykset; x - voiton verokanta.

Jos uudet projektit eivät vaikuta yrityksen nykyiseen kassavirtaan, voit käyttää lyhennettyä rahavirtakaavaa:

CFt = (R1-C-DA) (1 - τ) + DAw (6.2)

jossa Rt on myyntituoto; Ct - käteisransaktiokustannukset; DAt - itse projektin heikkeneminen.

Kun olemme tehneet tiettyjä algebrallisia muunnoksia, annamme yhtälön (6.2) seuraaviin muotoihin:

CF = (Rt-C) (I-Z) + zDAh. (6.3)

Yhtälö (6.3) osoittaa, että nettokäyttövirta CFt koostuu kahdesta osasta:

1) kassatulot vähennettynä käteiskustannuksilla vähennettynä veron määrällä;

2) poistoja vastaava rahavirta, joka vastaa poistoja vähennyksistä tietyn ajanjakson ajan kerrottuna veroasteella. Tämä osoittaa, että poistoilla on vaikutusta kassavirtaan, koska se vähentää veroja ja mitä korkeampi yhtiöverokanta on, sitä suuremmat poistot ovat edullisempia.

Rahavirtojen arvioiminen on yksi tärkeimmistä sijoitustoiminnan osa-alueista. Kassavirtaennuste on tarkoitus tehdä monen vuoden ajan, mikä aiheuttaa väistämättömiä virheitä arvioissa. Ennusteiden johtajat ovat alttiita liialliselle optimismille, ja tuloksena tulot yleensä ylikapasivat ja kustannukset - aliarvioida. Tämän seurauksena nettomääräiset rahavirrat siirtyvät ylöspäin ja siten nousevaan muutokseen investointihankkeiden arvioiduissa tulosindikaattoreissa. Usein tämä johtuu siitä, että johtajien palkat riippuvat yrityksen koosta, joten he ovat kiinnostuneita maksimoimaan yrityksen koko eikä sen kannattavuus. Lisäksi johtajat ovat usein emotionaalisesti mukana projektissa, eivätkä näin ollen voi objektiivisesti arvioida hankkeen potentiaalisia negatiivisia tekijöitä. Välilehdessä. 6.4 heijastaa projektin kassavirtaa.

Kassavirtaennusteen muutoksen havaitsemiseksi erityisesti hankkeille, jotka on luokiteltu erittäin kannattaviksi, on määritettävä hankkeen kannattavuuden arvioinnin perustana olevat hyödyt. Jos yrityksellä on useita luovuttamattomia etuja, esimerkiksi patenttisuojaus, ainutlaatuinen tuotanto- tai markkinointikokemus, tunnettu tavaramerkki, silloin tällaisen etua käyttävät hankkeet voidaan todellakin pitää erittäin kannattavina. Pitkällä aikavälillä superprofiitit voivat kuitenkin vähentyä kilpailun vuoksi. Jos on syytä uskoa, että kilpailun lisääntyminen on mahdollista, eikä ole olemassa ainutkertaisia ​​tekijöitä (täydentäviä omaisuuseriä), joilla voitaisiin ylläpitää hankkeen korkeaa kannattavuutta samalla tasolla, on arvioitava estimaattien vääristyminen.

Toinen ongelma, joka syntyy kassavirran analysoinnissa, on aliarvioida hankkeen todellista kannattavuutta, koska sen arvo aliarvioidaan, mikä johtuu uusien hallinnointipäätösten mahdollisuudesta. Monilla hankkeilla voi olla etuja, jotka ylittävät alustavan arvioinnin. Näihin etuihin voi sisältyä:

• aloitettiin uusien tuotteiden kehittäminen hankkeen mukaisesti;

• tuotteiden markkinoiden laajentaminen;

• tuotannon laajentaminen tai uudelleenkäyttö;

Investointihankkeiden arviointimenetelmät

DYNAAMISET MENETELMÄT SIJOITUSHANKKEIDEN ARVIOINTIIN.

Nettorajan arvo
(nykyarvo - nykyarvo, NPV)

Nykyaikaisissa julkaisuissa käytetään seuraavia termejä tämän menetelmän kriteereiden nimeämiseksi:

 • nettoarvo;
 • nettoarvo;
 • nettoarvo;
 • nettoarvo;
 • hankkeen kokonaistulos;
 • nykyarvo.

Metodologisissa suosituksissa investointihankkeiden tehokkuuden arvioimiseksi (toinen painos) - Moskova, Ekonomika, 2000 - ehdotetun kriteerin virallista nimeä - nettoarvo (NPV).

Nettomääräinen arvo (NPV) lasketaan ennustejakson aikana toteutettavan investointiprosessin diskontattujen rahavirtojen ja tulojen erotuksena.

Kriteerin ydin on verrata projektin tulevien kassavirtojen nykyarvoa sen toteuttamiseen tarvittavien investointikustannusten perusteella.

Menetelmän soveltamiseen kuuluu seuraavien vaiheiden peräkkäinen kulku:

 1. Investointihankkeen kassavirran laskeminen.
 2. Diskonttokoron valitseminen, jossa otetaan huomioon vaihtoehtoisten sijoitusten kannattavuus ja hankkeen riski.
 3. Nettosi nykyarvon määrittäminen.

NPV tai NPV jatkuvan diskonttokoron ja kertaluonteisten alkuinvestointien perusteella määritetään seuraavalla kaavalla:

Franchising-ja tavarantoimittajat

jossa
minä0 - alkuinvestoinnin arvo;
CT - sijoitusten myynnistä käteisvaroja t: ssä;
t - laskentavaihe (vuosi, neljännes, kuukausi jne.);
i on diskonttokorko.

Rahavirrat on laskettava nykyisillä tai deflatoiduilla hinnoilla. Ennustettaessa tuloja vuosittain on välttämätöntä ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon kaikentyyppiset tulot, niin tuotanto kuin tuotanto, jotka voivat liittyä tähän projektiin. Joten, jos hankkeen toteutuskauden lopussa on tarkoitus saada varoja laitteiden likvidaatioarvon muodossa tai vapauttaa osan käyttöpääomasta, ne olisi otettava huomioon vastaavien kausien tulona.

Tämän menetelmän laskentaperusteet perustuvat erilaisiin rahan kustannuksiin. Käynnissä olevan kassavirran tulevan arvon uudelleenlaskentaprosessia kutsutaan diskonttaukseksi (Englannista. Diskont - reduction).

Diskonttauskoron määräksi kutsutaan diskonttokorko (alennus) ja tekijä F = 1 / (1 + i) t on diskonttauskerroin.

Jos hanke ei edellytä kertaluonteista investointia vaan rahoitusvarojen peräkkäistä sijoittamista useiden vuosien ajan, niin NPV: n laskentakaavaa muutetaan seuraavasti:

jossa
minä0 - alkuinvestoinnin arvo;
CT - sijoitusten myynnistä käteisvaroja t: ssä;
t - laskentavaihe (vuosi, neljännes, kuukausi jne.);
i on diskonttokorko.

Sijoituspäätöksen tekemisen edellytykset perustuvat tähän kriteeriin seuraavasti:
jos NPV> 0, niin hanke olisi hyväksyttävä;
jos NPV 0, niin jos projekti hyväksytään, yrityksen arvo ja sen omistajien hyvinvointi lisääntyvät. Jos NPV = 0, hanke olisi hyväksyttävä edellyttäen, että sen toteutus parantaa aiemmin toteutettujen investointihankkeiden tulonmuodostusta. Esimerkiksi maanpinnan laajentaminen hotellin pysäköintiin lisää kiinteistöjen tulovirtaa.

Tämän menetelmän toteuttaminen edellyttää useita oletuksia, joita on tarkastettava sen mukaan, missä määrin ne vastaavat todellisuutta, ja millaisia ​​tuloksia mahdolliset poikkeamat johtavat.

Nämä oletukset ovat:

 • vain yhden tavoitetoiminnan olemassaolo - pääoman kustannukset;
 • hankkeen määritetty aika;
 • tietojen luotettavuus;
 • maksujen yhdistäminen tiettyihin ajankohtiin;
 • täydellisen pääomamarkkinoiden olemassaolo.

Franchising-ja tavarantoimittajat

Päätöksissä sijoituskenttään ei useinkaan kohdistu yhtä tavoitetta, vaan useita tavoitteita. Pääomakustannusten määrittämismenetelmää käytettäessä nämä tavoitteet on otettava huomioon, kun ratkaisua ei löydy pääomakustannusten laskemisen ulkopuolelle. Samalla voidaan myös analysoida menetelmiä monikäyttöisten päätösten tekemiseksi.

Elinkaari on määritettävä arvioitaessa tehokkuutta ennen pääoman kustannusten määrittämismenetelmän soveltamista. Tätä varten voidaan analysoida optimaalisen elämän määrittämismenetelmiä, ellei sitä ole ennalta vahvistettu teknisistä tai oikeudellisista syistä.

Todellisuudessa investointipäätöksiä tehdessään ei ole luotettavia tietoja. Siksi ehdotetun menetelmän laskemiseksi pääomatarpeiden perusteella ennustettuihin tietoihin on tarpeen analysoida epävarmuuden astetta ainakin tärkeimpien sijoituskohteiden osalta. Tätä tavoitetta palvelee investointimenetelmät epävarmuuden edessä.

Menetelmän muodostamisessa ja analysoinnissa oletetaan, että kaikki maksut voidaan kohdistaa tiettyihin ajankohtiin. Maksujen välinen aika on yleensä yksi vuosi. Itse asiassa maksuja voidaan suorittaa lyhyemmässä ajassa. Tässä tapauksessa sinun on kiinnitettävä huomiota laskutuskauden vaiheen (laskentavaihe) noudattamiseen lainan ehdoksi. Tämän menetelmän oikean soveltamisen kannalta on välttämätöntä, että laskentavaihe on yhtä suuri kuin lainan koron laskemisen termi.

Ongelma on myös oletus täydellisistä pääomamarkkinoista, joissa varoja voidaan houkutella tai sijoittaa milloin tahansa ja rajoittamattomasti yhteen laskettuun korkoon. Todellisuudessa tällaista markkinoita ei ole olemassa, ja korkotasot varojen sijoittamisessa ja lainojen ottamisessa yleensä eroavat toisistaan. Tämän seurauksena syntyy ongelma sopivan koron määrittämisestä. Tämä on erityisen tärkeää, koska sillä on merkittävä vaikutus pääoman arvoon.

Franchising-ja tavarantoimittajat

Laskettaessa NPV: tä voidaan käyttää eri vuosien diskonttokorkoja. Tällöin jokaiseen kassavirtaan on sovellettava yksittäisiä alennuskokeita, jotka vastaavat tätä laskentavaihetta. Lisäksi on mahdollista, että projekti, joka voidaan hyväksyä jatkuvalla diskonttokorolla, voi muuttua muuttumattomaksi.

Nettoarvon nykyinen indikaattori ottaa huomioon rahan arvon, sillä on selkeät päätöskriteerit ja voit valita projekteja yrityksen arvon maksimoimiseksi. Lisäksi tämä indikaattori on absoluuttinen indikaattori, jolla on lisäysominaisuus, jonka avulla voit lisätä indikaattoreiden arvot eri projekteihin ja käyttää projektien kokonaisindikaattoria sijoitussalkun optimoimiseksi.

Kaikilla sen eduilla menetelmällä on merkittäviä haittoja. Koska investointien kassavirta on ennustettavissa ja tuotettu epäselvyyttä ja diskonttokoron valitsemista koskeva ongelma voi olla riski hankkeen riskin aliarvostuksesta.

Kannattavuusindeksi (PI)

Kannattavuusindeksi (kannattavuus, kannattavuus) lasketaan rahavirta-arvon nettosäästömäärän ja rahavirran nettosäätöarvon (mukaan lukien alkuinvestointi) suhde:

jossa i0 - yritysinvestointi ajalla 0;
CT - yrityksen kassavirta ajankohtana t;
i on diskonttokorko.
PK - kertyneen virtauksen tasapaino.

Tämän investointikriteerin hankkeen hyväksymisedellytykset ovat seuraavat:

Franchising-ja tavarantoimittajat

 • jos PI> 1, hanke olisi hyväksyttävä;
 • jos PI CC, niin hanke olisi hyväksyttävä;
 • jos IRR on O (f (i1) 0).

Muokattu sisäinen tuottoprosentti
(Muutettu sisäinen korkokanta, IRR)

Muuttunut tuottoprosentti (MIRR) poistaa hankkeen sisäisen tuottoprosentin merkittävän puutteen, mikä tapahtuu, kun kyseessä on toistuva varojen ulosvirtaus. Esimerkki tällaisesta toistuvasta ulosvirtauksesta on maksuerä tai kiinteän kohteen rakentaminen usean vuoden ajan. Tämän menetelmän pääasiallinen ero on se, että uudelleeninvestointi toteutetaan riskittömänä, jonka arvo määräytyy rahoitusmarkkinoiden analyysin perusteella.

Venäjän käytännössä tämä voi olla Venäjän Säästöpankin tarjoaman valuuttapositioajan tuotto. Kussakin tapauksessa analyytikko määrittää riskittömän kurssin suuruuden erikseen, mutta sen taso on yleensä suhteellisen alhainen.

Näin ollen diskonttauskustannukset riskittömällä korolla mahdollistavat niiden nykyisen kokonaisarvon laskemisen, jonka arvo mahdollistaa sijoitetun pääoman tuoton tasoisemman arvioinnin objektiivisemman ja on oikeampi tapa investointipäätöksiin satunnaisissa kassavirroissa.

Diskontattu takaisinmaksuaika
(Diskontattu takaisinmaksuaika, DPP)

Diskontattu takaisinmaksuaika (diskontattu takaisinmaksuaika, DPP) eliminoi kiinteän takaisinmaksuaikavälin staattisen menetelmän puuttumisen ja ottaa huomioon kustannukset ajan mittaan ja vastaava kaava diskontattujen takaisinmaksuaikojen, DPP: n, laskemiseksi näyttää olevan:
DPP = min n, jolloin

Ilmeisesti diskonttauksen tapauksessa takaisinmaksuaika kasvaa, eli aina DPP> PP.

Yksinkertaisimmat laskelmat osoittavat, että tällainen menetelmä vakaan läntisen talouden ominaisuuksiltaan alhaisen diskonttokoron osalta parantaa tulosta tuntemattomalla määrällä, mutta Venäjän taloudelle tyypillisesti huomattavasti suuremmalle diskonttokorolle, tämä antaa merkittävän muutoksen arvioidussa takaisinmaksuaikana. Toisin sanoen hanketta, joka voidaan hyväksyä RR: n kriteerillä, voi olla DPP: n kriteerin perusteella mahdoton hyväksyä.

Käytettäessä PP- ja DPP-kriteerejä investointihankkeiden arvioinnissa voidaan tehdä päätöksiä seuraavin ehdoin:
a) hanke hyväksytään, jos takaisinmaksu tapahtuu;
b) hanke hyväksytään vain, jos takaisinmaksuaika ei ylitä tietylle yritykselle asetettua määräaikaa.

Yleisesti ottaen takaisinmaksukauden määrittäminen on ylimääräistä suhteessa hankkeen nykyarvoon tai sisäiseen tuottoprosenttiin. Lisäksi tällaisen indikaattorin haittapuoli takaisinmaksuaikana on se, että siinä ei oteta huomioon tulevia rahavirtoja, ja siksi se voi olla virheellinen kriteeri hankkeen houkuttelevuuden kannalta.

SIJOITUSTEN HANKKEIDEN ARVIOINTI.

Takaisinmaksuaika (PP)

Sijoitushankkeiden arvioinnissa yleisimmin käytetty staattinen indikaattori on takaisinmaksuaika (PP).

Takaisinmaksuaika ymmärretään ajanjaksoksi, joka alkaa projektin alkamisesta kohteen käyttöhetkeen, jolloin toiminnan tuotto tulee olemaan alkuperäisen investoinnin (pääomakustannukset ja käyttökustannukset) tasalla.

Tämä indikaattori vastaa kysymykseen: milloin sijoitetun pääoman tuotto tulee täyteen? Indikaattorin taloudellinen merkitys on määritellä ajanjakso, jona sijoittaja voi palauttaa sijoitetun pääoman.

Maksuajan laskemiseksi maksusarjan elementit summataan kumulatiivisella kokonaissummalla muodostaen kertyneen virtauksen tasapainon, kunnes summa on positiivinen. Suunnitteluvälien järjestysnumero, jossa kertyneen virtauksen tasapaino ottaa positiivisen arvon, ilmaisee palautusjakson, joka ilmaistaan ​​suunnitteluaikoina.

Yleinen kaava PP: n indikaattorin laskemiseksi on:
PP = min n, jolle

jossa PT - kertyneen virtauksen tasapaino;
1B - alkuinvestoinnin arvo.

Saadessaan murto-osan, se pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Usein PP-indikaattori lasketaan tarkemmin, eli harkitaan myös jakson murto-osaa (laskutusjaksoa); Samanaikaisesti oletetaan, että yhden vaiheen (laskentakauden) aikana kertyneen kassavirran tasapaino vaihtelee lineaarisesti. Tällöin vaiheen alun "etäisyys" palautuksen aikaan (ilmaistuna laskentavaiheessa) määritetään kaavalla:

jossa Pettä- - kertyneen virtauksen negatiivinen tasapaino vaiheessa takaisinmaksuaikaan asti;
Parvoon + - positiivinen tasapaino kertyneestä virtauksesta vaiheessa palauttamisen jälkeen.

Sellaisille hankkeille, joilla on tavanomainen tulo säännöllisin väliajoin (esimerkiksi vakioarvon vuotuinen tulo - ruuhka), voit käyttää seuraavaa kaavaa takaisinmaksuaikana:
PP = I0/ A

jossa PP on takaisinmaksuaika suunnitteluvaiheessa;
minä0 - alkuinvestoinnin määrä;
Ja - elinkoron koko.

Olisi pidettävä mielessä, että maksusarjan osat tässä tapauksessa olisi tilattava merkinnällä, toisin sanoen varojen (investointien) ulosvirtaus, ja sitten sisäänvirtauksen. Muussa tapauksessa takaisinmaksuaika voidaan laskea väärin, sillä kun maksusarjan merkin muutetaan vastakkain, elementtien summan merkki voi myös muuttua.

Investoinnin tehokkuussuhde (kirjanpitoarvon tuottoaste, ARR)

Toinen hankkeen staattisen taloudellisen arvioinnin indikaattori on sijoitustehokkuuden kerroin (tilien tuottoaste tai ARR). Tätä suhdetta kutsutaan myös tuoton laskentatavaksi tai hankkeen tuottoasteeksi.

ARR: n laskemiseen on useita algoritmeja.

Laskelman ensimmäinen versio perustuu keskimääräisen vuotuisen voiton (vähennettynä budjetin vähennyksillä) suhteen hankkeen toteutuksesta kauden aikana keskimääräiseen sijoitukseen:
ARR = PR / (1/2) Isr.0

jossa rR - keskimääräinen vuotuinen voitto (vähennettynä talousarvion vähennyksillä) hankkeen toteutuksesta,
minäsr.0 - alkuinvestoinnin keskiarvo, jos oletetaan, että hankkeen päättymisen jälkeen kaikki pääomakustannukset kirjataan pois.

Joskus projektin kannattavuus lasketaan investoinnin alkuperäisen arvon perusteella:
ARR = PR/ I0

Laskettuna investoinnin alkuperäisen volyymin perusteella voidaan käyttää hankkeisiin, jotka luovat tasaisen tulon (esimerkiksi eläkkeen) virrasta määräämättömäksi tai melko pitkäksi ajaksi.

Toinen laskentamalli perustuu keskimääräisen vuotuisen voiton (vähennettynä budjetin vähennyksiin) suhteessa hankkeen toteuttamiseen ajanjaksolla keskimääräiseen sijoitusarvoon ottaen huomioon alkuperäisen sijoituksen jäännös- tai likvidaatiovauhti (esimerkiksi ottaen huomioon laitteiden selvityskustannukset hankkeen valmistuttua):
ARR = PR/ (1/2) * (I0-minäf)

jossa PR - keskimääräinen vuotuinen voitto (vähennettynä talousarvion vähennyksillä) hankkeen toteutuksesta;
minä0 - keskimääräinen alkuinvestointi;
minäf - alkuperäisen sijoituksen jäännös- tai jäännösarvo.

Investointien suoritusindikaattorin etu on laskennan helppous. Samalla sillä on merkittäviä haittoja. Tämä indikaattori ei ota huomioon rahan kustannuksia ajan kuluessa eikä sillä ole mukana diskonttokorkoa, eikä siinä oteta huomioon voittojen jakautumista vuosien varrella, joten sitä voidaan soveltaa vain lyhyen aikavälin hankkeiden arviointiin, jossa on jatkuvasti tuloja. Lisäksi on mahdotonta arvioida mahdollisia eroja projekteissa, jotka liittyvät erilaisiin toteutusaikoihin.

Koska menetelmä perustuu investointihankkeen kirjanpidollisten ominaisuuksien käyttöön - keskimääräinen vuotuinen voittomarginaali, investointien hyötysuhde ei mittaa yrityksen taloudellisen potentiaalin kasvua. Tämä suhde tarjoaa kuitenkin tietoa investointien vaikutuksesta. Yrityksen tilinpäätöksessä. Kirjanpitoindikaattorit ovat joskus tärkeimpiä sijoittajia ja osakkeenomistajia analysoitaessa yrityksen houkuttelevuutta.

Tämä materiaali laadittiin kirjan "Commercial investment valuation"
Tekijät: I.A. Buzova, G.A. Makhovikova, V.V. Terekhova. Julkaisu "PETER", 2003.

Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
edelleen

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta seuraava painiketta ja noudata lisäohjeita.

Nettotulos (kuukaudessa):

Haluatko tehdä yksityiskohtaisen laskelman liiketoimintasuunnitelmasta? Käytä ilmaista Android-sovellusta liiketoiminnassa Google Playssa tai tilaa ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelma liiketoiminnan suunnitteluasiantuntijalta.

Palaa laskelmiin

Yrityksesi: kuinka avata urheilukauppa

Universaalisen muotoilun, mukaan lukien tilojen korjaus, kaupallisten laitteiden hankinta ja inventaariot, avataan 8 miljoonan ruplan hankkiminen. Tulot tässä tapauksessa ovat järjestyksessä.

Luova yritys: vastakulttuuriteatteri

Heti kun liikeidea syntyi vastakulttuuriteatterin avaamiseksi, tuli selväksi, että tarvitsimme rahaa, paljon rahaa, jota vain sijoittaja voi antaa. On parempi muistaa, mistä hän tuli, mutta hän suostui siihen.

Kadun pikaruokaketjun mini-verkosto (shawarma)

Investointikustannukset ovat 3,27 miljoonaa ruplaa, josta 1,8 miljoonaa on käyttöomaisuuden hankintaa. 900 000 ruplaa käytetään kattamaan käyttöpääoman puute ennen hankkeen maksamista.

Miten tehdä rahaa pelikorttien tuottamiseen

Pelikorttien valmistukseen tarvitaan 160 tuhatta ruplaa, joista 50 tuhatta ovat kuukausittaisia ​​kuluja. Vaihtoehtokustannukset avautuvat omalla painollaan.

Oma liiketoiminta: lypsykastujen tuotanto ja myynti

Pirtelöiden tuotanto ja myynti sekä pehmeä jäätelö vohvelikupissa on kannattava ja nopeasti maksettu takaisin liiketoiminta.

Miten kirjoittaa sijoitusmuistion?

Sijoitusasiakirjan tulisi olla rakenteeltaan samanlainen kuin hyvin suppea, rajattu mutta erittäin informatiivinen mini-liiketoimintasuunnitelma.

Grilli-liiketoimintasuunnitelma

Kebab-talon avaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 1,101,700 ruplaa. Tärkein investointi edellyttää grillirakennuksen rakentamista ja laitteiden hankintaa - 811 700 ruplaa. Hankkeen takaisinmaksuaika myyntihinnasta.

Oma liiketoiminta: raviolin ja dumplingin tuotanto ja myynti

Pienin investointi raviolin ja mansikan tuotannon avaamiseksi vaihtelee 600 tuhannesta ruplasta. Samanaikaisesti takaisinmaksuaika on harvoin yli 6-7 kuukautta, jos jakelukanavia ja optimaalinen op.

Oma yritys: vaatetusvarastossa

Noin puoli miljoonaa ruplaa riittää avaamaan pieni vaatekauppa, mutta yli puolet rahoista käytetään tavaroiden ostamiseen. Suuri myymälä voidaan avata vain muutamassa miljoonassa.

Yrityksesi: kuinka järjestää maksettu ranta

Maksullisen rannan järjestämisen alkuperäiset kustannukset ovat 3 miljoonaa ruplaa. Oikealla työllä nämä investoinnit maksaa rannalla toisen vuoden puolivälissä.

Liiketoiminnan suunnitelma biljardiklubin "Round Ball"

Investointikustannukset biljardiklubin avaamisessa ovat 2 164 000 ruplaa. Takaisinmaksuaika - 12 kuukautta.

Yrityksesi: kuinka avata nyrkkeilykeskus

Yrittäjä voi avata erikoistuneen nyrkkeilykeskuksen, joka on suunnattu paitsi harrastajille myös ammattilaisille ja tarjoaa myös parempia palveluja ja pätevää apua.

Top